Моргай Лілія Анатолівна

Моргай Лілія Анатолівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор філософії, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності;
 • Соціальна робота на підприємстві;
 • Інклюзивний туризм.

Сфера наукового дослідження:

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883-1953 рр.) на здобуття ступeня доктора філософії зі спеціальності 011 – освітні, пeдагогічні науки.

Список праць:

Монографії:

в Україні:

 1. Моргай Л. А. Соціальне виховання у 30–50 рр. хх ст. / Л. А. Моргай// Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авт. кол.: І.В. Албул, О.О. Гоменюк, О.Д. Балдинюк та ін. – Уман : ФОП Жовтий, 2015. – 200 с.
 2. Моргай Л. А. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок / Л. А. Моргай // Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань, 2017. – Ч. 2. – 210 с.
 3. Моргай Л.А. Никифор Григоріїв: людина і педагог. Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття): кол. монографія / авт. кол.: І. В. Албул, Н. М. Коляда, О. О. Кравченко та ін. Умань: ВПЦ Візаві, 2018. С. 339–361.
 4. Моргай Л. А. Григоріїв Никифор Якович (1883-1953 рр.): нариси з педагогічної та науково-просвітницької діяльності: монографія / Л.А. Моргай. Умань : «Сочінський М.М.», 2020. – 228 с.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

 1. Моргай Л.А., Підвальна Ю.В., Матрос О.О. Socio-educational idea of educators and educators of the second half of the xix – early of the xx century. Publisher GIAP Journals Гуманітарні та суспільствознавчі огляди. Вип. 8 № 2 (2020) Scopus.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Моргай Л. А. Поняття «нація» у творчості Никифора Яковича Григоріїва. Проблема підготовки сучасного вчителя. Умань, 2016. Вип. 13. С. 167–174.
 2. Моргай Л.А. Професійно-етична діяльність соціального працівника / Л. А. Моргай // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету . – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2017. Том 2. – С. 200 – 203.
 3. Моргай Л. А. Формування світоглядних переконань і життєвих цінностей Никифора Яковича Григоріїва. Психолого-педагогічні проблеми сільськоїшколи. Умань, 2017. Вип. 56. С. 253–261.
 4. Моргай Л. А. Особливості роботи соціального працівника з людьми похилого віку / Л. А. Моргай // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: Візаві, 2018 – С. 157-165.
 5. Моргай Л.А. Питання викладання української мови у творчій спадщині Никифора Яковича Григоріїва. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2017. № 79, т. 2. С. 35–39.
 6. Моргай Л. А. Організаційно-педагогічна діяльність Н. Я. Григоріїва в еміграції (1920–1953 рр.). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький,2018. Вип. 161. С. 217–222.
 7. Моргай Л.А. Роль педагога Никифора Григоріїва (1883–1953 рр.) у становленні української освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. «Педагогічні науки: реалії та перспективи». Київ, 2018. Вип. 60. С. 30–33.
 8. Моргай Л. А. Видавнича діяльність Никифора Яковича Григоріїва як шлях до просвітництва. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон,2018. № 84, т. 2. С. 13–19.
 9. Моргай Л. А. Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883–1953 рр.). Історико-педагогічний альманах.2018. Вип. 2. С. 4–13.
 10. Моргай Л. А. Періодизація педагогічної і науково-просвітницької діяльності Н. Я. Григоріїва. Scinces of Europe. Praha, Czech Republic: Editorial office: «Kriziova», 2018. Vol. 3, No23. Pp. 43–52.
 11. Моргай Л.А. Соціально-виховні та педагогічні ідеї Никифора Яковича Григоріїва. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 178. С. 237–242.
 12. Моргай Л.А. Никифір Григоріїв та його спадщина в науковому дискурсі сучасних вчених. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 10, т. 1. С. 43–46.
 13. Моргай Л. А., Коляда Н. М. Джерельна база дослідження педагогічної та науково-просвітницької діяльності Никифора Яковича Григоріїва (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 16, т. 2. С. 19–22.

Google Scholar

Стажування за останні 5 років:

 • Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 01.12.2015 – 01.06.2016 р. Тема: «Актуальні проблеми теорії і практики соціального виховання» Наказ № 976 о/д від 01.12.2015 р.
 • Академія праці, соціальних відносин і туризму Програма: Соціальна політика держави і соціальна робота Підвищення кваліфікації з 23.01.2017р. – 30.06.2017 р. Тема: «Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок». Свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ № 04641405/000059-17.
 • Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників з 1 жовтня  2019 року по 31 жовтня 2019 року (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та підвищила кваліфікацію за напрямком: «Традиційні та інноваційні технології навчання у вищій школі» категорія: викладач закладів фахової перед вищої та вищої освіти (обсягом 150 год., 5 кредитів ЄКТС). Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125639/000063-19.
 • Курси підвищення кваліфікації з 18 травня 2020 року по 22 травня 2020 року зі спеціальності 231 Соціальна робота за напрямком: «Інноваційні технології організації і методики соціально-педагогічного тренінгу в діяльності соціального педагога». Тема: «Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу» (обсягом 30 год., 1 кредитів ЄКТС). Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125639/000900-2020.

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

 • Член Всеукраїнської асоціації імені Василя Сухомлинського;
 • Член Міжнародної  Асоціації «Departament of Sociology and Social Research University Milano Bicocca» (Italy).

Контакти викладача (електрона пошта)

morgai.liliya@gmail.com