Психологія. Соціальна педагогіка

Профіль освітньо-професійної програми

Освітня кваліфікація – Магістр психології

Спеціальність – 053 Психологія

Професійна кваліфікація: Викладач психологічних дисциплін. Соціальний педагог

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС.
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації

 

Програма впроваджується в 2016 році
Рівень програми FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень
а Мета програми
Підготувати фахівців для практичної та науково-дослідницької роботи у галузі академічної і прикладної психології з глибокими знаннями проблем сучасної психології та навичками організації психологічної практики.

Надати освіту в галузі соціальної педагогіки  із широким доступом до працевлаштування; підготувати студентів із особливим інтересом до певних областей  психологічних знань для подальшого навчання.

б Характеристика програми
1 Предметна область, напрям Зміст теоретичних знань: психологія та педагогіка вищої школи, методика викладання психологічних дисциплін у ВНЗ, психологія діяльності та навчальний менеджмент, теорія і методика науково-дослідницької роботи, соціальна робота в Україні, організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб, теорія і практика соціально-педагогічної комунікації,менеджмент і маркетинг в організаціях соціально-педагогічної сфери, актуальні проблеми теорії та практики соціально-педагогічної діяльності, чинники успішного працевлаштування за фахом, психологія особистості

Цикл загальної підготовки –29 кредитів

Гуманітарна підготовка – 9 кредитів

Фундаментальна підготовка – 20 кредитів

Цикл професійної підготовки – 19 кредитів

Психолого-педагогічна підготовка – 9 кредитів

Науково-предметна підготовка – 10 кредитів

Дисципліни вільного вибору студента – 24 кредити

Практична підготовка – 9 кредитів

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи –  9 кредитів

2 Фокус програми: загальна/

спеціальна

Способи набуття сучасних актуальних, науково-теоретичних знань. Оволодіння навичками організації комплексної роботи психолога-дослідника і соціального педагога та надання допомоги у вирішенні соціально-психологічних проблем.
3 Орієнтація програми Організація та проведення наукових досліджень з проблем буття та сутності психології людини, надання соціально-психологічної допомоги.

 

4 Особливості програми Проходження асистентської практики
в Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаш-

тування

Сфера працевлаштування – заклади освіти (дитячі садочки, школи, гімназії, вищі навчальні заклади, технікуми, училища тощо), медичні заклади, соціальні служби та установи, підприємства різних типів; в органах державної влади та управління; службах приватної та державної форми власності, службах психологічної підтримки та допомоги (телефон довіри); у сфері соціально-педагогічної та освітньо-виховної діяльності, соціально-правового захисту дітей.

Професійні назви робіт: психолог у медичній сфері, психолог на виробництві, психолог у галузі спорту, силових структурах, служби психологічної підтримки та допомоги ( телефон довіри), соціальний педагог, педагог-організатор в системі освіти та сфері санаторно-курортного обслуговування.

2 Продовження освіти Продовження навчання на третьому рівні вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.

г Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання Комбінація лекцій, лабораторних, практичних занять, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, самостійна робота, підготовка до виконання випускної кваліфікаційної роботи.
2 Система оцінювання Екзамени, заліки, захисти  асистентської практики та випускної кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється у формі захисту випускної кваліфікаційної роботи; випускного екзамену зі спеціалізації – Соціальна педагогіка і технології соціально-педагогічної діяльності.

1)      Вимоги до кваліфікаційної роботи

2)      Кваліфікаційна роботи за спеціальністю 053 Психологія може виконуватися здобувачем ступеня магістр та захищатися перед екзаменаційною комісією.

3)       Кваліфікаційна  робота здобувача освітнього ступеня магістр має бути результатом самостійного наукового дослідження з експериментальною складовою. Кваліфікаційна робота оприлюднюється на сайті підрозділу ВНЗ ( у відкритому доступі), після перевірки на плагіат.

д  

Програмні компетентності

 

1 Загальні Загальні компетентності

1.Здатність до оволодіння сучасними науково-обґрунтованими знаннями.

2. Здатність до розуміння філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, напрямків і закономірностей розвитку психологічної науки в сучасних умовах.

3. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями впродовж життя.

4. Здатність володіти загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній діяльності.

5. Здатність опановувати навичками проведення аналітичної та експериментальної наукової діяльності.

6. Здатність організовувати, планувати та прогнозувати результати наукових досліджень.

7. Здатність ініціювати та виконувати наукові дослідження, результатом яких є одержання нових знань.

8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), абстрактне мислення, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій.

9. Здатність спілкуватися державною мовою, як усно, так і письмово,з метою здійснення наукової комунікації, відстоювання власних наукових поглядів.

10. Здатність спілкуватися з різними цільовими аудиторіями, використовуючи відповідну лексику, методи, техніки та прийоми.

11.Здатність застосовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології, включаючи методи отримання, обробки та зберігання наукової інформації.

12. Здатність до набуття ораторської майстерності для публічного представлення і захисту наукових результатів, публічного виступу на вітчизняних та міжнародних наукових форумах, конференціях і семінарах.

13. Здатність до самоаналізу, самооцінки, самокритичності, самореалізації та самовдосконалення.

14. Здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки, генерування нових ідей під час розв’язування дослідницьких та практичних задач.

15. Здатністьпрацювати в моно- та мультидисциплінарних командах у сфері психічного здоров’я, готовність до співробітництва, конструктивного сприйняття критики, обстоювання власної думки.

 

2 Фахові 1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми психологічної практики.

2.   Здатність організовувати, планувати, реалізовувати та презентувати наукові дослідження фундаментального та/або прикладного спрямування із психологічних проблем.

