Науково-фахові видання

Історико-педагогічний альманах

Історико-педагогічний альманах – передплатний часопис, присвячений історико-педагогічній проблематиці. Заснований у 2004 році.

Засновники: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки. Зареєстровано 18.08.2004 р. Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, реєстраційне свідоцтво КВ № 9073.

Зареєстровано Державною реєстраційною службою України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №2119099808).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 261 журнал внесено до Переліку фахових видань України (до цього моменту журнал було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України № 1 від 2010 р.).

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Програмні цілі або тематична спрямованість: інформування суспільства про розвиток освіти в її історичній ретроспективі та про регіональну і місцеву специфіку освітніх закладів.

Періодичність: двічі на рік.

“Історико-педагогічний альманах” індексується у таких базах даних:

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського;
Google Scholar;
Index Copernicus.
Журнал представлено на порталі “Наукова періодика України” http://journals.uran.ua

 

Психологічний журнал

  1. Мови видання: українська, російська, англійська (змішані мови);
  2. Сфера розповсюдження: загальнодержавна;
  3. Програмна мета:узагальнення теоретичних та практичних знань у галузі психології, розкриття впливу психології на освіту;

Основні напрямки діяльності:

– публікації праць вітчизняних та зарубіжних науковців з актуальних проблем психології,

– ініціювання дискусій з психологічних знань серед вчителів, викладачів вищих закладів освіти, науковців за результатами наукових досліджень.

Категорія читачів:фахівці з різних галузей психології, науково-педагогічні, наукові працівники, студенти, аспіранти закладів вищої освіти.

періодичність випуску – 2 рази на рік, обсяг – до 12 д.а., формат видання – А4;

Контактний телефон: +38-067-133-49-30 Шулдик Галина Олексіївна

Журнал «Соціальна робота та соціальна освіта»

Засновники: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Зареєстровано Міністерством юстиції України (наказ від 04.04.2018 № 1026/5)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  Серія КВ №23260-13100Р

Основні напрями діяльності:

– публікація праць вітчизняних та зарубіжних науковців;

– інформування громадськості про наукові форуми та результати наукових досліджень у галузі соціальної роботи.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Проблематика:

Теорія і методологія соціальної роботи: філософія і етика соціальної роботи; категоріальний апарат соціальної роботи; розвиток теорії соціальної роботи; моделі практики соціальної роботи; методи дослідження соціальних процесів; історія соціальної роботи.

Практика соціальної роботи: соціальна допомога та соціальні послуги представникам соціально вразливих груп, груп ризику та іншим суб’єктам, які перебувають в стані кризи, зазнають маргіналізації та соціального виключення; соціальна робота в системі соціалізації особистості; розвиток громад та соціального партнерства у громаді; профілактика негативних соціальних явищ; упровадження практики здоров’язбереження; протидія дискримінації, стигматизації та соціальному виключенню за будь-якими ознаками.

Менеджмент соціальної роботи: управління інституціями соціальної роботи; забезпечення якості послуг у соціальній роботі; розвиток супервізії у соціальній роботі; профілактика професійного вигоряння соціальних працівників; організація та оптимізація волонтерської діяльності.

Розвиток професійних компетентностей соціальних працівників: профорієнтація і професійний відбір; професійне становлення; оптимізація програм професійної підготовки; забезпечення та функціонування професійно-етичних норм соціальної роботи.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішані мови);

Галузь науки: соціальна робота

Головний редактор: Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Адреса редакції:20300 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл.

Контактний телефон: (04744) 3-53-08, 068-016-95-51 Албул Ірина Володимирівна.

Електронна пошта: soc_rob_osv.udpu@ukr.net

 

Проблеми підготовки сучасного вчителя

Збірник наукових праць «Проблеми підготовки сучасного вчителя» був заснований у 2010 році, входить до Переліку фахових видань України з педагогіки(до цього моменту збірник було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України від 2011 р. №4).

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Збірник має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Програмні цілі та тематична спрямованість: публікація матеріалів з галузі педагогічної освіти в Україні, інформування суспільства про дослідження проблем підготовки сучасного вчителя для закладів загальної середньої освіти та закладів вищої освіти.

У науковому збірнику розкриваються результати досліджень із загальної педагогіки, теорії навчання та виховання, школознавства, з історії педагогіки. Призначений для докторантів, аспірантів, викладачів загальної середньої освіти та закладів вищої освіти, усіх тих, хто цікавиться проблемами професійної педагогічної підготовки.

Періодичність видання: двічі на рік.

Збірник «Проблеми підготовки сучасного вчителя» індексується у таких базах даних:

  • Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського;
  • Google Scholar;
  • Index Copernicus.