Наукова школа Кравченко Оксани Олексіївни

Керівник: доктор педагогічних наук,

професор Оксана Олексіївна Кравченко

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9732-6546

Google scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=W6QK65EAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Scopus 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209730341

o.o.kravchenko@udpu.edu.ua

 

Актуальність проблематики

Соціальна робота в Україні інтегрувала кращий зарубіжний досвід, а також напрацювала власні теорії і практики з часу інституалізації з 1991 року. Відтоді сформовано нормативно-правову базу, створено державну систему установ і організацій соціального захисту громадян, розпочато підготовку фахівців в умовах закладів вищої освіти, започатковано діяльність наукових шкіл із соціальної роботи, утворено недержавний сектор у сфері надання соціальних послуг тощо.

Сучасна соціальна робота послуговується напрацюваннями Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи, які є доступними для наукової спільноти завдяки проф. Т. Семигіної. Основний фокус міжнародних документів визначає, що дослідження у соціальній роботи здійснюються, зокрема, задля того, щоб допомогти зрозуміти індивідуальні, міжособистісні та ширші соціальні й структурні проблеми, а також їхні наслідки.

В Україні академічна підготовка докторів філософії зі спеціальності «231 Соціальна робота» розпочалася з 2015 року, проте наукові дослідження у цій сфері є довго тривалішими. У 2020 р. було схвалено новий документ «Глобальні стандарти освіти та підготовки в галузі соціальної роботи» (Global Standards for Social Work Education And Training). Сфери дослідження соціальної роботи випливають з місії та мети соціальної роботи: «підвищення добробуту людини та сприяння задоволенню потреб усіх людей із приділенням особливої уваги потребам та наснаженню тих, які є вразливими, відчувають утиски та живуть у бідності» (National Association of Social Workers Code of Ethics, 1996).

Визначальним стало прийняття Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (2015), згідно якого розпочався процес децентралізації соціальних послуг, що передбачає покращення планування майбутнього попиту на послугу, дає змогу розширити доступ до осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги та соціальних послуг, а також враховувати потреби в соціальних послугах і місцеві особливості їх надання.

У 2020 р. введено в дію новий Закон України «Про соціальні послуги» (2019), який визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

З огляду на явні соціальні виклики та в умовах процесів реформування вмотивовано доцільним є наукове обґрунтування організаційних та змістових умов удосконалення системи соціальної роботи із вразливими категоріями населення в територіальних громадах.

Водночас, з огляду на зростаючу кількість викликів (тривалість у країні ООС, карантинні обмеження внаслідок поширення корона вірусу COVID-19, цифровізація сфери соціального захисту), соціальна робота в громадах актуалізується і потребує наукового осмислення.

 

Теоретична основа досліджень членів наукової школи: теоретико-методологічні засади розвитку соціальної роботи (Н. Кабаченко, О. Карагодіна, О. Карпенко, Н. Коляда, М. Лукашевич, В. Лютий, І. Мигович, О. Осетрова, Ж. Петрочко, В. Поліщук, В. Полтавець, А. Рижанова,Т. Семигіна, Т. Сила, Л. Тюптя, О. Чуйко, С. Шандрук, Т. Шаповалова, А. Ярошенко та ін.); особливості надання соціальних послуг в громаді вивчають Г. Кучер, Т. Семигіна, М. Скочко, Г. Слозанська; соціалізація різних соціальних категорій (О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Міщик, С. Харченко); соціально-педагогічна робота з дітьми, молоддю та сім’єю (Т. Алексеєнко, А. Войтовська, І. Звєрєва, С. Коляденко, С. Коношенко, Г. Лактіонова, Л. Романовська, І. Трубавіна, О. Рассказова); соціальна реабілітація як складник процесу ресоціалізації особистості (В. Лютий, В. Оржеховська, В. Шпак); особливості упровадження корекційно-профілактичної роботи (В. Безпалько, Л. Габора, Т. Журавель, Н. Литвинова, Н. Максимова, Т. Мартинюк, О. Мурашкевич, А. Нагорна, І. Пєша, B. Поліщук, Л. Романовська); теорія і практика діяльності реабілітаційних центрів (С. Коношенко, В. Мороз, В. Нечипоренко, Н. Поліщук, В. Шпак); процес надання соціальних послуг місцевими органами влади та підвищення їх якості (С. Горбунова-Рубан, Л. Качан, Е. Лібанова, В. Мартиненко, О. Палій, Т. Семигіна, Л. Сідєльнік, В. Скуратівський та ін.); особливості надання послуг місцевими органами влади на регіональному рівні (В. Авер’янов, В. Корженко, А. Чемерис, Ю. Шаров та ін.); удосконалення функціонування місцевих органів влади з питань соціального захисту населення (В. Дзюндзюк, О. Коротич, В. Мамонова, Н. Мельтюхова, Г. Одінцова та ін.); реформування системи соціальних послуг (В. Гошовська, К. Дубич, Е. Лібанова, Л. Сідєльнік, В. Скуратівський, О. Черниш та ін.); питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (І. Албул, О. Караман, О. Карпенко,  Н. Левченко, Л. Романовська, Г. Слозанська, С. Харченко та ін.).

