Соціальна робота. Інклюзивна педагогіка

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

першого рівня вищої освіти (бакалавр) 

Освітня кваліфікація – Бакалавр освіти

Спеціальність: 231 Соціальна робота з предметною спеціалізацією: Асистент вчителя з інклюзивного навчання

Професійна кваліфікація: Соціальний працівник. Асистент вчителя з інклюзивного навчання

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС.
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджується в 2016 році
Рівень програми FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень.
а Мета програми
Надати освіту в галузі теорії і методики соціальної роботи  із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів  із особливим інтересом до певних областей  соціальної роботи для подальшого навчання.
б Характеристика програми
1 Предметна область, напрям Соціальна робота з предметною спеціалізацією: Асистент вчителя з інклюзивного навчання

 

Обовязкові дисципліни

І. Цикл загальної підготовки – 80 кредитів.

1.1. Гуманітарна підготовка – 22 кредити.

1.2. Фундаментальна підготовка – 58 кредитів.

ІІ. Цикл професійної підготовки – 77 кредитів.

2.1. Психолого-педагогічна підготовка – 30 кредитів.

2.2. Науково-предметна підготовка – 47 кредитів.

Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни предметної спеціалізації «Соціальна педагогіка» – 55 кредитів

Практична підготовка – 22 кредити

Атестація – 6 кредитів

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта в галузі теорії та методики соціальної роботи, спеціальної (інклюзивної) педагогіки.
3 Орієнтація програми Програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану соціальної роботи, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: соціально-правовий захист, менеджмент соціальної роботи та ін.
4 Особливості програми Студенти можуть робити акцент або на питаннях соціально-правового захисту або на питаннях менеджменту соціальної роботи.

 

в Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаштування Посади (за наявності диплома бакалавра):

соціальний працівник призначений для роботи в органах праці та соціального захисту населення; у державних службах зайнятості; у підрозділах органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді; в пенсійному фонді України; в закладах та установах громадсько-політичних організацій і партій; в науково-дослідних установах; керівником будинків-інтернатів; директором або завідуючим секретарем страхової фірми; директором центру професійної орієнтації молоді; завідувачем або консультантом психолого-медико-педагогічної консультації; керівником підрозділу у галузі освіти; в навчально-освітніх закладах, спеціальних закладах, комісіях у справах неповнолітніх, центрах працевлаштування; менеджером соціальної сфери; в центрах вивчення громадської думки;

асистент вчителя з інклюзивного навчання має можливість працювати з дітьми, що мають функціональні обмеження, соматичні та психічні проблеми, у школі (під керівництвом учителя з метою допомоги фахівцям, що працюють з дітьми з особливими потребами); вихователем навчально-виховних закладів (груп), гувернером.

 

2 Продовження освіти Можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною.
г Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекційні курси поєднуються із семінарськими та лабораторними заняттями, робочими зустрічами. Переважно навчання відбувається в малих групах
(до 20 осіб), з дискусіями та підготовкою презентацій самостійно та в малих групах. Під час останнього року половина часу дається на написання випускної роботи, яка також презентується та обговорюється за участі викладачів та одногрупників.
2 Система оцінювання Іспити (усні для концептуальних частин та письмові – для перевірки основних знань з теорії і методів соціальної роботи), заліки, захисти практики, курсових та кваліфікаційних робіт.

Атестація зідйснюється у формі: комплексного кваліфікаційного екзамену за спеціальністю 231 Соціальна робота / або захисту кваліфікаційної роботи.

д Програмні компетентності
1 Загальні ·    Критичність та самокритичність. Думати науковими термінами, формулювати задачі, збирати дані, аналізувати їх та пропонувати рішення.

·  Комунікація усна та письмова рідною мовою. Правильно розмовляти та писати різними комунікативними стилями, а саме: неофіційним, офіційним та науковим.

·  Працювати самостійно, приймати ініціативу та керувати часом. Здатність організовувати комплексні завдання протягом певного періоду часу та подавати результат вчасно.

·  Працювати з іншими. В мультидисциплінарному та мультинаціональному середовищі.

2 Фахові Професійні компетентності бакалавра освіти:

–      Виявлення та реєстрація громадян, що потребують соціальної допомоги та захисту.

–      Планування роботи з клієнтом або групою клієнтів соціальної роботи (складання переліків соціальних послуг, які необхідно надати).

–      Ведення особових справ громадян.

–      Ведення первинної документації з організації соціального захисту та допомоги, обліку та звітності.

