Психологія. Експерементальна психологія

Профіль освітньо-професійної програми

Бакалавр психології

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС.
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджується в 2016 році
Рівень програми FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень.
а Мета програми
Надати освіту в галузі теорії і методики психології  із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів  із особливим інтересом до певних областей  психологічних знань для подальшого навчання.
б Характеристика програми
1 Предметна область, напрям Обовязкові дисципліни

І. Цикл загальної підготовки – 80 кредитів.

1.1. Гуманітарна підготовка – 22 кредити.

1.2. Фундаментальна підготовка – 58 кредитів.

ІІ. Цикл професійної підготовки – 75 кредити.

2.1. Психолого-педагогічна підготовка – 31 кредитів.

2.2. Науково-предметна підготовка – 44 кредити.

Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни предметної спеціалізації «Екстремальна психологія» – 55 кредитів

 

Практична підготовка – 24 кредити

Атестація – 6 кредитів

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта в галузі теорії та методики психології.
3 Орієнтація програми Програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану психології, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: соціально-психологічний супровід.
4 Особливості програми Студенти можуть робити акцент на питаннях соціально-психологічного забезпечення.
в Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаштування Випускники будуть переважно працювати в таких галузях народного господарства як:

– освіта;

– охорона здоров’я;

– соціальне забезпечення;

– фізична культура;

– наука та наукове обслуговування;

– збройні сили;

– об’єднання громадян.

Посади (за наявності диплома бакалавра):

психолог призначений для роботи в установах охорони здоров’я, органах праці та соціального захисту населення; у у підрозділах органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді; в закладах та установах громадсько-політичних організацій і партій; в науково-дослідних установах; центру професійної орієнтації молоді; консультантом психолого-медико-педагогічної консультації; в навчальних закладах, спеціальних закладах, комісіях у справах неповнолітніх, центрах працевлаштування; центрах вивчення громадської думки; в органах державної влади та управління.

 

2 Продовження освіти Можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною.
г Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекційні курси поєднуються із семінарськими та лабораторними заняттями, робочими зустрічами. Переважно навчання відбувається в малих групах
(до 20 осіб), з дискусіями та підготовкою презентацій самостійно та в малих групах.
2 Система оцінювання Іспити (усні для концептуальних частин та письмові – для перевірки основних знань), заліки, захисти практики, курсових та кваліфікаційних робіт.

Атестація здійснюється у формі: комплексного кваліфікаційного екзамену за спеціальністю Теорія та методика психології / або захисту кваліфікаційної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

д Програмні компетентності
1 Загальні ·  Критичність та самокритичність. Оперувати науковими термінами, формулювати задачі, збирати дані, аналізувати їх та пропонувати рішення. Вміння та навички планувати, організовувати, здійснювати різні види діяльності (загальножиттєвої, комунікативної, професійної, саморозвитку).

Гнучкість мислення. Відкритість до застосування знань та компетентностей у широкому діапазоні можливих місць роботи та у повсякденному житті.

·  Комунікація усна та письмова рідною мовою. Правильно розмовляти та писати різними комунікативними стилями, а саме: неофіційним, офіційним та науковим.

·  Працювати самостійно, приймати ініціативу та керувати часом. Здатність організовувати комплексні завдання протягом певного періоду часу та подавати результат вчасно.

·  Працювати з іншими. В мультидисциплінарному та мультинаціональному середовищі.

 

2 Фахові Знання з предметної області. Опанування інформацією щодо змісту, видів, закономірностей розвитку та функціонування різних психічних, соціально-психологічних та особистісних явищ.

Психологічну сутність поняття екстремальності, основні підходи до її вивчення в зв’язку з потребами психологічної практики.Особливості діяльності психолога щодо організації та проведення індивідуальної консультативної, профілактичної роботи з особами, що пережили несприятливий вплив екстремальних ситуацій; основні методи психологічної корекції руйнівних психоемоційних станів.

 

Практичні вміння та навички. Вміння використовувати знання для здійснення практичної професійної діяльності : розробка та впровадження програм психодіагностики, корекційно-консультативної роботи, тренінгів; співпраця з фахівцями з інших галузей.

Виявляти зовнішні та особистісні ознаки екстремальності та екстремальної поведінки; визначати чинники, що сприяють формуванню станів психоемоційної напруженості (стресових та постстресових); використовувати адекватні методи психологічної діагностики негативних станів психоемоційної напруженості надавати психологічну допомогу психотравмованим особам, здійснювати ефективну корекційну роботу з ними.

 

Когнітивні вміння та навички. Розвиненість навичок аналітико-синтетичної діяльності, узагальнення та інтерпретації даних, дії контролю та оцінки, критичного осмислення наукових принципів, тверджень, методів тощо.

Засвоєння наукових та культурних досягнень світової цивілізації у відношенні до різних культур, релігії, прав народів, ідей збереження миру, загальнолюдських цінностей; критично оцінювати політичні, економічні та інші події і явища.

Реалізація настанов толерантності та гуманності у контексті сучасної мультикультурності на основі загальнолюдських цінностей та критичного оцінювання соціально-політичних, економічних та інші подій і явищ.

Володіння державною мовою та двома іноземними мовами на загальному та загально-професійному рівні.

 

3  

Програмні результати навчання

 

  Вміти розпізнавати в різних політичних, культурних, економічних явищах та подіях, складові компоненти, що несуть в собі позитивні та негативні наслідки шляхом їх аналізу в рамках загально визначених філософських концепцій розвитку суспільства.

Проявляти терпимість й людяність до представників різних культур та верств населення з урахуванням їх поглядів на соціокультурні й політичні події, традицій.

Вести діловодство та спілкування державною мовою та іноземними мовами.

Використовувати набуті нові знання та розробки у практичній діяльності.

Професійно орієнтуватися у сучасних теоретичних підходах та практичних напрямах.

Здійснювати самостійне опрацювання наукових джерел, пошук актуальних новітніх світових розробок, що носять теоретичний характер.

Використовувати теоретичні знання для розробки, впровадження та використання нових методів психодіагностики, корекції, консультування, обробляти статистичними методами отримані емпіричні дані.

Вміти застосовувати інформаційно-комунікаційні системи, володіти сучасними технологічними методиками обробки інформації.

Вміти здійснювати комунікації з вітчизняними та зарубіжними колегами, розуміти етику ділового спілкування з представниками країн різних культур.

Враховувати у своїй діяльності специфіку службових відносин, персональної відповідальності.

Вести та пропагувати здоровий спосіб життя, стимулювати активний стиль поведінки і мотивацію професійного росту, позитивного світосприйняття.

Вміти регулювати власні емоційні стани, планувати й управляти часом, здійснювати профілактику професійного вигоряння, ставити перспективні цілі для саморозвитку.

 

Затверджено на засіданні вченої ради факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від 8 червня 2016 р.). 

Керівник  проектної групи (гарант освітньої програми) :

Гульбс Ольга Анатоліївна, доктор  психологічних  наук, професор кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Розробники:

  1. Шеленкова Наталія Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  2. Шулдик Анатолій Володимирович, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини