Наукова школа «Майбутній практичний психолог як активний суб’єкт психологічної практики»

27 березня 2020

Професійна підготовка майбутніх психологічних кадрів є одним із ключових питань в теорії, науці та практиці психології. Останніми роками, у зв’язку з соціально-економічною та політичною ситуацією в Україні, необхідність у кваліфікованих психологах значно зросла. Відповідно, особливої актуальності набули питання фахової підготовки таких спеціалістів, важливим напрямком якої є їхня підготовка до майбутньої професійної діяльності.

Дослідники та практичні працівники, які мають змогу оцінити систему освіти, роблять висновки про кризовий стан підготовки психологів. Криза проявляється в тому, що рівень підготовленості випускників закладів вищої освіти у нашій країні не відповідає вимогам суспільства та світовим стандартам. Саме для вирішення цих питань та з метою покращення та підвищення рівня підготовки психологів, створена Наукова школа «Майбутній практичний психолог як активний суб’єкт психологічної практики».

Наукова школа була заснована у 2015 році. Керівник школи − доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сафін Олександр Джамільович.

Олександр Джамільович − учений-практик з досвідом служби та організації науково-дослідної та науково-педагогічної роботи у Збройних силах, Прикордонних військах та Службі безпеки України.

1995 рік − кандидат психологічних наук. Тема дисертації «Розвиток мотивації професійного самовдосконалення». З 1996 року − доцент.

У 1998 році отримав учене звання доктора психологічних наук. Тема дисертації «Психологічні основи управлінської діяльності військових кадрів (акмеологічний аспект)». З 1999 року − професор.

У 2009 році отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

1999−2011 рр. – член, заступник голови експертної ради ВАК України з питань оборони та національної безпеки, з психологічних наук.

Сафін О. Д. автор понад 120 наукових публікацій у фахових виданнях з проблем оборони та національної безпеки, психології діяльності в особливих умовах, зокрема управлінської діяльності, розвитку мотивації професійного самовдосконалення. Під керівництвом захищено 29 кандидатських і 4 докторських дисертації.

Доцільність створення такого підрозділу як Наукова школа обґрунтовується сучасними перетвореннями та розвитком суспільства, науки загалом та професійної діяльності психологів зокрема. Відносно психологічної теорії психологічна практика виконує подвійну функцію. З одного боку, вона активно споживає наукові знання у вигляді психологічних законів, закономірностей, теорій та гіпотез, у вигляді результатів конкретних експериментів та методик. З іншого боку − практичні проблеми та досвід висувають перед наукою необхідність розв’язання експериментальних і теоретичних питань, одним з інструментів чого може бути конкретна психологічна школа.

Методологічну основу становлять теорії психологічної допомоги особистості; концептуальні ідеї формування професійної готовності фахівця. Робота школи будується на основі фундаментальних положень щодо розвитку особистості (Балл Г. О., Максименко С. Д., Яценко Т С. та ін.); загальнотеоретичних положень української психологічної науки щодо психологічної допомоги особистості (Бондаренко О. Ф., Вірна Ж. П., Пов’якель Н. І., Титаренко Т. М. та ін.).

До складу Наукової школи входять викладачі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, які захистили дисертації під керівництвом Сафіна О. Д. і продовжують наукову співпрацю, а також здобувачі та аспіранти, які працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями. В університеті здійснюється підготовка доктора філософії зі спеціальності 053 − Психологія.

Учасники Наукової школи поєднують педагогічну роботу з науково-дослідною та практичною діяльністю, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану розвитку теорії та практики психологічної науки, впровадженню в практику роботи вищих навчальних закладів інноваційних методів підготовки майбутніх психологів.

Науково-дослідна група школи працює у таких основних напрямах:

  • розвиток у мaйбутнix пcиxoлoгiв гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї діяльності;
  • психологічні чинники формування позитивного іміджу психолога та молодого викладача педагогічного ЗВО;
  • психологічні чинники адаптації майбутніх психологів до професійної діяльності;
  • психологічні основи стратегії подолання соціальних та психологічних бар’єрів до інноваційної діяльності суб’єктів педагогічної праці;
  • гендерні особливості формування готовності студентів-психологів до здійснення майбутньої професійної кар’єри.

Наукова школа є ініціатором і організатором проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, наукових семінарів за відповідними напрямами.

Основними досягненнями школи є теоретичне обґрунтування особливостей особистості майбутнього психолога та педагога, чинників формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного ЗВО, чинників адаптації майбутніх педагогів до професійної діяльності, особливості формування готовності психологів до майбутньої професійної кар’єри та практична реалізація цих ідей. Результати висвітлюються у статтях, доповідях на конференціях, методичних рекомендаціях тощо.