–      Організація діяльності соціальних робітників.

–      Організація заходів щодо розумової та фізичної реабілітації громадян.

–      Організація діяльності груп самодопомоги.

–      Організація праці в соціальній сфері.

–      Мотивація та стиму­лювання підлеглих соціальних робітників.

–      Підготовка нормативних документів з обліку особового складу.

–      Організація дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження.

–      Організація дотриманням безпеки та гігієни праці.

–      Керівництво роботою підлеглих соціальних робітників.

–      Здійснення контролю за виконанням завдань та обов’язків соц. робітниками.

–      Застосування відповідних технологій професійного втручання.

–      Психосоціальна підтримка клієнтів.

–      Соціальний захист та представництво інтересів клієнта.

–      Здійснення навчально-виховного впливу на окремі групи клієнтів з метою їх соціальної адаптації.

–      Участь в організації та проведенні заходів соціальної профілактики.

–      Організація соціально-медичної, психолого-педагогічної, юри­дичної та соціальної допомоги враз­ливим верствам населення.

–      Надання консультативних послуг та методичної допомоги клієнтам.

–      Взаємодія зі ЗМІ.

–      Забезпечення захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації.

–      Контроль за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог.

–      Проведення розслідування нещасних випадків та аварій.

–      Надання соціально-побутових послуг.

–      Надання соціально-медичних послуг.

 

Соціально-виробничі компетентності бакалавра освіти:

–      Аналізувати соціальні проблеми (соціальний стан певної категорії клієнтів), причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки.

–      Виявляти особливості клієнтів соціальної роботи для визначення шляхів і методів професійного втручання.

–      Налагоджувати і підтримувати зв’язки з зацікавленими особами, установами і організаціями.

–      Аналізувати існуючу нормативну базу соціальної роботи з певною категорією клієнтів.

–      Розуміти мету, завдання, принципи соціальної роботи в конкретному випадку.

–      Добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної ситуації види соціальних послуг та методи професійного втручання.

–      Застосовуючи знання та вміння з діловодства, вести особові справи громадян.

–      Застосовуючи знання та вміння з діловодства, вести первинну документацію.

–      Застосовуючи знання та вміння з діловодства, вести звітну документацію.

–      На підставі принципів організації соціального захисту, документально вести облік та звітність щодо виконуваної діяльності.

–      Керуючись метою та завданнями реалізації соціального захисту, на підставі основ організації праці та управління в установах соціального захисту, встановлювати зміст і форми організації діяльності соціальних робітників.

–      На основі знань про зміст, форми та порядок надання соціальних послуг, розробляти графіки відвідувань клієнтів соціальними робітниками.

–      Виявляти особливості клієнтів, на яких поширюється соціальна робота за реабілітаційною програмою.

–      Добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної ситуації методи та завдання реабілітації.

–      Забезпечувати ефективне використання спеціального обладнання для реабілітації.

–      Реалізовувати на практиці індивідуальну програму реабілітації клієнта відповідно до своїх посадових обов’язків.

–      Брати участь у реалізації проектів переобладнання житла та об’єктів соціально-культурного призначення та спеціального устаткування для забезпечення життєдіяльності людей з функціональними обмеженнями.

–      Допомагати керувати груповим процесом, підтримувати позитивну психологічну атмосферу в групі.

–      Підтримувати з групою зворотний зв’язок щодо ефективності групових дій.

–      Мотивувати клієнтів зі спільною проблемою до організації в групи соціальної дії та самодопомоги.

–      Розуміти мету, завдання і зміст заходу, категорії учасників і залучених спеціалістів.

–      Впроваджувати сценарій заходу.

–      Брати участь у проведенні репетиції заходу.

–      Організовувати виробничо-господарчу діяльність підприємства на підставі застосування науково обґрунтованих методів планування.

–      Створювати безпечні сприятливі умови праці та підвищення працездатності людини, контролювати їх виконання.

–      Поліпшувати соціально-психологічний клімат у колективі.

–      Брати участь в організації робочого часу, робочих місць, формувати позитивну мотивацію трудової діяльності працівників.

–      Вести облік особового складу установи, організації, їх підрозділів і необхідну кадрову документацію.

–      Оформляти прийом, переведення та звільнення працівників згідно трудового законодавства.

–      Формувати і вести особові справи працівників.

–      Готувати необхідні матеріали для кваліфікаційної та атестаційної комісії.

–      Оформляти документи, необхідні для призначення пенсій, надання відпусток.

