ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»: актуальні питання забезпечення якості освіти

13 січня 2022

 

Участь аспірантів як здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня  у процедурах забезпечення якості вищої освіти – одна з необхідних умов розвитку освіти, науки, системи підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Здобувачі освітньо-наукової програми «Соціальна робота» є активними суб’єктами періодичного перегляду ОНП шляхом перевірки рівня досягнення ПРН, оцінювання якості викладання навчальних дисциплін, рівня залишкових знань тощо.

Опитування щодо якості ОНП (університетський, факультетський рівні, щосеместрові анкетування щодо якості викладання навчальних дисциплін на платформі Moodlе) спрямовані на вивчення рівня здійснення очікувань здобувачів, їх задоволеності умовами навчання та атмосферою ЗВО, рівня набуття знань та професійних навичок, розвитку компетентностей, а також оцінювання якості складових освітнього процесу  (результати опитувань: https://bit.ly/31UknZB).

Участь у моніторингових процесах  здобувачів освіти забезпечує зворотний  зв’язок щодо актуальних питань організації освітньо-наукового середовища. Аспіранти мають можливість висловлювати пропозиції щодо змістовного наповнення ОК під час проведення аудиторних занять, обговорення з науковими керівниками, засідань кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, вченої ради факультету соціальної та психологічної освіти, Ради молодих науковців, Студентської ради, Наукового товариства студентів та аспірантів.

Традиційною є практика залучення аспірантів до процедур зовнішнього забезпечення якості освіти шляхом участі в експертизі освітніх програм як членів Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (О. Р. Поліщук), участі у фахових обговореннях з формування культури якості – міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, програм професійного розвитку (О. В. Вербовська, І. А. Жеребко, О. Р. Поліщук,  А. М. Таран, Ю. В. Ткачук, Ю.А. Песоцька та ін.).

Так, під час зустрічей з робочою групою ОНП «Соціальна робота» у грудні-січні 2022 р.  було обговорено актуальні питання теорії і практики соціальної роботи, розвитку освітньо-наукової програми.

Змістовним стало обговорення результатів аналітичного звіту «Здобутки і виклики експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії» – результати вивчення досвіду українських закладів вищої освіти і наукових установ з підготовки докторів філософії за новими правилами, які було запроваджено у 2016 році. Досліджено формування змісту освітньої складової підготовки аспірантів, роль процедури акредитації освітніх програм у забезпеченні їх належної якості, особливості функціонування освітніх програм з малою кількістю аспірантів. Запропоновано кроки з удосконалення процедури захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Дослідження проведене Аналітичним центром «ОсвітАналітика» Київського університету імені Бориса Грінченка у партнерстві з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

Аналітичний звіт «Здобутки і виклики експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії» розміщено на сайті ФСПО в рубриці «Аспірантура та  докторантура» (https://bit.ly/3qn1Qyt).


Фото новини: