Ткачук Мирослава Михайлівна

 

Ткачук Мирослава Михайлівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Історія педагогіки

Порівняльна педагогіка

Історія освітньо-виховних систем

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Кандидатська дисертація на тему «Зміст національного виховання в педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ століття» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 2016 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Ткачук М. «Зміст національного виховання у педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ століття»/ М. Ткачук // монографія / М. М. Ткачук.  – Умань: Видавець «Сочинський М. М», 2016. – 228 с.

Професійна підготовка майбутніх менеджерів освіти на засадах компетентнісного підходу: колективна монографія / [В. В. Бойченко, О. В. Бялик, Н. В. Дудник та ін.]; [за ред. О. М. Коберника]. – Умань : Візаві, 2018. – 332 с.

Посібники

Історія педагогіки: навчально-методичний посібник Ч.1: Історія зарубіжної педагогіки / уклад. Ткачук  Л. В., Ткачук  М. М., Кірдан О. Л., Кудла М. В. – Умань: Візаві, 2018. – 258 с.

Самостійна робота студентів з дисципліни “Історія педагогіки”:навч.-метод. посібник/ упоряд. Л.В. Ткачук, М.М. Ткачук.- Умань, ВПЦ “Візаві”, 2017.-140 с.

Статті

Kobernyk, Alexander; Osadchenko, Inna; Tkachuk, Myroslava. Modern interpretation of psychodidactic ideas of J.A. Comenius / Сучасна інтерпретація психодидактичних ідей Я.А. Коменського: Barbara Sitarska (red.), Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, Seria PEDAGOGIKA, tom V, JAN AMOS KOMEŃSKI W EPOCE WSPÓŁCZESNOŚCI: odczytania – kontynuacje – krytyka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlce, 2018. – Р. 75–88. (INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (Республіка Польща)).

ТкачукМ. М. Концепція управління за цінностями як новий підхід у менеджменті закладу вищої освіти / М. М. Ткачук, Л. В. Ткачук // Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.  Nr 14/2018. – С. 41–49. (14 с. –0.6 д.а.) (Czasopismo umieszczone na liście „B” MNSW, w bazach: Index Copernicus,  BazEkon, PBN i POL-Index)

Ткачук Л. В., Ткачук М. М. Ціннісно-орієнтоване управління в системі менеджменту закладу вищої освітиZeszyty Naukove Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wydawnictvo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: 2018. nr.15. С. 93–104.

Осадченко И. И., Ткачук М. М. Психодидактический контекст деятельности современного учителя: от Я. А. Коменского – к настоящему. Хуманитарни балкански изследвания. 2019. № (3)1. С. 29-32. (Болгарія. OAJI (Open Academic Journals Index), EBSCO, GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUSEUROPA, RОAR (Registry of Open Access Repositories), GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS NORGENSD, Index Copernicus International, ISSUU, EMBASE, Google Scholar, Kiberlelinka).

Ткачук Л. В. Теоретико-методологічні засади виховання патріотичних цінностей студентської молоді / Л. В. Ткачук, М. М. Ткачук // Проблеми освіти: зб. наук. праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. – Вінниця:ТОВ «Нідан–ЛТД, 2018. – Вип.88 (частина 2). – С. 265–274.

Ткачук М. М. Глобализационные и культурологические тенденции подготовки будущих учителей / М. М. Ткачук // Сакральная география и культура в призме духовного обновления: опыт и практика: материалы Международной научно-практической конференции (26-27 апреля 2018). – Алматы: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, издательство «Улагат», 2018. – С. 156–158.

Ткачук М. М. Діалог з історичним часом: формування духовного світу дітей та молоді / М. М. Ткачук // «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика» : матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, (м. Умань, 20 жовтня 2016 р.) / ред. кол.: Коберник О. М. , Кравченко О. О. , Бойченко В. В. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 116–118.

Ткачук М. М. З історії становлення вітчизняних освітньо-виховних систем / М. М. Ткачук // Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар. научн. конф., 26–27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов / Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 9 (17), ч. 4. – С. 170–178.

Ткачук М. М. Уроки «життя слова» у формуванні ідеї Вітчизни в освітньо-виховній системі В. О. Сухомлинського / М. М. Ткачук // Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина» / упоряд. О. В. Сухомлинської, П. С. Олешка. – Луцьк : Надстир‘я, 2016. – С. 259–262.

Ткачук М. Творчий розвиток ціннісного виміру змісту національного виховання в педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ століття у сучасних освітньо-виховних системах / М. Ткачук // Молодий вчений. – 2016. – №12 (39)  – С. 506–511.(Журнал входить до Index Copernicus)

Ткачук М. Європейська педагогічна думка і розвиток ідеї національного виховання в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття / М. Ткачук // Педагогічний альманах. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 28. – С. 311–316.

