Академічна мобільність

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти на території України чи поза її межами.

Важливу роль у забезпеченні мобільності здобувачів відіграють основні інструменти Болонського процесу – Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Додаток до диплома, європейська і національна системи забезпечення якості вищої освіти.

Дванадцятого серпня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

В УДПУ імені Павла Тичини  питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу УДПУ та Положенням про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці.

За місцем реалізації права на академічну мобільність вона поділяється на:

– внутрішню академічну мобільність – академічна мобільність, право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у ЗВО – партнерах в межах України;

– міжнародну академічну мобільність – академічна мобільність, право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у ЗВО – партнерах поза межами України.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини підписав договір про Консорціум з сімома ЗВО України:

Комунальнй заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Рівненський державний гуманітарний університет;

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»;

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Дмитровича Ушинського»;

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка.

Предметом договору є консолідація зусиль університетів спрямована на оптимальне використання науково-педагогічного потенціалу викладачів та наявних інформаційно-технічних засобів для участі у програмах внутрішньої академічної мобільності студентів аспірантів, докторантів, співробітників.

На факультеті соціальної та психологічної освіти створено телеграм-групу з академічної мобільності «Академічна мобільність ФСПО».

Мета такої спільноти: інформатизація учасників освітнього процесу, популяризація академічної мобільності серед здобувачів.

Приєднуйтесь до нас – https://t.me/fspoAM

Порядок  оформлення документів для участі у програмах внутрішньої академічної мобільності на ІІ семестр 2022-2023 н.р.:

– І етап – необхідно звернутися до заступника декана з міжнародної діяльності Ольги Миколаївни Бойко (olga.boyko.uman@gmail.com) за переліком документів для оформлення (1. Заява на ім’я ректора, погоджена деканом факультету, завідувачем кафедри та гарантом (зразок додається); 2. Витяг з протоколу засідання кафедри, на якому розглядалося питання направлення на участь в академічній мобільності (зразок додається), 3. Договір про участь у програмі академічної мобільності (зразок додається), 4. Копія договору Консорціуму (http://surl.li/esybw) або договір про співпрацю з іншим ЗВО);

– ІІ етап – підготовка деканатом проєкту листа-звернення до закладу вищої освіти про направлення здобувача на програму внутрішньої академічної мобільності;

– ІІІ етап – для здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» подати оформлений пакет документів до Навчально-методичного відділу; для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня «доктор філософії» – до Відділу аспірантури та докторантури;

ІV етап – оформлення індивідуального навчального плану на термін навчання за програмою академічної мобільності, затвердженого в установленому порядку. Участь у програмах академічної мобільності можлива за умови їх відповідності освітній програмі та за погодження гаранта освітньої програми;

V етап – на основі документів, перерахованих вище, формується Наказ на направлення здобувача вищої освіти для реалізації академічної мобільності за підписом ректора та візою юрисконсульта (дистанційна участь в академічній мобільності передбачає оформлення витягу з протоколу засідання кафедри, на якому було розглянуто питання реалізації академічної мобільності в дистанційному режимі);

VІ етап – після закінчення академічної мобільності здобувач вищої освіти має у 10-ти денний термін подати такі документи:

– до навчально-методичного відділу; відділу аспірантури та докторантури: програму та документ на підтвердження участі в академічній мобільності (академічна довідка); матеріали, що підтверджують фактичну дистанційну участь в академічній мобільності (скриншоти заходу, посилання на сайт організатора, запис проведення академічної мобільності тощо).

до деканату: документ з переліком навчальних дисциплін та результатами їх вивчення, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків, завірені в установленому порядку у закладі-партнері, для подальшого перезарахування результатів навчання.

VІІ етап – визнання та перезарахування результатів навчання: університет визнає еквівалентними та перезараховує результати навчання студента у закладі вищої освіти – партнері; визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва з закладами-партнерами вищої освіти здійснюється з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ЕСТS; порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої освіти в межах програми академічної мобільності повинно ґрунтуватися на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у закладі вищої освіти – партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою Університету. Таке порівняння здійснює заступник декана з навчальної роботи та комісії, створені на кафедрах, які відповідають за реалізацію освітньої програми; перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого студентом документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів, завіреного в установленому порядку у закладі вищої освіти – партнері.

VІІІ етап – підготовка звіту, який розглядається на засіданні кафедри про результати участі у програмі внутрішньої академічної мобільності. Затверджений звіт подається до навчально-методичного відділу або відділу аспірантури та докторантури.


Договір про участь здобувача вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у програмі академічної мобільності


Зразок заяви


Зразок розписки


Витяг