Завдання наукової школи:

 • проведення теоретичних та експериментальних досліджень з актуальних проблем соціальної роботи в громаді;
 • розробка навчальних програм, посібників, підручників із соціальної роботи, використання результатів наукових досліджень у ході реалізації освітніх та освітньо-наукових програм;
 • забезпечення підвищення якості підготовки майбутніх соціальних працівників та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету, а також долучення до підвищення кваліфікації фахівців соціальної сфери регіону;
 • залучення до наукової діяльності за напрямом школи студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, практиків соціальної сфери;
 • організація наукових досліджень у контакті з іншими ЗВО, науковими установами України та інших держав шляхом координації тематики наукових робіт, організації спільних наукових досліджень, проведення конференцій, нарад тощо.

Напрями досліджень наукової школи:

 • Історичні засади становлення і розвитку соціальної роботи як професійного виду діяльності в Україні і за рубежем.
 • Зарубіжний досвід соціальної роботи в громаді.
 • Соціальна допомога та соціальні послуги представникам соціально вразливих груп населення.
 • Розвиток соціального партнерства у громаді.
 • Організаційно-змістові засади надання соціальних послуг у сільській місцевості.
 • Гендерний підхід у теорії і практиці соціальної роботи.
 • Інклюзивні практики соціальної роботи з людьми з інвалідністю та упровадження технологій здоров’язбереження.
 • Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах ЗВО.

 

Члени наукової школи та їх дослідження:

 • 2014 р. – захист дисертації Гончар І.Г. за темою «Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857–1947 рр.)». (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
 • 2015 р. – захист дисертації Підвальної Ю.В. за темою» Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845–1902)» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
 • 2015 р. – захист дисертації Резніченко І.Г.  за темою  «Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русова (1847–1915 рр.)» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
 • 2015 р. – захист дисертації Ісаченко В.П. за темою «Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911)» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
 • 2016 р. – захист дисертації Матрос О.О. за темою «Педагогічна та просвітницька діяльність І. Лучицького» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
 • 2019 р. – захист Кучер Г.М. за темою «Соціальна робота з вразливими категоріями населення в територіальній громаді» (спеціальність: 13.00.05 – соціальна педагогіка).
 • 2020 – захист дисертаційного дослідження зі спеціальності 231 Соціальна робота за темою «Гендерна соціалізації студентів з інвалідністю в умовах ВНЗ», аспірантка ІІІ курсу Войтовська А.І.
 • 2021 – захист дисертаційного дослідження зі спеціальності 231 Соціальна робота за темою «Організаційно-змістові засади надання соціальних послуг у сільській місцевості», аспірант ІІІ курсу Скочко М.О.
 • 2021 – захист дисертаційного дослідження зі спеціальності 231 Соціальна робота за темою «Організаційно-змістові засади надання соціальних послуг людям з інвалідністю засобами інклюзивного туризму», аспірантка ІІІ курсу Жеребко І.А.

 

Над дисертаційними дослідженнями працюють:

 • Песоцька Ю.Ю., тема «Соціальна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами музейної педагогіки» зі спеціальності 231 Соціальна робота.
 • Вербовська О.О., тема «Професійна реабілітація осіб з інвалідністю в умовах реабілітаційного центру» зі спеціальності 231 Соціальна робота.

Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою

Кравченко О.О. – за професійну діяльність та активну участь у громадському житті університету, міста та регіону присуджено премію для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в Черкаській області (2015), нагороджена Почесною грамотою Черкаської обласної ради (2016), орденом «За заслуги» (2018) та медаллю «За наукові досягнення» (2018) від громадських організацій осіб з інвалідністю та ЧАЕС за вагомий внесок та активну участь у реалізації державної політики з питань соціального захисту осіб з обмеженими можливостями з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю та грамотою за активну співпрацю з громадськими організаціями осіб з інвалідністю, АТО, ЧАЕС щодо впровадження нового виду соціальної реабілітації -Інклюзивного реабілітаціонного соціального туризму в Черкаській області; Срібним орденом Чорнобильського спасу (2019); Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України за творчі здобутки у розвитку педагогічної науки і багаторічну співпрацю з науковими установами НАПН України (2020 р.); нагрудним знаком «Ушинський К.Д.» від Національної академії педагогічних наук України (2021 р.); Почесною грамотою виконавчого комітету Уманської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національної педагогічної науки, запровадження сучасних технологій навчання і виховання студентської молоді, в тому числі з інвалідністю, реалізацію державної політики з питань соціального захисту осіб з обмеженими можливостями та з нагоди Дня науки (2021);  Почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації (2021); стипендіат Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (2021); номінант «Кращий молодий учений серед докторів наук» УДПУ імені Павла Тичини;  лауреат премії молодим науковцям Черкаської облдержадміністрації (2021).

