Тематика курсових і випускних кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти

Тематика курсових робіт
спеціальність «Практична психологія»

 1. Активність дитини як умова її психічного розвитку.
 2. Роль сім’ї різного типу в психічному розвитку молодшого школяра (або підлітка).
 3. Роль педагога в управлінні процесом психічного розвитку дитини молодшого шкільного віку.
 4. Молодший школяр та дорослий: спілкування, співпраця, діалог.
 5. Сімейні конфлікти та їх вплив на формування психіки дитини молодшого шкільного віку.
 6. Формування творчих можливостей – основа розвитку дитячої особистості.
 7. Діагностика та розвиток вербальної творчості молодших школярів.
 8. Казки та індивідуальний досвід дитини,їх вплив на формування особистості молодшого школяра.
 9. Підліток в очах однолітків та однолітки в його очах.
 10. Розвиток потреб молодших школярів та їх вміння вчитися.
 11. Неформальні об’єднання підлітків і їх роль в особистісному розвитку.
 12. Становлення нового типу взаємин підлітка і дорослого.
 13. Вивчення трудової діяльності підлітка.
 14. Вплив однолітків та друзів на формування особистості підлітка.
 15. Особливості міжособистих стосунків серед підлітків.
 16. Пізнавальні інтереси і їх формування у молодших школярів.
 17. Причини конфліктів дорослих із дітьми молодшого шкільного віку (або підлітками).
 18. Психологічні особливості спілкування школярів різного віку.
 19. Вибір професії в старшому шкільному віці:можливості та обмеження.
 20. Значення ігор для подолання емоційних труднощів у дітей молодшого шкільного віку.
 21. Стилі спілкування вчителя із школярами молодшого шкільного віку та їх вплив на успіхи у навчанні.
 22. Пошук сенсу життя в ранній юності.
 23. Життєві плани і вибір професії в ранній юності.
 24. Самооцінка молодшого школяра ( або підлітка) і особливості його самовиховання.
 25. Роль телебачення в психічному розвитку дітей молодшого шкільного віку.
 26. Психологічні проблеми навчання і виховання дітей шестирічного віку.
 27. Дослідження психологічної готовності шестирічних дітей до школи.
 28. Психологічні аспекти формування характеру у дітей молодшого шкільного віку.
 29. Особливості ігрової діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
 30. Вплив засобів масової інформації на розвиток особистості підлітка.
 31. Навчальна діяльність як фактор розумового розвитку та формування особистості молодшого школяра.
 32. Психологічна характеристика мотиваційної системи навчальної діяльності молодшого школяра.
 33. Особливості інтелектуального розвитку молодшого школяра.
 34. Увага молодших школярів її діагностика та розвиток.
 35. Причини неуспішності молодших школярів та шляхи її подолання.
 1. Розвиток емоційно-вольової сфери молодшого школяра та її діагностика.
 2. Діагностика мотивації навчання у молодшому шкільному віці.
 3. Темперамент молодших школярів та його вплив на навчання та виховання.
 4. Страхи та шкільна тривожність молодших школярів, їх виявлення та корекція.
 5. Адаптація молодших школярів до навчання.
 6. Дезадаптація молодших школярів та її вплив на навчальну діяльність.
 7. Соціально-психологічна готовність старшокласників до дорослого життя.
 8. Психологія агресивної поведінки молодших школярів.
 9. Соціально-педагогічна запущеність в молодшому шкільному віці як психічний стан дитини.
 10. Девіантна поведінка молодших школярів ( або підлітків) та її корекція.
 11. Особливості розвитку дитини молодшого шкільного віку в неблагополучній сім’ї.
 12. Психологічні особливості агресивності у підлітків.
 13. Вплив міжособистих стосунків на становище молодшого школяра ( або підлітка) в класі.
 14. Прояв захисних механізмів психіки молодших школярів у спішуванні.
 15. Вплив психологічного клімату в учнівському колективі на ефективність навчання.
 16. Психологічний портрет сучасного молодшого школяра (підлітка).
 17. Гіперактивність дитини молодшого шкільного віку та її врахування у навчально-виховному процесі.
 18. Психологічні особливості роботи вчителя (соціального педагога) з “важкими” дітьми.
 19. Вплив рівня тривожності учнів на навчальну діяльність.
 20. Механізми та форми психологічного захисту.
 21. Сутність, класифікація та застосування психологічних тестів.
 22. Самосвідомість, самовизначення і самовдосконалення в юності.
 23. Вплив темпераменту на міжособистісні стосунки в групі.
 24. Я-ідеальне дошкільника і умови його розвитку.
 25. Розвиток емоційних порушень у дітей старшого дошкільного віку.
 26. Вплив сім’ї на психологічну готовність дитини до школи.
 27. Психологічні особливості кризи 7 років.
 28. Вплив розлучення на психологічне і соматичне здоров’я дошкільника ( або молодшого школяра ).
 29. Вплив батьківських установок на формування образу Я в молодшому шкільному віці.
 30. Особливості розв’язання конфліктів підлітками в залежності від взаємовідносин з батьками.
 31. Булімія у підлітків.
 32. Особистісні фактори наркотизації підлітків.
 33. Сутність і психологічний зміст вікових криз.
 34. Психологічні особливості важких дітей і їх діагностика.
 35. Вплив характеру взаємовідносин з батьками на формування девіацій у підлітків.

