Моргай Лілія Анатолівна

 

Моргай Лілія Анатолівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Вступ до спеціальності

Соціальна робота на підприємстві

Основи соціально-правового захисту особистості

Інклюзивний туризм

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883-1953 рр.) на здобуття ступeня доктора філософії зі спеціальності 011 – освітні, пeдагогічні науки.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Моргай Л. А. Соціальне виховання у 30–50 рр. хх ст. / Л. А. Моргай// Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авт. кол.: І.В. Албул, О.О. Гоменюк, О.Д. Балдинюк та ін. – Уман : ФОП Жовтий, 2015. – 200 с.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок / Л. А. Моргай // Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань, 2017. – Ч. 2. – 210 с.

Моргай Л. А. Никифор Григоріїв: людина і педагог. Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття): кол. монографія / авт. кол.: І. В. Албул, Н. М. Коляда, О. О. Кравченко та ін. Умань: ВПЦ Візаві, 2018. С. 339–361.

Статті

Моргай Л. А. Поняття «нація» у творчості Никифора Яковича Григоріїва. Проблема підготовки сучасного вчителя. Умань, 2016. Вип. 13. С. 167–174.

Моргай Л.А. Професійно-етична діяльність соціального працівника / Л. А. Моргай // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету . – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2017. Том 2. – С. 200 – 203. 

Моргай Л. А. Формування світоглядних переконань і життєвих цінностей Никифора Яковича Григоріїва. Психолого-педагогічні проблеми сільськоїшколи. Умань, 2017. Вип. 56. С. 253–261. 

Моргай Л. А. Особливості роботи соціального працівника з людьми похилого віку / Л. А. Моргай // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: Візаві, 2018 – С. 157-165. 

Моргай Л.А. Питання викладання української мови у творчій спадщині Никифора Яковича Григоріїва. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2017. № 79, т. 2. С. 35–39.  

Моргай Л. А. Історія становлення соціальної роботи в Україні / Л. А. Моргай // науковий журналу «Соціальна робота та соціальна освіта». . – Умань: Візаві, 2018 – С. 33-38. 

Моргай Л. А. Організаційно-педагогічна діяльність Н. Я. Григоріїва в еміграції (1920–1953 рр.). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький,2018. Вип. 161. С. 217–222. 

Моргай Л.А. Роль педагога Никифора Григоріїва (1883–1953 рр.) у становленні української освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. «Педагогічні науки: реалії та перспективи». Київ, 2018. Вип. 60. С. 30–33. 

Моргай Л. А. Видавнича діяльність Никифора Яковича Григоріїва як шлях до просвітництва. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон,2018. № 84, т. 2. С. 13–19.  

Моргай Л. А. Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883–1953 рр.). Історико-педагогічний альманах.2018. Вип. 2. С. 4–13. 

Моргай Л. А. Періодизація педагогічної і науково-просвітницької діяльності Н. Я. Григоріїва. Scinces of Europe. Praha, Czech Republic: Editorial office: «Kriziova», 2018. Vol. 3, No23. Pp. 43–52.  

Моргай Л.А. Соціально-виховні та педагогічні ідеї Никифора Яковича Григоріїва. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 178. С. 237–242.

Моргай Л.А. Никифір Григоріїв та його спадщина в науковому дискурсі сучасних вчених. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 10, т. 1. С. 43–46. 

Моргай Л. А., Коляда Н. М. Джерельна база дослідження педагогічної та науково-просвітницької діяльності Никифора Яковича Григоріїва (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 16, т. 2. С. 19–22.

Тези

Моргай Л. А. Організація роботи сучасного педагога з важковиховуваними учнями // Особливості виховної роботи з важковиховуваними дітьми. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Умань ФОП Жовтий О.О., 10 березня 2016 р.

Моргай Л. А. Вклад Паульса Ноторпа у становлення соціальної педагогіки як науки // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи. Всеукраїнська науково-практична конференція. – Умань ФОП Жовтий О.О., 16-17 листопада 2016 р.

Моргай Л. А. Підготовка фахівців до роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери. Матеріали науково-методичного семінару. Умань ФОП Жовтий О.О., 26 квітня 2016 р.

Моргай Л. А. Виховна робота в дитячому оздоровчому таборі // Методика організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах. – Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Умань ФОП Жовтий О.О., 5 травня 2016 р.

Моргай Л. А. Проблема соціального захисту молоді в Україні // Права дітей від витоків до сьогодення. Матеріали науково-методичного семінару. – Умань ФОП Жовтий О.О., 25 травня 2016 р.

Моргай Л. А. Проблеми соціального виховання у творчій спадщині Никифора Григоріїва. Соціально-професійна мобільність в умовах сучасної освіти: матеріали Міжнар. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів (Київ, 5 грудня 2016). Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. С. 37–38.