Ткачук М. Идеи воспитания духовности детей и молодежи в педагогической мысли Украины второй половины ХІХ – начала ХХ века / М.Ткачук // Вестник Академии Знаний. – Краснодар: ООО “Академия знаний”, 2015. – №12 (1). – С.98-105

Тези

Ткачук М. Теоретичні та методологічні основи дослідження проблеми формування національної самосвідомості студентської молоді / М. Ткачук // Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 22 листопада 2018 р.) / гол.ред. Бойченко В. В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 129–131.

Ткачук М. М. Гуманізація управлінської діяльності закладів загальної середньої освіти / М. М. Ткачук, Т. С. Піастро // МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ : Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 11–12 жовтня 2018 року / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018– С. 165–169.

Ткачук М. Патріотичне виховання як основоположна складова системи українського національного виховання / М. Ткачук // Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, м.Умань, 20–21 квітня 2018 року// FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії  психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 111–114 .( 3 с. – 0.13 д.а.)

Ткачук М.М. Педагогічні культи В. О. Сухомлинського як основа формування національної самосвідомості молоді / М. М. Ткачук // Гуманна педагогіка у процесі особистісного розвитку дитини (Лицар гуманної педагогіки – Василь Олександрович Сухомлинський): матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Умань, 21 лютого 2018 р.) / ред. кол.: Коберник О. М., Кравченко  О. О., Ткачук Л. В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 79–81. (3 с. –0.13 д.а.)

Ткачук М.М. Національна самосвідомість: філософсько-освітній тезаурус / М. Ткачук., А. Новак // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції Умань, 16–17 лютого 2018 року // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії  психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018.– С. 75– 78.

Ткачук М.М. Виховання загальнолюдських та національних цінностей майбутніх учителів у процесі викладання дисципліни «Історія педагогіки» // Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м.Умань, 24 листопада 2017 р.) / ред.кол.: Коберник  О. М., Кравченко О. О., Бойченко В. В. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 130 – 133.

Ткачук М.М. Національне виховання майбутніх учителів у позааудиторній діяльності / М. Ткачук М.,  А. Даценко // Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м.Умань, 24 листопада 2017 р.) / редкол.: Коберник О. М., Кравченко О. О., Бойченко В. В. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 162 – 168.

Ткачук М. М. Теоретичний аналіз поняття гуманістичної управлінської діяльності директора школи / М. М. Ткачук, Т. Дзюба // Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Умань, 24 листопада 2017 року / ред. кол. Коберник О. М., Кравченко О.О., Бойченко В. В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С.124–128.

Ткачук М. М. Просвітницька діяльність членів наукових природничих товариств України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / М. М. Ткачук // Вісник науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності: збірник матеріалів наукових конференцій та семінарів (Умань, 2017) / ред. кол. Коберник О. М., Кравченко О.О., Бойченко В. В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С.130–133. .

Ткачук М. М. Ціннісний вимір змісту українського національного виховання: минуле і сучасність // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип.1, Ч.ІІ. – С. 65–74

Ткачук М. М. Європейські цінності в освітньо-виховних системах професійної підготовки майбутніх вчителів / М. М. Ткачук // Збірник наукових праць за матеріалами ІХ Всеукраїнської інтернет-конференції, 27 жовтня 2016 р. / відп ред. В. В. Макарчук. – Умань : ФОП Жовтий О. О. , 2016. – С. 164–166.

Ткачук М.Українська педагогічна думка другої половини ХІХ – початку ХХ століття як репрезентатор ідеї національного виховання / М.Ткачук // Сучасні проблеми гуманітаризації професійної підготовки майбутніх педагогів: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Умань, 26 лютого 2015 р.) / Ред.кол. : Бойченко В.В., Кравченко О.О., Ткачук Л.В. Друий випуск. Умань: Фоп Жовтий О.О,, 2015. -С.127-129

 

Стажування за останні 5 років

НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти Тема: «Виховання загальнолюдських і національних цінностей студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ у процесі викладання навчального курсу «Педагогіка». 18 квітня – 29 квітня 2017 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1167-17 від 29 квітня 2017 р.

Міжнародне стажування у Вищій соціально-економічній школі в Пшеворську на тему «Сучасний університет у системі європейської освіти: методика навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація освітнього процесу». CERTIFICATE № IFK – WSSG / 2К/ 2019 334, Higher School of Social and Economic in Przeworsk, Przeworsk, 01 February – 01 May 2019

 

Контакти викладача (електрона пошта):

miroslava.tkachuk@gmail.com

Google Scholar