Тематика випускних кваліфікаційних робіт на 2015-2016 навчальний рік

 1. Становлення психологічного клімату в студентській групі.
 2. Психологічний аналіз особистісних особливостей старшокласників з різним рівнем творчої активності.
 3. Психологічні особливості ціннісної сфери сучасної молоді.
 4. Соціально-психологічні особливості адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі.
 5. Психологічні особливості конфліктної взаємодії у студентських групах.
 6. Професійна мотивація педагогічної діяльності вчителя.
 7. Особливості соціальної активності підлітків з комп’ютерною залежністю.
 8. Психологічні умови подолання негативної самооцінки в юнацькому віці.
 9. Психологічна готовність вчителів до роботи з дітьми з асиметрією півкуль головного мозку.
 10. Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій особистості та психологічної готовності до материнства.
 11. Сформування психологічної готовності студентів університету до педагогічної діяльності в школі.
 1. Психологічна структура моральних переконань майбутніх психологів.
 2. Взаємозв’язок образу «Я», самооцінки і ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів.
 3. Внутрішньоособистісні конфлікти в процесі соціальної адаптації студентів до умов вищих навчальних закладів.
 4. Вплив сенсожиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів.
 5. Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті.
 6. Динаміка особистісних утворень майбутнього психолога на етапі первинної професіоналізації.
 7. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді протягом професійної.
 8. Детермінанти зміни «Я-концепції» студентів-психологів в процесі професійної підготовки.
 9. Особистісні детермінанти формування стилю педагогічного спілкування у майбутніх психологів.
 10. Професійний «Я-образ» майбутнього психолога.
 11. Психологічні особливості формування професіоналізму майбутнього психолога.
 12. Психологічні особливості ціннісної сфери сучасної молоді.
 13. Соціально-психологічні особливості адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі.
 14. Психологічні основи професійного самовизначення старшокласників.
 15. Психологічні особливості конфліктної взаємодії у студентських групах.
 16. Професійна мотивація педагогічної діяльності вчителя як об’єкт уваги психолога.
 17. Психологічна готовність студентів до інтерактивної взаємодії в освітньому процесі вищої школи.
 18. Психологічні умови активізації потенційних можливостей підлітка з метою розвитку самосвідомості.
 19. Особливості соціальної активності підлітків з комп’ютерною залежністю.
 20. Психологічні умови подолання негативної самооцінки в юнацькому віці.
 21. Особливості роботи практичного психолога з підготовки студентської молоді до сімейного життя.
 22. Психологічні умови активізації потенційних можливостей підлітка з метою розвитку самосвідомості.
 23. Особливості соціальної активності підлітків з комп’ютерною залежністю.
 24. Психологічні умови подолання негативної самооцінки в юнацькому віці.
 25. Особливості роботи практичного психолога з підготовки студентської молоді до сімейного життя.
 26. Соціально-психологічний клімат організації.
 27. Психологічні особливості публічних виступів.
 28. Групи особистісних якостей іміджу професіонала.
 29. Критерії вибору соціальної поведінки професіонала.
 30. Соціально-психологічні явища та процеси у малій групі.
 31. Психологічні особливості розвитку толерантності майбутніх вчителів.
 32. Психологічні чинники формування життєвої компетентності майбутніх практичних психологів.

 

В.о. зав. кафедри психології                                                Яблонський А.І.