Столярова Олена Михайлівна

ПІБ здобувача Столярова Олена Михайлівна

Тема дисертаційного дослідження: “Формування мотиваційної готовності майбутніх вчителів до професійної діяльності”

Рік вступу: 2021

ПІБ наукового керівника: Сафін Олександр Джамільович, доктор психологічних наук, професор

Статті у наукових виданнях:

 • Діхтяренко С.Ю, Столярова О.М. Розвиток та виховання волі у молодших школярів. Психологічний журнал. Умань: ВПЦ “Візаві”, 2021. Вип. 7. С. 28–36. http://psyj.udpu.edu.ua/article/view/234568/233125

Статті у фахових наукових виданнях, що затверджені МОН:

 • Сафін О.Д., Столярова О.М., Діхтяренко С.Ю., Рабодзей Т.С. Мотиваційна готовність здобувачів вищої освіти до майбутньої професії психолога. Вісник Національного університету оборони України. 2021. №6. С. 48-60.

Участь у конференціях ( міжнародних, всеукраїнських, регіональних):

 • Столярова О.М. Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування. Проблема формування самосвідомості та духовності студентської молоді : зб. матеріалів доп. учасн. Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю. Умань. 2021, 119.-121.
 • V Міжнародна ноуково–практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти». Тема доповіді «Внутрішні ресурси саморозвитку інтелектуально обдарованих підлітків» (м. Умань, 21-22 травня 2021 р.)
 • XXI Міжнародна конференція в Інституті психології «Психологічні проблеми мислення». Тема доповіді «Розвиток креативного мислення у молодших школярів» (м. Київ, 22 – 23 липня 2021р.)
 • Всеукраїнська Міжнародна конференція в Інституті психології «Психологія творчості». Тема доповіді «Творчість як вищий прояв людської свідомості» (м. Київ.27 травня 2021р. )
 • V Всеукраїнська науково–практична конференція з міжнародною участю в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. (П’ята школа технологій інклюзивної освіти). Тема доповіді «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (м. Вінниця,.2021р.)

Стажування (вітчизняні, міжнародні):

 • МОН України, УДПУ імені Павла Тичини, курси підвищення кваліфікації за темою «Використання онлайн-інструментів для створення інтерактивних завдань» (12 по 24.12. 2021р.), сертифікат ПК №02125639/005460-21 (Кількість годин – 30 год./1 кр. ЄКТС).
 • Участь у курсі підвищення кваліфікації «Психологічне забезпечення якості освіти», ДЗВО «Університет менеджменту освіти, на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини», за очно-дистанційною формою навчання. 11.04 – 11.11.2022р., 180 год./ 6 кр. Свідоцтво № СП 35830447/2628-22
 • Участь у VIII Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу”з 3.11 по 30.12.2022р. (180 годин/6 кредитів (ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS.) Сертифікат № 9641.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • Членство у ГС”Національна психологічна асоціація”
Апробація результатів дослідження