–      В умовах надзвичайної ситуації з врахуванням плануючих документів цивільного захисту об’єкту господарювання, використовуючи табельні прилади, інструкції та (за необхідності) транспортні засоби організовувати встановлення виду і ступеня зараження об’єкта радіоактивними, біологічними та небезпечними хімічними речовинами.

–      На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу з питань охорони праці організовувати дотримання вимог безпеки праці учасниками трудового процесу.

–      На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, організовувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процес.

–      Керуючись метою та завданнями реалізації соціального захисту, на підставі основ організації праці та управління в установах соціального захисту керувати роботою підлеглих соціальних працівників.

–      На підставі основ організації праці та управління в установах соціального захисту забезпечувати підлеглих соціальних працівників необхідними матеріалами та обладнанням.

–      Володіючи основами організації праці та управління в установах соціального захисту, контролювати діяльність підлеглих соціальних робітників.

–      Використовуючи наявні фінансові, матеріальні та інші можливості, задовольняти потреби громадян та розв’язувати їх проблеми відповідно до вимог інструкцій та рекомендацій.

–      Застосовувати оптимальні для даного випадку технології професійного втручання на мікрорівні.

–      Застосовувати вміння ефективного спілкування.

–      Спостерігати та оцінювати вербальну та невербальну поведінку клієнта.

–      Проводити професійне втручання в кризовій ситуаці.ї

–      Застосовувати відповідні моделі вирішення проблем у практиці роботи з окремими особами, цільовими групами.

–      Працювати з клієнтами різних вікових категорій.

–      Толерантно ставитися до культурних відмінностей між людьми.

–      Бути рефлексивним та володіти навичками самопізнання і самокритики

–      Оцінювати ефективність професійного втручання.

–      Володіти навичками комунікативної взаємодії різних рівнів.

–      Надавати психологічну підтримку клієнтам соціальної роботи.

–      Співчувати та наснажувати клієнтів соціальної роботи у ході професійної взаємодії.

–      Запобігати та долати стресові стани та ситуації.

–      На основі аналізу існуючої нормативної бази, застосовувати на практиці нормативно-правові акти з питань соціального захисту населення.

–      Призначати, нараховувати і документально підтверджувати різні види пенсій, соціальних допомог та послуг.

–      Володіти навичками контрольно-ревізійної діяльності.

–      Виявляти державні установи і громадські організації, які компетентні вирішувати питання стосовно соціально-правового захисту клієнта.

–      Робити запит у компетентні установи стосовно вирішення проблем клієнта.

–      Інформувати клієнта або групу клієнтів про його права і можливості подолання проблеми.

–      Застосовувати методи соціального навчання і виховання для роботи з цільовими категоріями клієнтів соціальної роботи.

–      Впливати з метою формування позитивних установок на досягнення успіху, наснажувати клієнта.

–      Переконувати клієнтів у необхідності зміни їх соціальної ситуації та роз’яснювати можливі напрями цих змін.

–      Формулювати зміст профілактичного впливу у відповідності до особливостей людей, на яких він спрямовується.

–      Добирати технологію профілактики у відповідності до проблематики і категорії клієнтів.

–      Встановлювати і підтримувати особистісний контакт з клієнтом.

–      Виявляти дійсні потреби клієнта у наданні медичної, психологічної, юридичної і соціальної допомоги.

–      Мотивувати клієнта до активної взаємодії по вирішенню проблеми.

–      Оцінювати ефективність соціальної допомоги клієнтові.

–      Вести звітну документацію.

–      Виробляти спільно з клієнтом стратегію і шляхи подолання його проблеми.

–      Шукати і систематизувати інформацію щодо центрів соціальної допомоги різного профілю, де клієнт може отримати кваліфіковану допомогу у вирішенні своєї проблеми.

–      Надання консультативної, методичної допомоги з питань соціального захисту за запитами та зверненнями громадян і посадових осіб, підприємств, установ та організацій.

–      Аналізувати популярність і поширення певних ЗМІ серед різних соціальних верств населення.

–      Формулювати у доступній для клієнта формі мету і зміст соціальної роботи.

–      Організовувати евакуацію підлеглого персоналу з небезпечної зони.

–      Користуючись наданою інформацією про захисні споруди організовувати укриття підлеглого персоналу.

–      За допомогою табельних та підручних засобів проводити рятувальні та інші невідкладні роботи.

–      Застосовуючи засоби індивідуального та колективного біологічного, радіаційного і хімічного захисту проводити спеціальну обробку об’єкту та його персоналу.

