Психологічна складова у підготовці майбутніх вчителів

12 січня 2021

Професійне становлення особистості майбутнього вчителя в процесі його підготовки у вищій школі передбачає  не тільки оволодіння студентами певною сукупністю знань, умінь і навичок, а й його особистісне самовдосконалення, становлення активної життєвої позиції, виховання таких важливих якостей, як відповідальність, товариськість, тактовність, комунікативність, самокритичність, лояльність, вміння спілкуватись, встановлювати контакти, розподіляти завдання, приймати рішення та ін.

Психологічна підготовка вчителя є необхідною для його успішної професійної діяльності, в основі якої лежить психологічний розвиток учня. Сучасна освіта орієнтується на дитину, щоб кристалізувати компетенції та створювати умови для розвитку  її особистості.

Необхідність гуманізації життя школи, створення нової соціальної ситуації розвитку особистості учня, орієнтації на його індивідуальні можливості і схильності вимагає підготовки нових педагогів з іншими культурно-освітніми горизонтами мислення. Нова система освіти неможлива без якісних змін в діяльності вчителя і його особистості. Крім того, особистісні характеристики визначають спрямованість створення професійно розвиваючого простору та індивідуальну траєкторію особистісного зростання. Особистість майбутнього педагога, що виступають як інструмент впливу і впливу на учнів повинні бути різнобічно вивчені студентами. Ці цілі можуть бути реалізовані в рамках курсів «Загальна психологія», «Психологія особистості»

Одним з основних чинників професійного простору вчителя є особистість учня, що є сенсом існування всього педагогічного процесу. Тому  всі сторони особистості учня повинні бути вивчені майбутнім фахівцем. Цьому більшою мірою відповідає курс «Вікова психологія», «Педагогічна психологія». А оскільки в якості об’єкта можуть виступати і клас, і батьки, і колеги, в систему підготовки вчителя включена і «Соціальна психологія», «Конфліктологія».

Процес формування майбутнього педагога здійснюється не лише на теоретичному рівні, але і спрямований на здобуття практичних умінь і навичок, що реалізується в процесі проходження педагогічної практики. Педагогічна практика є важливим моментом у формуванні самооцінки професійно важливих якостей, усвідомлення себе в ролі майбутнього педагога. Розуміння цього стає поштовхом до самовдосконалення, розвитку здібностей, удосконалення умінь, необхідних для майбутньої педагогічної діяльності.