Соціальний працівник з військовослужбовцями

20 травня 2018

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Соціальна робота». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою соціального працівника з військовослужбовцями.

Специфічний вид діяльності соціального працівника в Збройних силах – підготовка військовослужбовців до життя після звільнення з військової служби, правильна психологічна орієнтація і корекція очікувань, що спроможні пом’якшити неминучу зміну способу жит­тя, навчити позитивно реагувати на неї.

Завдання соціальної роботи з тими, хто несе службу за контрак­том, – соціальне й юридичне консультування, пов’язане з правами і можливостями осіб, захист їх інтересів перед командуванням части­ни, вищестоящими інстанціями, органами місцевої влади.

Важливим є проведення педагогічної корекції, спрямованої на лік­відацію труднощів у навчанні, усунення виховних дефектів, соціаль­на реадаптація проблемних дітей і підлітків із сімей військовослуж­бовців. Чималий виховний потенціал військової педагогіки може бути застосований для того, щоб через систему дитячих військово-спор­тивних таборів, клубів і гуртків відродити в підлітків уявлення про високий соціальний статус військової служби, повагу до праці і долі батьків. 

Значно поліпшити становище військовослужбовців і їхніх сімей може соціально-економічна робота, організація самодопомоги і вза­ємодопомоги сімей, розвиток елементів малого виробництва, коопе­ративних форм праці. Організатори соціальної роботи можуть вис­тупити в ролі консультантів і менеджерів, посередників у контактах асоціацій і об’єднань дружин військовослужбовців з органами і уста­новами, підприємствами, зацікавленими в їхніх послугах або резуль­татах праці.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номерами:

096-625-85-95 (Міщенко Марина Сергіївна)

097-135-98-11 (Підвальна Юлія Василівна)