–      На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, контролювати дотримання безпеки праці учасниками трудового процесу.

–      На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процесу.

–      На основі аналізу результатів власних спостережень за наслідками нещасного випадку або аварії, користуючись чинними положеннями, визначати факт випадку чи аварії.

–      У складі комісії з розслідування нещасного випадку, користуючись чинними положеннями, складати акт про нещасний випадок на виробництві.

–      Обстежувати матеріально-побутові умови проживання.

–      Здійснювати побутове обслуговування (прибирання, приготування їжі, обробка присадибної ділянки тощо).

–      Володіти навичками санітарії та гігієни.

–      Надавати першу невідкладну медичну допомогу.

–      Виконувати найпростіші медичні процедури.

 

Соціально-побутові компетентності бакалавра освіти:

–  Вивчення умов соціального оточення і життєдіяльності клієнта, матеріального забезпечення пільгових категорій населення.

–  Виявлення житлово-побутових проблем соціальновразливих категорій населення та дезадаптованих дітей, підлітків, молоді.

– Надання консультацій щодо отримання пільг, субсидій, матеріальних допомог соціально незахищеним верствам населення.

–  Комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати;

– Ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність, навички вирішення конфліктних ситуацій.

е  

Програмні результати навчання

 

  Бакалавр освіти повинен знати:

–      Основні напрями організації соціальної роботи.

–      Функції соціального працівника як організатора дозвілля молоді.

–      Поняття соціального виховання.

–      Міждисциплінарні зв’язки соціології та соціальної роботи.

–      Загальні відомості про наукове пізнання.

–      Структура соціологічного дослідження.

–      Поняття методології соціологічного дослідження .

–      Соціальна робота (СР) як суспільний феномен.

–      Теоретичні засади СР.

–      СР як цілеспрямована діяльність.

–      Загальні технології СР.

–      Роль виховання у розвитку здібностей дитини.

–      Обґрунтування чинників провідної ролі сім’ї в процесі етнопедагогіки.

–      Характеристика складових формули конфлікту: проблема, конфліктна ситуація, учасники, інцендент.

–      Поняття про професійний імідж.

–      Кодекс етики соціального працівника як основи його етичної професійної діяльності.

–      Історія документування.

–      Документація із питань соціальної опіки.

–      Особливості формування людини в окремих фазах соціалізації.

–      Загальна характеристика механізмів соціалізації.

–      Людина як об’єкт і жертва соціалізації.

–      Структура соціальних служб молоді в Україні.

–      Вікова динаміка взаємодії дітей та підлітків.

–      Класифікація методів соціально-педагогічного дослідження.

–      Характеристика методів опитування.

–      Процедури підготовки та проведення фокус групи.

–      Види експерименту соціально-педагогічного дослідження.

–      Методи зведення і обробки результатів експериментальних досліджень.

–      Методика діагностики сімейних стосунків.

–      Патопсихологічні реакції та порушення емоційної сфери у дітей.

–      Методика дослідження акцентуацій особистості.

–      Загальні технології соціальної роботи.

–      Міждисциплінарні технології, методи й методики соціальної роботи; їх класифікація.

–      Конкретні технології соціальної роботи.

–      Спілкування, типи спілкування; особливості активної взаємодії зі слухачем.

–      Економічні основи СР.

–      Моделі соціальної роботи з інвалідами.

–      Основи соціально-медичної реабілітації інвалідів.

–      Види діяльності сучасної сім’ї.

–      Характеристика молоді як соціально-демографічної групи.

–      Методика роботи з дитячими колективами.

–      Сім’я як інститут виховання.

–      Розвиток соціальної роботи в зарубіжних країнах.

–      Теоретичні основи і передумови психотерапії та психокорекції.

–      Загальна характеристика психотерапевтичної та психокорекційної практики.

–      Напрямки державної молодіжної політики в Україні.

–      Концепція державної молодіжної політики в Україні.

–      Характеристика молоді як соціально-демографічної групи.

–      Специфіка молодіжного руху в сучасних умовах.

–      Труднощі переходу молодої сім’ї до нових соціально-економічних відносин.

–      Теорія і практика керівництва працівниками соціальними установами

–      Основи управлінської діяльності.

–      Особливості організації праці керівника за критеріями важливості і терміновості.

–      Соціологія сім’ї: роль сім’ї в суспільстві.

–      Соціологія виховання і освіти.

–      Державна система опіки дітей-сиріт.