Кучер Галина Михайлівна – Заслужений працівник соціальної сфери України, нагороджена: Орденом княгині Ольги III ступеня, відзнаками «За заслуги перед Черкащиною», «За заслуги перед містом», Почесними грамотами та Подяками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, .Черкаської ОДА, Черкаської обласної ради, виконкому Уманської міської ради, ВГОІ «Гармонія»

Войтовська А.І. – переможець обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в Черкаській області (2018).

 

ВИКОНАННЯ НДР, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Виконання держбюджетної теми для молодих учених «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (2020-2022 рр.). Державний реєстраційний номер: 0119U103978

З огляду на виклики, пов’язані з поширенням COVID-19 та карантинними заходами, членами наукової школи реалізований проєкт «Соціальна інклюзія дистанційного освітнього процесу» із закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами Черкаської, Кіровоградської та Одеської областей.

Надання наукових послуг:

 • «Розробка навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за професією 5133 Супроводжувач осіб з інвалідністю» на замовлення Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів (наказ в.о. ректора УДПУ імені Павла Тичини №1330 о\д від 28.10.2020 р.);
 • «Розробка науково-теоретичних основ технології соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами засобами каністерапії» на замовлення Клубу собаківництва Товариства сприяння обороні України (наказ в.о. ректора УДПУ імені Павла Тичини №1329 о\д від 28.10.2020 р.);
 • «Розробка навчально-методичного забезпечення діяльності інклюзивного табору» на замовлення Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради (лист начальника Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради № 790\01-20 від 17.02.2021 р.).
 • Відповідно до запиту Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення (лист № 73\05 від 22.02.2021 р.) співробітники є у складі робочих групах з розробки професійних стандартів за професіями соціальної сфери, а саме: професійного стандарту для професії 2351.2 Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг; професійного стандарту для професії 2340 Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю.

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах:

 1. У 2019 р. УДПУ імені Павла Тичини став партнером програми Активні громадяни Британської ради, що спрямований на сприяння міжкультурному діалогу в межах всієї України, побудова відносин між людьми на основі рівних можливостей, поваги до різноманітності, розвитку громади та соціальної активності. Учасник програми– Кравченко О.О., д.пед.н., доц., декан факультету соціальної та психологічної освіти; Чупіна К.О., магістрантка ФСПО.
 2. Участь у програмі CSR Ukraine, Healthy Challenge (Експертна організація Центр «Розвиток КСВ» спільно з UNFPA, Фондом в галузі народоноселення обрали ) – отримано міні-грант 15000 грн. 2019 рік.
 3. Реалізація проєкту «Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій студентів». Відповідно проект «Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу» отримав фінансову допомогу на реалізацію від Британської Ради у 2020 р.
 4. 12-24 серпня 2020 р. в місті Умань реалізувався проєкт – Міжнародний художній симпозіум-пленер осіб з інвалідністю «Мистецтво без обмежень», як переможець грантової заявки Українського культурного фонду. Співорганізатором проєкту став УДПУ імені Павла Тичини.
 5. Участь у програмі особистісного та професійного розвитку молоді «Державотворець», ініційованого Міністерством молоді та спорту України та Українською академією лідерства у межах проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидій корупції в Україні «ВзаємоДія» (SACCI). Мета програми – створення системи особистісного та професійного розвитку молоді в Україні віком від 18 до 25 років, розвиток відповідального лідерства та підвищення рівня громадянської активності молоді, 2020 рік.
 6. Участь у проекті «Посилення жіночого політичного лідерства у територіальних громадах Київської і Черкаської областей» у партнерстві з Міжнародним благодійним фондом «Небайдужі», 2020 рік.
 7. Участь у проекті Національної Ради Жінок України «Доступ до верховенства права жінок, які постраждали від насильства» в Рівненській, Черкаській та Чернігівській областях за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні, 2020 рік.
 8. Участь у проекті EUnlocking з правових ініціатив щодо підтримки соціального підприємництва в Україні в рамках проекту «EU4Youth – розкриття потенціалу молодих соціальних підприємців в Молдові та Україні», за фінансової підтримки Європейського Союзу, 2020-2021 рр.
 9. Березень-травень 2021 р. – перемога за результатами конкурсу проєктів соціальної дії від програми Британської ради «Активні громадяни»: підтримку отримав проєкт «Вчимося разом чути та долати соціальну ізоляцію» та фінансування на його реалізацію.
 10. Реалізація проєкту «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта» за фінансової підтримки Українського культурного фонду, 2021 р.

Співпраця з науковими установами:

 • КЗ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»;
 • Інститут проблем виховання НАПН України;
 • Інститут педагогіки НАПН України;
 • Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського;
 • Український науково-практичний центр практичної психології та соціальної роботи НАПН України;
 • Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення.

Співробітництво із зарубіжними закладами освіти, науковими установами

 • Міжнародна асоціація імені Василя Сухомлинського;
 • Міжнародна Асоціація  шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW) та   Товариства істориків освіти Великої Британії (History of Education Society UK, HES);
 • Товариство істориків освіти Великої Британії (History of Education Society UK, HES);
 • Університет Адама Міцкевича в Познані (Республіка Польща);
 • Пряшівський Університет (Словаччина).

 

Звіт за 2021 рік