Нормативні документи

Закони України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Нормативні документи УДПУ

Антикорупційна програма

Етичний кодекс

Кодекс академічної доброчесності

Колективний договір УДПУ на 2017-2020 рр.

Концепція розвитку УДПУ до 2020

Положення про Раду молодих науковців

Положення про кафедри

Положення про команду соціально-психологічного супроводу студента з особливими освітніми потребами

Положення про науково-технічну раду

Положення про організацію роботи з охорони праці

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників (нова редакція)

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

Положення про приймальну комісію

Положення про ректорат

Положення про студентське наукове товариство

Положення про студентське самоврядувавння

Положення про факультет (інститут)

Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм (втратило чинність)

Положення про освітні програми в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Правила внутрішнього розпорядку

Статут Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Угода про співпрацю УДПУ з УГПК на 2018-2023 рр.

Доступ до публічної інформації

Документи з організації освітнього процесу

Навчально-методична документація

Зміни до положення про організацію освітнього процесу

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам 26.06.19

Положення про Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському державному педагогічному універсиетті імені Павла Тичини

Положення про академічну мобільність педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про видачу диплома з відзнакою

Положення про випускні кваліфікаційні роботи

Положення про відкриті навчальні заняття

Положення про дистанційне навчання

Положення про курсові роботи

Положення про науково-методичну комісію факультету інституту

Положення про науково-методичну роботу на кафедрах

Положення про олімпіади

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації) (втратило чинність)

Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Положення про організацію практик

Положення про планування та облік основних видів роботи

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

Положення про самостійну роботу ЗВО

Положення про центр дистанційного навчання

Стандарти

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 073 Менеджмент (магістр)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 053 Психологія (бакалавр)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 053 Психологія (магістр)

Проєкт стандарту вищої освіти України. Спеціальність 053 Психологія (доктор філософії)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 231 Соціальна робота (бакалавр)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 231 Соціальна робота (магістр)

Проєкт стандарту вищої освіти України. Спеціальність 231 Соціальна робота (доктор філософії)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 232 Соціальне забезпечення (бакалавр)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 232 Соціальне забезпечення (магістр)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (магістр)

 

Професійні стандарти

Професійний стандарт “Соціальний працівник”

Професійний стандарт “Соціальний робітник”

Професійний стандарт “Практичний психолог (соціальна сфера)”

Професійний стандарт “Практичний психолог закладу освіти”

Стандарт на групу професій “Викладачі закладів вищої освіти”