Нормативні документи

Закони України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Нормативні документи УДПУ

Антикорупційна програма

Етичний кодекс

Кодекс академічної доброчесності

Колективний договір УДПУ на 2017-2020 рр.

Концепція розвитку університету на 2015-2020 роки

Положення про Раду молодих науковців

Положення про кафедри

Положення про команду соціально-психологічного супроводу студента з особливими освітніми потребами

Положення про науково-технічну раду

Положення про організацію роботи з охорони праці

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників (нова редакція)

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Положення про приймальну комісію

Положення про ректорат

Положення про студентське наукове товариство

Положення про студентське самоврядувавння

Положення про факультет (інститут)

Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм

Правила внутрішнього розпорядку

Статут Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Угода про співпрацю УДПУ з УГПК на 2018-2023 рр.

ПОЛОЖЕННЯ про команду соціально-психологічного супроводу студента з особливими освітніми потребами

 

Доступ до публічної інформації

Документи з організації освітнього процесу

 

Навчально-методична документація

Зміни до положення про організацію освітнього процесу

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам 26.06.19

Положення про Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському державному педагогічному універсиетті імені Павла Тичини

Положення про академічну мобільність педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про видачу диплома з відзнакою

Положення про випускні кваліфікаційні роботи

Положення про відкриті навчальні заняття

Положення про дистанційне навчання

Положення про курсові роботи

Положення про науково-методичну комісію факультету інституту

Положення про науково-методичну роботу на кафедрах

Положення про олімпіади

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації)

Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Положення про організацію практик

Положення про планування та облік основних видів роботи

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

Положення про самостійну роботу ЗВО

Положення про центр дистанційного навчання

Проєкт нової редакції Положення про вивчення вибіркових дисциплін

 

Графік освітнього процесу

Денна форма навчання

Заочна форма навчання