Діяльність Науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності

25 березня 2020

Науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності працює на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (наказ № 01 від 02.01.2009 року), у зв’язку із актуальністю, визначеною у Законі України «Про освіту» і високою зацікавленістю освітньої громадськості до проблем формування професійної компетентності майбутніх педагогів. Завідувач лабораторії – кандидат педагогічних наук, доцент Бойченко В.В.

Метою створення і діяльності науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності є:

  • проведення ґрунтовних досліджень з окресленої проблеми, забезпечення працівників освіти сучасною актуальною науковою інформацією, дидактичними матеріалами;
  • організація науково-практичних конференцій, семінарів, дискусій, для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти;
  • координація наукової діяльності студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи.

У складі лабораторії працює 30 науковців. Співробітники лабораторії працюють над темою спільного наукового дослідження «Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу» (реєстраційний номер № 0111U007536) з терміном до 12.2020 року.

На базі науково-дослідної лабораторії відбуваються попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора педагогічних наук.

Щорічно у листопаді проводиться Всеукраїнська науково-пракична інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика», за результатами якої видається збірник. Співробітниками лабораторії проводяться науково-практичні семінари Всеукраїнського та регіонального рівня.

У межах співробітництва відбувається творча співпраця членів кафедри і лабораторії з іншими закладами освіти України і їх підрозділами.

Співробітниками лабораторії проводиться І етап Всеукраїнської олімпіади з педагогіки, декілька років поспіль наші студенти стають переможцями ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки.

Співробітники лабораторії здійснюють видавничу діяльність, результатами якої є навчальні посібники, монографії, наукові статті.

Лабораторія – це живий організм. З метою підвищення професійної компетентності майбутніх педагогів систематично організовуються зустрічі студентів з провідними фахівцями галузі, знаними науковцями.

У лабораторії студенти можуть отримати професійну консультацію, допомогу, пораду. Тут проводяться настановчі конференції з практики, інструктажі, тощо.


Фото новини: