Радзівіл Катерина Павлівна

Навчальні посібники  з грифом МОН України або рекомендовані Вченою радою університету:

 1. Радзівіл К. П. Професійні очікування майбутніх психологів у процесі фахової підготовки. Посібник. Умань, 2015. 202 с.
 2. Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутніх практичних психологів в процесі навчання у ВНЗ [Текст]: монографія / Б. А. Якимчук та ін. Умань, 2015. 275 с.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Радзівіл К. П. Професійні очікування майбутніх психологів у навчальному процесі. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI. Психологія обдарованості. Випуск 9. Житомир, 2013. С. 400–407.
 2. Радзівіл К. П. Професійні очікування майбутніх психологів в контексті життєвого шляху та особистісних умов їх формування. Актуальні проблеми психології. Т. ІІІ.:Консультативна психологія і психотерапія:збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України Київ, 2014. Вип. 10. С. 212–223.
 3. Радзівіл К. П. Роль самооцінки особистості майбутніх психологів у формуванні професійних очікувань у навчальному процесі. Проблеми сучасної психології:збірник наукових праць Кам’янець‑Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Вип. 28. Кам’янець‑Подільський, 2015. С. 491–505.
 4. Радзівіл К. П. Основні тенденції динаміки професійних очікувань майбутніх психологів. Науковий вісник Херсонського державного університету:зб. наук. пр. Серія «Психологічні науки». Херсон, 2014. Вип. 1/2015. С. 20–23.
 5. Радзівіл К. П. Обґрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження динаміки професійних очікувань студентів-психологів. Вісник Одеського національного університету:зб. наук. пр., Серія:Психологія. Одеса, 2016. Том 21. Вип. 4 (42). С. 174–183.
 6. Радзівіл К. П.  Динаміка професійних очікувань майбутніх психологів у навчальному процесі: обґрунтування та результати дослідження. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки. голов. ред. Волобуєва О. Ф. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2017. 1(6). С. 162–173.
 7. Радзівіл К. П. Зміст і завдання комплексної програми психокорекції професійних очікувань майбутніх психологів. Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр. Серія «Психологічні науки». Херсон, 2017. Вип. 2. Т.3. С.95–99.

Тези доповідей:

 1. Радзівіл К. П. Вплив очікувань на навчально-професійну мотивацію студентів-психологів. Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога у закладах освіти:матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару. Умань,2013, С. 50–52.
 2. Радзівіл К. П. Роль образу у формуванні професійних очікувань майбутніх психологів. «Педагогіка і психологія: перспективні та пріоритетні напрями досліджень». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 13-14 вересня 2013 р.). Львів, 2013. С. 38–40.
 3. Радзівіл К. П. Проблема професійних очікувань у фаховій реалізації майбутнього психолога. Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні:матеріали ІV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 26-27 жовтня 2015р. Умань, 2015. С. 80–83.
 4. Радзівіл К. П. Професійні очікування як складова компетентності майбутнього психолога. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (16-17 грудня 2016 р., м. Одеса). Одеса, 2016. С. 24–28.
 5. Радзівіл К. П. Вплив професійних очікувань на привабливість професії психолога у студентів психологічних факультетів. Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (Харків, 13-14 січня 2017 р.) Харків, 2017. С. 88–90.