Гуртовенко Наталія Вікторівна

 

Гуртовенко Наталія Вікторівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Патопсихологія

Медична психологія

Психологія діяльності медичного психолога

Психологія

Генетична психологія

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні умови формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації», 2018 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Статті

Гуртовенко Н.В. Умови формування готовності до професійної самореалізації у майбутніх педагогів / Н. В. Гуртовенко // – Психологічний журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2019

Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. — № 4 (8). — Вип. 8. — Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2017. — 168 с. – КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ.

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / [гол. ред. О.Ф. Волобуєва]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. – № 3(8). – 294 с. – Структура та зміст програми формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації в процесі навчання.

Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за наук.ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип. 33. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – «Роль тренінгових занять у формуванні готовності студентів-майбутніх педагогів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу.»

Тези

Особливості формування професійно важливих якостей майбутніх психологів // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Сучасний освітній простір: трансформація національних моделей в умовах інтеграції» (25 жовтня 2019 р., м. Лейпціг (Німеччина).

Роль невербальної культури вчителя у структурі педагогічної техніки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід» (20 травня 2019 року, Полтава).

VII Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку психології в Україні» – 16-17 жовтня 2018 року. Умань. – «Особливості професійної стійкості майбутнього психолога як компонента його професіоналізму».

VІІ Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» – 23 квітня 2016 р. м. Кам’янець – Подільський. – «Роль міжособистісних взаємин у формуванні готовності майбутніх педагогів до діяльності.»

Міжнародна науково- практична конференція «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів» – 14 – 15 травня 2015 р. м. Мукачево – «Психологічні аспекти формування готовності до самореалізації та самовизначення під час фахової підготовки в умовах трансформації суспільства.»

ХІІ Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» – 27 – 28 лютого 2015 р. Переяслав – Хмельницький. «Методологічні основи дослідження соціально – психологічної готовності педагога до виконання професійних обов’язків.»

Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні проблеми інноваційних процесів в науці сьогодення.». Науковий вісник інноваційних технологій. Науково – дослідний центр інноваційних технологій м. Кіровоград .- № 1(9) 2015. 27 березня 2015. – «Психологічні умови формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в системі освіти.»

 

Контакти викладача (електрона пошта):

nat.1232012@ukr.net

Google Scholar