Спеціальність “Психологія”

13 червня 2017

Випускники спеціальності “Психологія” здобувають кваліфікацію “Психолог”.

 Фахівці з цієї спеціальності працюють у навчальних закладах усіх рівнів і видів, на підприємствах і в організаціях, центрах практичної психології, соціальних службах, консультаційних центрах, науково-дослідних закладах.

Випускники можуть обіймати такі посади:

  • психолог і викладач психології в середніх і вищих навчальних закладах;
  • науковий співробітник та асистент у лабораторіях, науково-дослідних інститутах, консультативних установах;
  • психолог-методист у центрах практичної психології, медичних закладах, реабілітаційних центрах;
  • організаційний психолог – на фірмах і підприємствах;
  • консультант із питань організації колективної діяльності, вирішення конфліктів;
  • психолог в установах із питань виконання покарань;

  Медичний психолог у лікувальних закладах загальнотерапевтичного й психіатричного профілю, здійснення експертних послуг.

До основних професійних вмінь, виходячи з головних видів діяльності психолога, відносять:

– дослідницькі вміння – вміння виокремлювати психологічну проблему; організовувати та проводити психологічне дослідження; обробляти, аналізувати та узагальнювати отримані результати, робити висновки;

– комунікативні вміння – вміння спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми; встановлювати та підтримувати контакти з оточуючими, сприймати та розуміти особливості особистості інших; вміння співпереживати, аналізувати власну поведінку, керувати власним емоційним станом і процесом спілкування; вміння аргументувати та переконувати;

– дидактичні вміння – вміння продуктивно навчати, забезпечувати розвиток і корекцію діяльності особистості та колективу; здійснювати вибір і реалізацію ефективних моделей, алгоритму і технології діяльності; організовувати соціально-психологічну роботу і особисто брати участь у проведенні адекватних заходів;

– діагностичні вміння – вміння методично правильно проводити анкетування, тестування, заходи психологічної корекції та інших впливів на людину; використовувати психологічний інструментарій, адекватний задачі та особливостям праці персоналу; інтерпретувати результати психодіагностики, виявляти властивості особистості і можливості її продуктивної діяльності;

– проектувальні та корекційні вміння – володіння конкретними методами та методиками психологічної корекції; вміння чітко визначати мету, коло завдань корекційної роботи, вибирати її стратегію та тактику; розробляти та реалізовувати корекційні програми.