Психологія. Соціальна педагогіка

Профіль освітньо-професійної програми

Освітня кваліфікація – Бакалавр психології

Спеціальність – 053 Психологія

Професійна кваліфікація: Психолог. Соціальний педагог

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС.
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджується в 2016 році
Рівень програми FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень.
а Мета програми
Надати освіту в галузі теорії і методики психології, соціальної педагогіки  із широким доступом до працевлаштування; підготувати студентів із особливим інтересом до певних областей  психологічних знань для подальшого навчання.

 

б Характеристика програми
1 Предметна область, напрям Зміст теоретичних знань: Психологія особистості,  професійної діяльності, методика роботи психолога, психодіагностика, основи психологічного консультування, інклюзивна педагогіка, соціальна педагогіка.

Цикл загальної підготовки – 78 кредитів.

Гуманітарна підготовка – 22 кредити.

Фундаментальна підготовка – 56 кредитів.

Цикл професійної підготовки – 72 кредити.

Психолого-педагогічна підготовка – 29 кредитів.

Науково-предметна підготовка – 43 кредити.

Дисципліни предметної спеціалізації «Соціальна педагогіка»  –  60 кредитів

Практична підготовка – 24 кредити

Атестація – 6 кредитів

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Оволодіння навичками організації комплексної роботи психолога та надання допомоги у вирішенні соціально-психологічних проблем. Практична психологія, соціальна педагогіка, асистент учителя з інклюзивного навчання.
3 Орієнтація програми Програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану психології, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: соціально-психологічний супровід.
4 Особливості програми Проходження ознайомлювальної (навчальної) практики, навчально-виховної практики, літньої практики зі спеціалізації, навчально-технологічної та стажерської практик.
в Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаштування Сфера працевлаштування –  заклади освіти (дитячі садочки, школи, гімназії тощо); підприємства різних типів, організації; у спортивній сфері;  в органах державної влади та управління; службах приватної та державної форми власності, службах психологічної підтримки та допомоги (телефон довіри); у сфері соціально-педагогічної та освітньо-виховної діяльності, соціально-правового захисту дітей.

Професійні назви робіт: шкільний психолог, дитячий психолог; психолог на виробництві, консультант з персоналу; спортивний психолог; психолог в органах державної влади та управління; працівник телефону довіри, соціальний педагог, педагог-організатор в системі освіти та сфері санаторно-курортного обслуговування.

 

2 Продовження освіти Можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною.
г Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання Комбінація лекцій, лабораторних, практичних занять, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, самостійна робота, проходження практик.
2 Система оцінювання Екзамени, заліки, захисти практики, курсових робіт.

Атестація здійснюється у формі: комплексного кваліфікаційного екзамену або захисту випускної кваліфікаційної роботи; випускного екзамену зі спеціалізації – Соціальна педагогіка і технології соціально-педагогічної діяльності.

 

 

д

 

Програмні компетентності

1 Загальні Загальні компетентності

1. Здатність оперувати науковими термінами, формулювати задачі, збирати дані, аналізувати їх та пропонувати рішення. 2. Здатність  до розуміння сучасних тенденцій, напрямків розвитку психологічної науки.

3. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями впродовж життя.

4.  Здатність опановувати навичками  психодіагностичної, психокорекційної та консультативної діяльності.

5.  Здатність організовувати, планувати та прогнозувати результати наукових досліджень.

6.   Здатність спілкуватися з різними віковими групами та цільовими аудиторіями, використовуючи відповідну лексику, методи та прийоми.

7. Здатність до самоаналізу, самокритичності та самовдосконалення.

8.  Здатність спілкуватися державною мовою, як усно, так і письмово за метою здійснення професійної комунікації.

9.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність),  абстрактне мислення,  вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій.

10. Здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки під час розв’язування дослідницьких та практичних задач.

11. Здатність застосовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології, включаючи методи отримання, обробки та зберігання наукової інформації.

12.  Здатність організовувати комплексні завдання протягом певного періоду часу та подавати результат вчасно.

13. Працювати в мультидисциплінарному та мультинаціональному середовищі.

 

2 Фахові Знання з предметної області.

1.          Опанування інформацією щодо змісту, видів, закономірностей розвитку та функціонування різних психічних, соціально-психологічних та особистісних явищ.

2.        Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних та професійних дисциплін у процесах отримання, опрацювання, представлення наукової інформації та її практичного застосування в соціальних технологіях.

3.                  Здатність організовувати і проводити експериментально-дослідницьку діяльність за обраним напрямом.

Практичні вміння та навички.

4.                  Здатність використовувати грунтовні відомості з соціальної педагогіки, соціальної психології, технологій соціально-педагогічної діяльності та інших загально-професійних і спеціальних дисциплін у вирішенні соціально-психологічних завдань.

5. Уміння розробляти та впроваджувати програми психодіагностики, корекційно-консультативної роботи, тренінгів у здійсненні психологічної практики.

6.  Здатність використовувати інноваційні технології в процесі медичної та психологічної  допомоги.

7.   Здатність здійснювати професійну діяльність  на основі етичних принципів у відстоюванні соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя.

8. Здатність до ефективної організації психологічної практики та до співпраці з фахівцями з інших галузей.

