Скочко Максим Олександрович

 

Скочко Максим Олександрович

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач-стажист кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Організаційно-змістові засади надання соціальних послуг в сільській місцевості

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Скочко М. ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА КУЧМА // Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана та ін.] ; МОН України, Уманський держ. Пед.. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц.. та псих. Освіти, каф. Соц.. педагогіки та соц. роботи, Гендерний центр. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С.180-186

Статті

Скочко М. А. (научный руководитель – О. А. Кравченко). Социальные проблемы современного украинского села // Актуальные вопросы педагогики и социальной работы: сб. науч. ст. / редкол. : В.П. Тарантей (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2018. – С. 396 – 401.

Скочко М. О., Волонтерська діяльність у сільській місцевості // Права дітей: від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 23 травня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 53 – 55.

Кравченко О. О., Скочко М. О. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ. Збірник Наукових Праць «Педагогічні науки» Херсонський державний університет. – 2018. – №81. – С. 224 – 231. 

Кравченко О. О., Скочко М. Особливості соціальної роботи у сільській місцевості. Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 2, Ч. І. – С. 104–110. 

Тези

Скочко М. О. Соціальна допомога дітям та молоді в сільській місцевості // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 11 жовтня 2019 р.) / [ред .кол.: Безлюдний О.І. та ін.]. Умань: Візаві, 2019. С. 151–152.

Скочко М. О. Особливості соціальної допомоги молодим сім’ям у сільській місцевості // Проблеми та перспективи сучасної науки: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 28 вересня 2018 р. – Ч. 2. – Дніпро: НБК, 2018. – С. 54 – 59.

Скочко М. Партнерство між державними та недержавними секторами в контексті надання соціальних послуг на селі // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18 квітня 2018 р. та 26 квітня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 136 – 138.

 

Контакти викладача (електрона пошта)

skochko1993@ukr.net

Google Scholar