Всеукраїнська мережа осередків гендерної освіти: комплексний підхід до впровадження гендерної рівності

1 червня 2017

Всеукраїнську мережу осередків гендерної освіти створено 2012 року з ініціативи Харківського обласного гендерного ресурсного центру в партнерстві з представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.

Мережа з’явилася в результаті того, що активні науковиці / науковці розуміли нагальне завдання модернізувати систему вищої школи та подолати будь-які прояви явної і прихованої дискримінації в практиках вищих навчальних закладів. Суспільство потребує освічених фахівців і фахівчинь, котрі володіють потрібними ринку праці знаннями, уміннями й навичками, а також мисленням, вільним від стереотипів, що дозволяє знаходити ефективніші рішення. Мало того, вміння аналізувати соціальні процеси, розуміння важливості прав людини, а отже, і гендерної рівності — запорука виховання молоді як свідомих громадян і громадянок.

 

Сьогодні мережа об’єднує близько 40 гендерних центрів, кафедр, лабораторій у різних містах України. Діяльність мережі поширюється не тільки на університети й інститути, а й на коледжі та школи, що забезпечує горизонтальну і вертикальну взаємодію. В окремих вишах осередки мережі — одиноке джерело інформації про гендерну тематику, тому значення їхньої діяльності неможливо переоцінити.
З 2014 року мережа співпрацює з Міністерством освіти і науки України над запровадженням гендерних підходів у систему освіти. У рамках цього партнерства створено робочу групу з питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації у сфері освіти, яка розробила проект Стратегії впровадження гендерної рівності і недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір — 2020».
Мережа має своїм завданням об’єднати зусилля гендерних науков(иць)ців і практиків для забезпечення сталого впровадження принципів гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя відповідно до міжнародних зобов’язань і нормативних документів, чинних в Україні. Інші цілі мережі:

Мережа має своїм завданням об’єднати зусилля гендерних науков(иць)ців і практиків для забезпечення сталого впровадження принципів гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя відповідно до міжнародних зобов’язань і нормативних документів, чинних в Україні. Інші цілі мережі:

 • визначення спільних напрямів і завдань діяльності осередків гендерної освіти ВНЗ;
 • обмін досвідом, напрацюваннями й методиками;
 • організаційна й експертна підтримка у становленні осередків та сприяння у створенні нових.

«Аналіз результатів системної діяльності мережі свідчить, що гендерна тематика викликає інтерес у студентської молоді і сприяє підвищенню рівня її соціальної активності, асертивності, толерантності, а також конкурентоспроможності майбутніх фахівців і фахівчинь. Гендерну чутливість сьогодні розглядають як неодмінний аспект професійної компетентності викладач(ки)а і співробітниці(ка), як здатність сприяти створенню в навчальному закладі середовища, вільного від проявів дискримінації і стереотипів, як уміння точно їх визначати і попереджувати їх тиражування, а також учити цього студентську молодь. Усі гендерно чутливі заходи мережі мають на меті виховати у молоді гендерну культуру, розвинути критичне мислення, підвищити рівень гендерної чутливості та обов’язково містять практичний складник — здобування певних навичок спілкування, досвіду практичної діяльності, самопрезентації, реалізації свого потенціалу тощо. Навчальні й виховні заходи з гендерної тематики сприяють формуванню паритетних гендерних відносин, вільних від стереотипів і дискримінації в рамках спілкування студент(ка)-студент(ка) і так само студент(ка)-викладач(ка). За оцінкою експертного кола мережі, системна діяльність осередків і мережі загалом дозволяє навчити майбутніх спеціалістів у різних сферах брати до уваги гендерний чинник при ухваленні рішень, сприяти поширенню загальнолюдських цінностей і зменшенню наслідків прихованої дискримінації». Алла Войтовська — координаторка гендерного центру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Напрями діяльності і завдання мережі

Мережа працює в таких основних напрямах:

 • забезпечення науково-теоретичного підґрунтя для впровадження гендерного складника в освіту;
 • розробка практичного й науково-методичного забезпечення з гендерної проблематики;
 • практична підготовка фахів(ців)чинь з гендерної проблематики;
 • просвітницька діяльність у сфері поширення гендерних знань;
 • співпраця з громадськістю й органами державної, місцевої влади та самоврядування;
 • внесення пропозицій до відповідних нормативно-правових актів, документів з питань гендерного розвитку, проектів державної і регіональних програм з утвердження гендерної рівності, соціально-економічного розвитку тощо.

 

Для забезпечення сталого впровадження гендерного складника в систему вищої освіти мережа ставить перед собою такі завдання:

 • створення експертної групи для уніфікації критеріїв гендерної експертизи навчальних планів і робочих навчальних програм курсів та розробки рекомендацій для здійснення такої експертизи у ВНЗ;
 • включення окремих тем гендерної проблематики до обов’язкових курсів соціально-гуманітарного циклу;
  впровадження гендерного компонента в контекст викладу окремих тем означених курсів;
 • запровадження окремих гендерних курсів (за професійним спрямуванням) у варіативну частину навчальних планів;
 • запровадження спецкурсів із гендерної проблематики відповідно до профілю;
 • розширення гендерної тематики наукових робіт студент(ок)ів (навчальні проекти, доповіді, наукові статті, курсові, дипломні, магістерські роботи тощо) та аспірант(ів)ок (наукові реферати, статті, кандидатські дисертації);
 • включення гендерної проблематики в план загальноуніверситетських і факультетських виховних заходів, планів роботи кураторів груп;
 • організація й проведення конкурсів наукових робіт студентів і аспірантів з гендерної проблематики (всеукраїнського і регіонального рівнів);
 • забезпечення підготовки студент(ок)ів і аспірант(ів)ок до участі у вказаних заходах;
 • розробка інформаційного курсу «Основи гендерної культури» («Основи гендерних знань»);
 • організація і проведення курсів підвищення кваліфікації з гендерної проблематики для науково-педагогічного складу ВНЗ;
 • створення кафедр гендерних студій;
 • сприяння створенню у ВНЗ України осередків гендерної освіти — структурних підрозділів для координування окресленої діяльності, надання інформаційно-методичної підтримки у вирішенні завдань з упровадження гендерного складника в освіту.