Ткачук Мирослава Михайлівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Історія педагогіки»
 • «Історія освітньо-виховних процесів»
 • «Основи профорієнтаційної роботи»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Зміст національного виховання у педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ століття»

Основні публікації

Монографії

 1. Ткачук М. «Зміст національного виховання у педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ століття»/ М. Ткачук // монографія / М. М. Ткачук.  – Умань: Видавець «Сочинський М. М», 2016. – 228 с.

Посібники

 1. Самостійна робота студентів з дисципліни “Історія педагогіки”:навч.-метод. посібник/ упоряд. Л.В. Ткачук, М.М. Ткачук.- Умань, ВПЦ “Візаві”, 2017.-140 с.

Статті

 1. Осадченко И. И., Ткачук М. М. Психодидактический контекст деятельности современного учителя: от Я. А. Коменского – к настоящему. Хуманитарни балкански изследвания. 2019. № (3)1. С. 29-32. (Болгарія. OAJI (Open Academic Journals Index), EBSCO, GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUSEUROPA, RОAR (Registry of Open Access Repositories), GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS NORGENSD, Index Copernicus International, ISSUU, EMBASE, Google Scholar, Kiberlelinka).
 2. Ткачук Л. В. Теоретико-методологічні засади виховання патріотичних цінностей студентської молоді / Л. В. Ткачук, М. М. Ткачук // Проблеми освіти: зб. наук. праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. – Вінниця:ТОВ «Нідан–ЛТД, 2018. – Вип.88 (частина 2). – С. 265–274.
 3. Ткачук М. М. Глобализационные и культурологические тенденции подготовки будущих учителей / М. М. Ткачук // Сакральная география и культура в призме духовного обновления: опыт и практика: материалы Международной научно-практической конференции (26-27 апреля 2018). – Алматы: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, издательство «Улагат», 2018. – С. 156–158.
 4. Ткачук М. М. Діалог з історичним часом: формування духовного світу дітей та молоді / М. М. Ткачук // «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика» : матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, (м. Умань, 20 жовтня 2016 р.) / ред. кол.: Коберник О. М. , Кравченко О. О. , Бойченко В. В. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 116–118.
 5. Ткачук М. М. Діалог з історичним часом: формування духовного світу дітей та молоді / М. М. Ткачук // «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика» : матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, (м. Умань, 20 жовтня 2016 р.) / ред. кол.: Коберник О. М. , Кравченко О. О. , Бойченко В. В. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 116–118.
 6. Ткачук М. М. З історії становлення вітчизняних освітньо-виховних систем / М. М. Ткачук // Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар. научн. конф., 26–27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов / Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 9 (17), ч. 4. – С. 170–178.
 7. Ткачук М. М. Уроки «життя слова» у формуванні ідеї Вітчизни в освітньо-виховній системі В. О. Сухомлинського / М. М. Ткачук // Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина» / упоряд. О. В. Сухомлинської, П. С. Олешка. – Луцьк : Надстир‘я, 2016. – С. 259–262.
 8. Ткачук М. Творчий розвиток ціннісного виміру змісту національного виховання в педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ століття у сучасних освітньо-виховних системах / М. Ткачук // Молодий вчений. – 2016. – №12 (39)  – С. 506–511.(Журнал входить до Index Copernicus)
 9. Ткачук М. Європейська педагогічна думка і розвиток ідеї національного виховання в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття / М. Ткачук // Педагогічний альманах. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 28. – С. 311–316.
 10. Ткачук М. Идеи воспитания духовности детей и молодежи в педагогической мысли Украины второй половины ХІХ – начала ХХ века / М.Ткачук // Вестник Академии Знаний. – Краснодар: ООО “Академия знаний”, 2015. – №12 (1). – С.98-105

Тези

 1. Ткачук М. М. Теоретичний аналіз поняття гуманізації управлінської діяльності директора школи / М. М. Ткачук, Т. Дзюба // Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Умань, 24 листопада 2017 року / ред. кол. Коберник О. М., Кравченко О.О., Бойченко В. В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С.124–128.
 2. Ткачук М. М. Просвітницька діяльність членів наукових природничих товариств України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / М. М. Ткачук // Вісник науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності: збірник матеріалів наукових конференцій та семінарів (Умань, 2017) / ред. кол. Коберник О. М., Кравченко О.О., Бойченко В. В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С.130–133. .
 3. Ткачук М. М. Ціннісний вимір змісту українського національного виховання: минуле і сучасність // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип.1, Ч.ІІ. – С. 65–74
 4. Ткачук М. М. Європейські цінності в освітньо-виховних системах професійної підготовки майбутніх вчителів / М. М. Ткачук // Збірник наукових праць за матеріалами ІХ Всеукраїнської інтернет-конференції, 27 жовтня 2016 р. / відп ред. В. В. Макарчук. – Умань : ФОП Жовтий О. О. , 2016. – С. 164–166.
 5. Ткачук М.Українська педагогічна думка другої половини ХІХ – початку ХХ століття як репрезентатор ідеї національного виховання / М.Ткачук // Сучасні проблеми гуманітаризації професійної підготовки майбутніх педагогів: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Умань, 26 лютого 2015 р.) / Ред.кол. : Бойченко В.В., Кравченко О.О., Ткачук Л.В. Друий випуск. Умань: Фоп Жовтий О.О,, 2015. -С.127-129

Контакти

e-mail:  miroslava.tkachuk@gmail.com