Моргай Л. А. Никифір Григоріїв і його боротьба за реалізацію права на освіту рідною мовою для дітей української діаспори. Права дітей від витоків до сьогодення: матеріали наук.-метод. семінару (Умань,
24 травня 2017). Умань: Візаві, 2017. С. 78–80.

Моргай Л. А. Діяльність Н. Григоріїва в Українському Вищому Педагогічному Інституті імені М. Драгоманова в Чехії. Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки: матеріали Міжнар. наук. конф. (1–2 грудня 2017). Київ: Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. С. 27–30.

Моргай Л. А. Никифор Григоріїв та його роль у заснуванні та діяльності Українського Громадського Комітету. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ,
1–2 грудня 2017). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. С. 15–17.

Моргай Л. А. Спогади як джерело з історії повсякдення освітнього процесу (Никифір Григоріїв). Микроистория и история повседневности: новий вигляд на историческое и культурное наследие: материалы Междун. науч. конф. (Брацлав, 6 октября 2017). Минск: Белнаучкнига, 2017. С. 65–67.

Моргай Л.А. Особливоті соціальної роботи з людьми похилого віку за кордоном // Актуальні проблеми проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань «АЛМІ», 18 квітня 2018 р.

Моргай Л.А. Проблеми людей похилого віку // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань «Візаві», жовтень 2018 р. – С. 114 – 116.

Моргай Л.А. Соціальна робота з людьми похилого віку в Україні // Збірник наукових праць студентів. – Умань «Візаві», 2018 р. – С. 62– 64.

Моргай Л. А. Бачення викладання рідної історії педагогічній спадщині Н. Я. Григоріїва. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: матеріали наук.-практ. конф. (Львів, 26–27 січня 2018). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018, ч. 2. С. 14–17. 

Моргай Л. А. Роль Н. Григоріїва у заснуванні та діяльності українського високого педагогічного інституту (м. Прага). Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 2–3 лютого 2018). Запоріжжя: Класичний привітний університет, 2018. С. 42–44.

Моргай Л. А. Становлення педагога Никифора Григоріїва як особистості. Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16–17 лютого 2018). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018, ч. 1. С. 101–104.

Моргай Л. А. Дитинство та юність українського педагога Никифора Григоріїва (1883–1953 рр.). Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних науках: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23–24 березня 2018). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018, ч. 2. С. 66–69.

Моргай Л. А. Навчання дітей рідної історії у спадщині Н. Я. Григоріїва. Права дітей від витоків до сьогодення: матеріали наук.-метод. семінару (Умань, 23 травня 2018). Умань: Візаві, 2018. С. 101–104.

Моргай Л. А. Педагогічні ідеї у творчій спадщині Н. Я. Григоріїва. Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26–27 жовтня 2018). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. С.39–40.

Моргай Л.А. Проблеми соціального виховання у творчій спадщині Н.Я. Григоріїва. Modernization of educational system: world trends and national peculiarities: Conference Proceedings (Kaunas, February 23rd). Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. Pp. 62–65.

Моргай Л.А. Педагогічні погляди у творчій спадщині Н. Я. Григоріїва. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів,
22–23 лютого 2019). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. С. 12–15.

Моргай Л. А. Видавнича діяльність Н. Я. Григоріїва: історичний аспект. Наукова молодь – 2018: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Київ, 16 листопада 2018). Київ, 2018. С. 95–99.

Моргай Л. А. Джерельна база педагогічної спадщини Никифора Яковича Григоріїва (1883–1953 рр.). Форми репрезентації джерел з історії освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Київ, 15 травня 2019). Київ, 2019. С. 18–20.

Моргай Л. А. Соціально-виховні ідеї українського педагога Никифора Яковича Григоріїва (1883–1953 рр.). Права дітей від витоків до сьогодення: матеріали наук.-метод. семінару (Умань, 25 травня 2019). Умань: Візаві, 2019. С. 105–108.

Моргай Л. А. Формування інклюзивного освітнього середовища в умовах Нової української школи // П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (Умань, 10-11 жовтня 2019 р.).

 

Стажування за останні 5 років

Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 01.12.2015 – 01.06.2016 р. Тема: «Актуальні проблеми теорії і практики соціального виховання» Наказ № 976 о/д від 01.12.2015 р.

Академія праці, соціальних відносин і туризму Програма: Соціальна політика держави і соціальна робота Підвищення кваліфікації з 23.01.2017р. – 30.06.2017 р. Тема: «Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок». Свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ № 04641405/000059-17.

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників з 1 жовтня  2019 року по 31 жовтня 2019 року (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та підвищила кваліфікацію за напрямком: «Традиційні та інноваційні технології навчання у вищій школі» категорія: викладач закладів фахової перед вищої та вищої освіти (обсягом 150 год., 5 кредитів ЄКТС). Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125639/000063-19.

 

Контакти викладача (електрона пошта)

morgai.liliya@gmail.com

Google Scholar