–      Характеристика опіки, піклування.

–      ”Діти вулиці” як результат негативних тенденцій суспільних транформацій в Україні.

–      Соціологічне дослідження: програма та основні етапи проведення.

–      Методи збирання та аналізу соціологічної інформації.

–      Історія розвитку цивілізації.

–      Психологічні основи реабілітації дітей та жінок які потерпіли від насилля.

–      Право громадян на соціальне забезпечення.

–      Всесвітні джерела юрисдикції з сімейного права.

–      Історія виникнення законодавчої бази щодо трудового права.

–      Технології профілактичної роботи з дітьми девіантної поведінки.

–      Характеристика різних форм хімічної залежності: наркоманія, токсикомані, алкоголізм.

–      Соціально-педагогічна профілактика правопорушень: сутність, зміст, основні напрями.

–        Філософія та освітні поняття, пов’язані з освітою учнів з інвалідністю/особливими потребами.

–        Законодавчо-нормативне забезпечення посади «асистент вчителя» та процесу впровадження інклюзивного навчання.

–        Різноманітні навчальні стратегії, пов’язані з конкретними особливостями дітей з інвалідністю/особливими потребами.

–        Кваліфікаційні вимоги та особливості роботи асистента вчителя під час роботи з учнями з інвалідністю/особливими потребами.

–        Методи надання допомоги вчителям, які працюють в інклюзивному класі, у підготовці навчального матеріалу.

–        Методи безпечної практики роботи та реакції на непередбачені ситуації у міру їх виникнення.

–        Методи планування навчальної діяльності під керівництвом вчителя.

 

Бакалавр освіти повинен уміти:

– Використовуючи інформацію про допустимий рівень індивідуального ризику та типові рекомендації щодо адекватних дій у разі виникнення ознак небезпечної ситуації, зменшувати ризик до допустимих значень.

– Розуміти складові професійної взаємодії у соціальній роботі.

– Організовувати свою діяльність відповідно до завдань взаємодії з метою кращої соціальної адаптації клієнта чи групи клієнтів.

– Сприяти поступовим позитивним змінам у соціальній ситуації клієнта.

– Наснажувати на самостійне вирішення клієнтом своїх проблем.

– Вміти встановлювати, налагоджувати та розвивати стосунки з клієнтами соціальних служб, що ґрунтуються на принципі пошуку та підсилення їх сильних сторін.

– Пропагувати рівність прав та можливостей людей з функціональними обмеженнями в соціально-економічному та культурному житті суспільства.

– Сприяти формуванню громадської думки, залучати громаду до різних форм самодопомоги та опіки над тими, хто її потребує.

– Ефективно засвоювати нові знання та технології в галузі соціальної роботи відповідно до професійних пріоритетів, адаптуючи їх до реальних потреб соціуму та клієнта.

– Сприяти становленню та розвитку професії соціального працівника в Україні.

– Володіти навичками психогігієни, психопрофілактики, психотерапії з метою протистояти деформуючим впливам професійної діяльності.

– Здійснювати організаційно-адміністративні функції: планувати, ефективно організовувати роботу закладів соціальної служби в межах своїх повноважень.

– Застосовувати різноманітні технології оцінювання ефективності професійного втручання в соціальній роботі.

– Здійснювати професійний супровід клієнта в межах своїх професійних обов’язків.

–        Використовувати нормативну базу, яка регулює забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю/особливими потребами та питання впровадження інклюзивного навчання.

–        Застосовувати різноманітні навчальні стратегії, пов’язанні з особливостями дітей з інвалідністю/особливими потребами.

–        Надавати допомогу вчителю у впровадженні індивідуальних навчальних планів, оцінювання потреб учнів, моніторингу прогресу.

–        Використовувати навички роботи у команді фахівців по впровадженню інклюзивного навчання.

–        Працювати зі спеціальними засобами, обладнанням та технологіями, сприяти роботі учнів з цими засобами та обладнанням, а також забезпечувати дотримання правил безпеки роботи.

–       Взаємодіяти з персоналом навчального закладу, батьками дітей, фахівцями у такий спосіб, який сприяв би розвитку позитивних взаємовідносин; застосовувати стратегії, спрямовані на розвиток впевненості учнів у власних силах та їх самостійності.

 

Затверджено на засіданні вченої ради факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від 8 червня 2016 р.).

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) –       

Перфільєва Майя Володимирівнакандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Розробники:

Кочубей Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Бондаренко Галина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.