Когнітивні вміння та навички.

9.   Розвиненість навичок аналітико-синтетичної діяльності, узагальнення та інтерпретації даних, дії контролю та оцінки, критичного осмислення наукових принципів, тверджень, методів тощо.

10.   Засвоєння наукових та культурних досягнень світової цивілізації, толерантність у відношенні до різних культур, релігії, прав народів, ідей збереження миру, загальнолюдських цінностей; критично оцінювати політичні, економічні та інші події і явища.

11. Реалізація настанов толерантності та гуманності у контексті сучасної мультикультурності на основі загальнолюдських цінностей та критичного оцінювання соціально- політичних, економічних та інші подій і явищ.

12. Володіння державною мовою та двома іноземними мовами на загальному та загально- професійному рівні.

13.  Здатність організовувати власну діяльність  та обирати напрямки саморозвитку на базі аналізу ринку психологічних послуг, суспільного запиту та потреб.

14. Здатність створювати позитивний психологічний мікроклімат, що сприяє вирішенню наявних психологічних проблем.

15. Оцінювання результатів функціональних методів діагностики, психометричних та психодіагностичних методик, лабораторних та інструментальних досліджень.

16. Здатність аналізувати, оцінювати та діагностувати психічні процеси та явища з використанням валідних методів, давати адекватну оцінку окремим психологічним фактам в конкретних ситуаційних умовах.

17. Уміння обдумано обирати шляхи вирішення непередбачуваних проблем у професійній діяльності.

 

3  

Програмні результати навчання

 

  Знання

1.             Знає про здобутки класичної та сучасної психології у сфері методології, теорії, практики та емпіричних досліджень.

2.             Знає про організацію та соціально-психологічну сферу сучасної психологічної практики та специфіку діяльності психолога в різних сферах.

3.             Знає понятійних апарат сучасної психології, термінологію, що використовується в психологічній практиці.

4.             Знає етичні засади, види, методи та форми надання психологічних послуг в різних класах ситуацій професійної діяльності.

5.             Знає сучасні теорії, на ґрунті яких будується сучасна практика надання психологічної та психокорекційної допомоги дорослим та дітям.

6.             Знає про технологію проведення індивідуального психологічного консультування, має первинні навички аналізу психологічного матеріалу клієнта.

7.             Знає про психологічні основи управління організацією, основи психології прийняття управлінських рішень

8.             Володіє критичним мислення, здатний до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності.

9.             Знає психодіагностичні методи та методики дослідження різних психічних процесів та явищ.

 

Уміння

1.             Уміє розпізнавати в різних політичних, культурних, економічних явищах та подіях, складові компоненти, що несуть в собі позитивні та негативні наслідки шляхом їх аналізу в рамках загально визначених філософських концепцій розвитку суспільства.

2.             Уміє проявляти терпимість й людяність до представників різних культур та верств населення з урахуванням їх поглядів на соціокультурні й політичні події, традицій.

3.             Уміє вести діловодство та спілкування державною мовою та іноземними мовами.

4.             Уміє використовувати набуті нові знання та розробки у практичній діяльності.

5.             Уміє професійно орієнтуватися у сучасних теоретичних підходах та практичних напрямах.

6.             Уміє здійснювати самостійне опрацювання наукових джерел, пошук актуальних новітніх світових розробок, що носять теоретичний характер.

7.             Уміє використовувати теоретичні знання для розробки, впровадження та використання нових методів психодіагностики, корекції, консультування, обробляти статистичними методами отримані емпіричні дані.

8.             Уміє застосовувати інформаційно-комунікаційні системи, володіти сучасними технологічними методиками обробки інформації.

9.             Уміє здійснювати комунікації з вітчизняними та зарубіжними колегами, розуміти етику ділового спілкування з представниками країн різних культур.

10.         Уміє враховувати у своїй діяльності специфіку службових відносин, персональної відповідальності.

11.         Уміє вести та пропагувати здоровий спосіб життя, стимулювати активний стиль поведінки і мотивацію професійного росту, позитивного світосприйняття.

12.         Уміє регулювати власні емоційні стани, планувати й управляти часом, здійснювати профілактику професійного вигоряння, ставити перспективні цілі для саморозвитку.

Комунікація

1.            Здатний з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію зі всіма учасниками освітнього процесу.

2.            Організовує співпрацю учасників освітнього та виробничого процесу до співпраці в команді (педагогічних колективах, навчальних групах, інших професійних об’єднаннях тощо).

3.            Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися  у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва.

4.            Здатний ставитися безоцінно до кожної особистості з різними психофізіологічними, фізичними, соціальними можливостями.

5.            Здатний вирішувати проблеми і задачі професійної діяльності.

 

Автономія і відповідальність

1.            Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції.

2.            Здатний аналізувати соціально та особистісно-значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.

3.             Здатний здійснювати діагностичну, просвітницьку, консультаційну, психотерапевтичну роботу у розв’язанні проблем психологічної практики.

 

 

Затверджено на засіданні вченої ради факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від 8 червня 2016 р.).

Розробники освітньої програми:

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми):

 Ольховецький Сергій Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Розробники:

  1. Данилевич Лариса Арсеніївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
  2. Яблонський Андрій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.