Нормативні документи

Закони України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Нормативні документи УДПУ

Наказ про виконання вимог законодавства про протидію корупції

Етичний кодекс

Кодекс академічної доброчесності

Колективний договір УДПУ на 2021-2025 рр.

Стратегія розвитку УДПУ на 2021 – 2025  р.

Концепція інтернаціоналізації Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Положення про Раду молодих науковців

Положення про кафедри

Положення про команду соціально-психологічного супроводу студента з особливими освітніми потребами

Положення про Науково-технічну раду (нова редакція)

Положення про організацію роботи з охорони праці

Положення про порядок проведення конкурсного відбору

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Положення про приймальну комісію

Положення про ректорат

Положення про студентське наукове товариство

Положення про студентське самоврядувавння

Положення про факультет, навчально-науковий інститут (Нова редакція)

Правила внутрішнього розпорядку

Статут Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Документи з організації освітнього процесу

Навчально-методична документація

Концепція вивчення ІМ в УДПУ імені Павла Тичини

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам 26.06.19

Положенння про контроль та оцінювання навчальних досягнень ЗВО в УДПУ

Положення про Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському державному педагогічному універсиетті імені Павла Тичини

Положення про Всеукраїнські олімпіади для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

Положення про академічну мобільність педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про видачу диплома з відзнакою

Положення про випускні кваліфікаційні роботи в УДПУ (Нова редакція)

Положення про відкриті навчальні заняття

Положення про групи зі змісту та якості освіти

Положення про дистанційне навчання

Положення про курсові роботи

Положення про науково-методичну комісію факультету інституту

Положення про науково-методичну роботу на кафедрах

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію практик

Положення про освітні програми (Нова редакція)

Положення про планування та облік основних видів роботи

Положення про планування та облік осовних видів роботи НПП

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії (Нова редакція)

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про самостійну роботу ЗВО

Положення про сертифікацію електронних навчальних курсів, розміщених у системі дистанційного навчання

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про центр дистанційного навчання

Тимчасовий порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті

 

Стандарти

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 073 Менеджмент (магістр)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 053 Психологія (бакалавр)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 053 Психологія (магістр)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 053 Психологія (доктор філософії)

Проєкт стандарту вищої освіти України. Спеціальність 053 Психологія (доктор філософії)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 231 Соціальна робота (бакалавр)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 231 Соціальна робота (магістр)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 231 Соціальна робота (доктор філософії)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 232 Соціальне забезпечення (бакалавр)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 232 Соціальне забезпечення (магістр)

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (магістр)

 

Професійні стандарти

Професійний стандарт “Соціальний працівник”

Професійний стандарт “Соціальний робітник”

Професійний стандарт “Практичний психолог (соціальна сфера)”

Професійний стандарт “Практичний психолог закладу освіти”

Стандарт на групу професій “Викладачі закладів вищої освіти”

Професійний стандарт “Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю”

Професійний стандарт “Фахівець з фізичної реабілітації”

Професійний стандарт “Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг”

Професійний стандарт “Інструктор з трудової адаптації”

Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти»

Професійний стандарт “Директор реабілітаційної установи (центру) для осіб з інвалідністю”