Дисципліни вільного вибору

Загальноуніверситетський каталог дисциплін вільного вибору (див. рубрику Дисципліни вільного вибору)

Інструкція щодо особливостей вибору дисциплін і формування індивідуального навчального плану

Інструкція Word

Дисципліни вільного вибору

1. Молодший бакалавр

1.1 Соціальна робота

(Термін навчання 1 р. 10 м.)

 1. Технологii роботи соцiального гувернера
 2. Технологii соцiально-педагогiчної роботи
 3. Соцiальна робота з рiзними групами клiєнтiв
 4. Соцiальна робота в iнклюзивному середовищi
 5. Соцiальна геронтологiя
 6. Соціальна робота з жінками
 7. Соцiальна полiтика
 8. Правовi основи соцiальної роботи
 9. Молодь в сучаснiй громадi
 10. Соцiально-педагогiчна робота в установах пенiтенцiарної системи
 11. Iнновацiйнi моделi надання соцiальних послуг
 12. Чинники успiшного працевлаштування за фахом
 13. Основи соцiально-психологiчноi реабiлiтацii
 14. Соцiально-педагогiчна робота у сферi дозвiлля
 15. Соцiальна терапiя проблем iндивiда та групи
 16. Самовиховиховання та саморегуляцiя особистостi
 17. Основи консультування
 18. Ведення професiйних документiв
 19. Українознавство
 20. Основи соцiально-правового захисту особистостi
 21. Вступ до супервiзii в соцiальнiй роботi
 22. Соціальний супровід сім’ї
 23. Вікова психологія
 24. Мiжнароднi гарантii прав людини

1.2 Психологія

(Термін навчання 1 р. 10 м.)

 1. Арттерапія
 2. Гендерна психологія
 3. Диференційна психологія
 4. Екологічна психологія
 5. Експериментальна психологія
 6. Екстремальн психологія
 7. Етнопсихологія
 8. Історія педагогіки
 9. Медіапсихологія
 10. Основи анатомії та фізіології нервової діяльності
 11. Основи психогігієни
 12. Основи психосоматики
 13. Основи соціалізації особистості
 14. Основи соціально-правового захисту особистості
 15. Охорона праці та безпека життєдіяльності
 16. Педагогічна психологія
 17. Психологія девіантної поведінки
 18. Психологія конфлікту
 19. Психологія масової свідомості
 20. Психологія реклами
 21. Психологія сім’ї
 22. Психологія спілкування
 23. Психологія спорту
 24. Самовиховання та саморегуляція особистості

2. Бакалавр

2.1 Соціальна робота (Соціально-психологічне консультування)

(Термін навчання 3 р. 10 м.)

 1. Експериментальна психологія
 2. Математичні методи в психології
 3. Основи психодіагностики
 4. Психодіагностика з практикумом
 5. Профiлактика девiантної поведiнки
 6. Психологія девіантної поведінки
 7. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 8. Основи психотренінгу
 9. Соцiально-педагогiчна робота у сферi дозвiлля
 10. Основи психологічного консультування
 11. Психологія конфлікту
 12. Медіапсихологія
 13. Соцiальний аудит та iнспектування
 14. Політична психологія
 15. Методика роботи психолога
 16. Психологія професійної діяльності
 17. Психологія спілкування
 18. Психологія особистості
 19. Вступ до спеціальності “Психологія”
 20. Історія психології
 21. Етика і психологія сімейного життя
 22. Психологія сімї та статі
 23. Соціальна психологія
 24. Психологія масової свідомості
 25. Соцiальна геронтологiя
 26. Конфліктологія
 27. Самовиховання та саморегуляцiя особистостi
 28. Генетична психологія
 29. Технологiї соцiальної роботи за рубежем
 30. Основи соцiально-правового захисту особистостi

2.2 Психологія

(Термін навчання 3 р. 10 м.)

 1. Дефектологія
 2. Українознавство
 3. Основи психтренінгу
 4. Основи анатомії та фізіології нервової діяльності
 5. Основи академічної доброчесності
 6. Психологія мислення
 7. Психологія масової свідомості
 8. Психологічна служба в системі освіти
 9. Екологія
 10. Соціальна молодіжна політика
 11. Порівняльна психологія
 12. Самовиховання та саморегуляція особистості
 13. Основи психосоматики
 14. Основи глибинної психології
 15. Психологія готовності дитини до навчання в школі
 16. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 17. Психологія спорту
 18. Соціально-психологічні проблеми лідерства і керівництва в малих групах
 19. Основи соціально-правового захисту особистості
 20. Соціальний супровід сімї
 21. Психологія здоров’я та здорового способу життя
 22. Медіапсихологія 
 23. Психологія впливу
 24. Ділове спілкування та культура ділового мовлення
 25. Етнопсихологія
 26. Методика навчання психології
 27. Математичні методи в психології
 28. Психологія оцінки персоналу
 29. Психологія творчості
 30. Медична психологія
 31. Організаційна психологія
 32. Психологія реклами
 33. Екологічна психологія
 34. Генетична психологія
 35. Психологія праці 
 36. Психологічна експертиза
 37. Психологія інклюзії
 38. Психологія професійної діяльності
 39. Юридична психологія 
 40. Психологія діяльності та навчальний менеджмент
 41. Психологiя влади 
 42. Психологія діяльності медичного психолога
 43. Полiтична психологія
 44. Психодрама
 45. Психологія управління

2.3 Соціальне забезпечення

(Термін навчання 3 р. 10 м.)

 1. Соцiально-психологiчнi аспекти спiлкування в професiйнiй дiяльностi
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 3. Основи консультування
 4. Психологія конфлікту
 5. Соцiологiя конфлiкту
 6. Правове регулювання соцiального забезпечення
 7. Адмiнiстративно-розпорядчi методи менеджменту
 8. Основи професiйної мобiльностi
 9. Політика зайнятості та ринок праці
 10. Корпоративна соціальна відповідальність
 11. Гуманiзацiя iнформацiйного обмiну
 12. Основи соцiалiзацiї особистостi
 13. Мiжнароднi гарантiї прав людини
 14. Маркетинг соцiального забезпечення
 15. Основи соцiально-правового захисту особистості
 16. Самоменеджмент ділової карєри
 17. Академічна риторика
 18. Рекламно-iнформацiйнi технологiї в соцiальнiй роботi
 19. Психологічні основи управлінського впливу
 20. Соціальна взаємодія та технології інформаційного впливу
 21. Соцiальна робота в громадi
 22. Соцiологiчнi аспекти в соцiальному забезпеченнi
 23. Основи теорiї мiжнародних вiдносин
 24. Соціальна робота в Україні
 25. Соцiальна геронтологiя
 26. Монiторинг i оцiнювання соцiальних проєктiв
 27. Соцiальна робота в iнклюзивному середовищi
 28. Інноваційні моделі надання соціальних послуг
 29. Концептуальнi засади державної полiтики в соцiогуманiтарнiй сферi
 30. Соцiальна робота з жiнками
 31. Мікро – і макроекономіка
 32. Соцiальна полiтика зарубiжних країн
 33. Соцiальна робота на пiдприємствi
 34. Самовиховання та саморегуляцiя особистостi
 35. Людина в сучасному соціумі
 36. Соцiальне проєктування
 37. Запобiгання конфлiктiв та професiйна етика
 38. Система управлiння якiстю в соцiальному забезпеченнi
 39. Технології соціальної роботи за місцем проживання
 40. Iнклюзивний туризм
 41. Технології соціальної роботи за рубежем
 42. Соцiальна вiдповiдальнiсть пiдприємства
 43. Соціальна психологія
 44. Конфліктологія
 45. Медіапсихологія

 

3. Магістр

3.1 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація)

(Термін навчання 1 р. 4 м.)

 1. Соціальна терапія проблем індивіда та групи
 2. Основи соціальної терапії
 3. Педагогіка вищої школи
 4. Психологія професійної діяльності
 5. Правові основи соціально-психологічної реабілітації
 6. Основи інклюзивної освіти
 7. Соціально-педагогічна робота в умовах пенітенціарної системи
 8. Соціально-педагогічна робота в установах пенітенціарної системи
 9. Соціальне проектування
 10. Інклюзивний туризм
 11. Технології соціально-реабілітаційної роботи
 12. Чинники успішного працевлаштування за фахом

3.2 Соціальна робота (Молодіжна робота)

(Термін навчання 1 р. 4 м.)

 1. Теорія і практика молодіжної роботи
 2. Соціальна молодіжна політика
 3. Молодіжна політика
 4. Методика організації волонтерського руху
 5. Молодіжна робота у сфері дозвілля та волонтерства
 6. Сучасні практики молодіжної роботи
 7. Молодь в сучасній громаді
 8. Молодіжна робота в громаді
 9. Організація та інфраструктура молодіжної роботи
 10. Менеджмент молодіжної роботи
 11. Тренінгові технології в молодіжній роботі
 12. Соціальне проектування у молодіжній роботі

3.3 Соціальна робота (Управління соціальним закладом)

(Термін навчання 1 р. 4 м.)

 1. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб
 2. Соціологія особистості менеджера соціальної роботи
 3. Супервізія в соціальній сфері
 4. Управління персоналом соціальних служб
 5. Організаційно кадрова робота в соціальній сфері
 6. Управління проєктами
 7. Організація контролю в соціальній сфері
 8. Система тренінгових занять щодо гармонізації особистості
 9. Планування та інновації в соціальному розвитку
 10. Соціально-психологічні проблеми лідерства і керівництва в малих групах
 11. Адміністративно-розпорядчі методи менеджменту
 12. Історія менеджменту

3.4 Соціальна робота

(Термін навчання 1 р. 9 м.)

 1. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб
 2. Соціально-психологічні проблеми лідерства і керівництва
 3. Організаційно кадрова робота в соціальній сфері
 4. Управління персоналом соціальних служб
 5. Соціальна робота з різними групами клієнтів
 6. Технології соціально-педагогічної роботи за рубежем
 7. Супервізія в соціальній сфері
 8. Соціалізація особистості менеджера соціальної роботи
 9. Основи психодіагностики
 10. Експериментальна психологія
 11. Технології соціально-педагогічної роботи
 12. Теорія і практика психокорекції
 13. Основи психологічного консультування 
 14. Психодіагностика
 15. Правові засади соціальної роботи в Україні
 16. Планування та інновації у соціальному розвитку

3.5 Психологія

(Термін навчання 1 р. 4 м.)

 1. Психологія профільної школи
 2. Політична психологія
 3. Інклюзивний туризм
 4. Медична психологія
 5. Психологія впливу
 6. Людина в сучасному соціумі
 7. Психотерапія з практикумом
 8. Педагогіка вищої школи
 9. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб
 10. Психологічна експертиза
 11. Планування та інновації у соціальному розвитку
 12. Психолого-педагогічний супровід в умовах інклюзивної освіти
 13. Психологія емоцій
 14. Соціальна терапія проблем індивіда та груп
 15. Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності
 16. Теорія і практика надання психологічної допомоги субєкту
 17. Тренінгові технології в молодіжній роботі
 18. Система соціального захисту в Україні

3.6 Психологія

(Термін навчання 1 р. 9 м.)

 1. Соціальна психологія
 2. Історія психології
 3. Педагогіка вищої школи
 4. Психологія впливу
 5. Психологія сімї та статі
 6. Правові основи соціально-психологічної реабілітації
 7. Конфліктологія
 8. Особистість в екстремальних умовах
 9. Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності
 10. Психологія особистості
 11. Психологія девіантної поведінки
 12. Соціальна терапія проблем індивіда та груп
 13. Психологія мислення
 14. Арт-терапія
 15. Методика організації волонтерського руху
 16. Психологія праці
 17. Етнопсихологія
 18. Самоменеджмент ділової кар’єри
 19. Психодрама
 20. Експериментальна психологія
 21. Міжнародні гарантії прав людини
 22. Основи психотерапії
 23. Психологія реклами
 24. Психологія життєвої кризи особистості

3.7 Управління закладом освіти

(Термін навчання 1 р. 4 м.)

 1. Філософія та соціологія освіти
 2. Академічна риторика
 3. Ділова іноземна мова
 4. Ділова іноземна мова професійного спілкування
 5. ЦЗ та охорона праці в закладах освіти
 6. Соціальна та екологічна безпека
 7. Педагогічна конфліктологія
 8. Управління людськими ресурсами
 9. Правові та фінансово-економічні аспекти управління заклодом освіти
 10. Правові аспекти управління закладом освіти
 11. Документознавство в закладах освіти
 12. Управління і керівництво ЗВО
 13. Управління розвитком іміджу закладу
 14. Маркетингове управління та маркетингові комунікації в освіті

3.8 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) 

(Термін навчання 1 р. 9 м.)

 1. Зарубiжна система вищої школи
 2. Теорія і практика вищої професійної освіти
 3. Історія освітньо-виховних систем
 4. Дидактичні системи у вищій школі
 5. Монiторинг якостi освiти
 6. Проектування сучасних виховних систем
 7. Управління і керівництво ЗВО
 8. Зарубiжна вища школа
 9. Педагогічна етика
 10. Соціальна та екологічна безпека
 11. Педагогічна конфліктологія
 12. Педагогічна діагностика
 13. Основи науково-педагогічної медіації
 14. Системний пiдхiд у вищiй освiтi
 15. Iсторiографiя педагогiчних процесiв
 16. Українська мова

4. Освітньо науковий рівень “Доктор філософії”

4.1 Соціальна робота

 1. Теоретико-практичні основи технологій соціальної роботи
 2. Проблеми розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжних країнах
 3. Теоретико-практичні основи молодіжної роботи
 4. Соціальна молодіжна політика
 5. Соціально-психологічна діагностика, профілактика та корекція
 6. Гендерна соціалізація дітей та молоді з особливими освітніми потребами
 7. Сучасні тенденції соціальної роботи в громаді
 8. ВКСоціально-психологічні аспекти лідерства і керівництва

4.2 Психологія

 1. Академічна доброчесність та академічне письмо
 2. Актуальні проблеми теорії і практики психології вітчизняний і зарубіжний досвід
 3. Дидактика вищої школи
 4. ІКТ в освіті та науці
 5. Історія психологічних вчень
 6. Математичні методи в психології
 7. Методика викладання у вищій школі
 8. Методика підготовки наукових публікацій
 9. Освітні інновації у вищій школі
 10. Психологія мотивації та емоцій
 11. Психологія діяльності в особливих умовах
 12. Сучасна політична психологія
 13. Сучасна система наукової інформації
 14. Творчість в науковому дослідженні
 15. Теорія і практика надання допомоги суб’єкту

  4.3 Освітні, педагогічні науки

 1. Історіографія педагогічних процесів
 2. Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти
 3. Сучасні тенденції розвитку теорії і методики виховання
 4. Проблеми розвитку дошкільної освіти в Україні та зарубіжних країнах
 5. Компаративна педагогіка
 6. ІКТ в освіті і науці
 7. Математичні методи дослідження
 8. Сучасна система наукової інформації
 9. Педагогіка партнерства
 10. Управління і керівництво ЗВО
 11. Історія освітньо-виховних систем
 12. Педагогічна етика
 13. Моніторинг якості освіти
 14. Академічна доброчесність та академічне письмо
 15. Методика підготовки наукових публікацій
 16. Соціальна та екологічна безпека
 17. Психодидактична компетність викладача ЗВО
 18. Психологія вищої школи
 19. Дидактика вищої школи
 20. Актуальні проблеми виховання студентської молоді

 

Анкети для обрання дисциплін вільного вибору

Соціальна робота (молодший бакалавр)

Психологія (молодший бакалавр)

Соціальна робота (бакалавр)

Психологія (бакалавр)

Соціальне забезпечення (бакалавр)

Соціальна робота (магістр 1,4)

Соціальна робота (магістр 1,9)

Психологія (магістр 1,4)

Психологія (магістр 1,9)

Управління закладом освіти (магістр)

Освітні, педагогічні науки (магістр)

Соціальна робота (доктор філософії)

Психологія (доктор філософії)

Освітні, педагогічні науки (доктор філософії)