3. Здатність аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, концепції та підходи з предметної сфери наукового дослідження, робити відповідні висновки, надавати пропозиції та рекомендації.

4. Здатність організовувати і проводити наукову та експериментально-дослідницьку діяльність за обраним напрямом.

5. Здатність використовувати професійні знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесах пізнання психологічної реальності.

6. Здатність до виконання оригінальних наукових досліджень з питань психології на високому фаховому рівні, досягнення наукових результатів, що створюють нові знанняз акцентом на актуальних загальнодержавних проблемах з використанням новітніх методів наукового пошуку.

7. Здатність мотивувати людей та надихати у збереженні і відновленні психічного здоров’я. Вміння підтримувати, показувати перспективи, надавати мотивуючий зворотній зв’язок, провадити просвітництво.

8. Уміння писати фахові аналітичні, дослідницька, публіцистичні й навчально-наукові роботи.

9. Здатність до ефективної організації психологічної практики.

10.Умінняорганізовувативласнудіяльність та обирати напрямки

саморозвитку на базі аналізу ринку психологічних послуг, суспільного запиту та потреб.

11. Уміння створювати позитивний психологічний мікроклімат, що сприяє вирішенню наявних психологічних проблем.

12. Здатність аналізувати, оцінювати та діагностувати психічні процеси та явища з використанням валідних методів.

13. Здатність давати адекватну оцінку окремим психологічним фактам в конкретних ситуаційних умовах.

14. Уміння обдумано обирати шляхи вирішення непередбачуваних проблем у професійній діяльності.

15. Дотримання етичних норм у комунікації з колегами, студентами, учнями тощо.

 

е

 

Програмні результати навчання

 

Знання

1.      Знає про здобутки класичної та сучасної психології у сфері методології, теорії, практики та емпіричних досліджень.

2.      Знає про організацію та клінічну сферу сучасної психологічної практики та специфіку діяльності психолога в різних сферах.

3.      Знає понятійних апарат сучасної психології, термінологію, що використовується в психологічній практиці.

4.      Знає етичні засади, види, методи та форми надання психологічних послуг в різних класах ситуацій професійної діяльності.

5.      Знає сучасні теорії, на грунті яких будується сучасна практика надання психологічної та психокорекційної допомоги дорослим та дітям.

6.      Знає про технологію проведення індивідуального психологічного консультування, має первинні навички аналізу психологічного матеріалу клієнта.

7.      Знає про психологічні основи управління організацією, основи психології прийняття управлінських рішень

8.      Знає методику викладання психології у освітніх закладах різного типу.

9.      Знає, аналізує, узагальнює світові інновації у викладанні психології та наукових дослідженнях для їх адаптації та використання у власній практиці.

10.  Володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності.

11.  Знає психодіагностичні методи та методики дослідження різних психічних процесів та явищ.

12.  Знає новітні ІТ-технології у викладанні психологічних дисциплін та науково-дослідній роботі.

 

Уміння

1.    Уміє здійснювати  ґрунтовний  теоретичний аналіз здобутків сучасної психології з обраної проблеми.

2.    Уміє будувати  теоретичну  та дослідницьку модель досліджуваного явища, власне  комплексне  дослідження  та\або  програму психологічного супроводу з обраної проблематики.

3.    Уміє діагностувати психічні процеси і явища на індивідуальному та груповому рівні.

4      Уміє здійснювати глибокий та системний аналіз отриманих результатів.

5.    Уміє інтерпретувати психологічні явища в різних сферах діяльності та розробляти прогнози.

6.    Уміє самостійно створювати інформацію для спеціального (наукового) і широкого (суспільного) використання про аспекти психологічного життя особистості та соціальних груп.

7.            Уміє впроваджувати  результати  науково-дослідницької  роботи  у практичну діяльність.

8.       Уміє писати фахові аналітичні, дослідницька, публіцистичні й навчально-наукові роботи.

9.        Володіє іноземною мовою на рівні, необхідному для роботи з науково-методичною літературою.

10.         Здатний нести відповідальність за результати своє професійної діяльності.

11.        Здатний успішно  проводити  навчальні  заняття  з  фахових дисциплін.

12.        Здатний вичерпно,  ґрунтовно  презентувати  результати  асистентської

педагогічної практики.

13.   Здатний приймати рішення і вибирати стратегії діяльності з урахуванням проблем освітньо-педагогічного середовища згідно етики професії  психолога.

14. Здатний забезпечувати належний рівень викладання психологічних дисциплін відповідно до діючих навчальних програм.

15. Здатний застосовувати методи діагностування результатів психокорекційної роботи та здійснювати психологічний супровід процесів соціалізації особистості та професійного самовизначення.

 

Комунікація

1.      Здатний з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію зі всіма учасниками освітнього процесу.

2.      Організовує співпрацю учасників освітнього та виробничого процесу до співпраці в команді (педагогічних колективах, навчальних групах, інших професійних об’єднаннях ).

3.      Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися  у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва.

4.      Здатний ставитися безоцінно до кожної особистості з різними психофізіологічними, фізичними, соціальними можливостями.

5.      Здатний вирішувати проблеми і задачі професійної діяльності.

 

Автономія і відповідальність

6.      Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції.

7.      Здатний аналізувати соціально та особистісно-значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.

8.     Здатний здійснювати діагностичну, просвітницьку, консультаційну,           психотерапевтичну роботу у розв’язанні проблем психологічної практики.

 

Керівник  проектної групи (гарант освітньої програми) :

Сафін Олександр Джамільович, доктор  психологічних  наук, професор кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Розробники:

  1. Данилевич Лариса Арсеніївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  2. Діхтяренко Світлана Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  3. Якимчук Ірина Павлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  4. Ольховецький Сергій Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини