Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів»

18 березня 2020

З-поміж викликів сьогодення заслуговує на увагу проблема забезпечення у всіх сферах життєдіяльності рівних прав і можливостей для людей з інвалідністю. Відтак, для Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини пріоритет – створення умов та розробка дієвих технологій для здобуття освіти молоддю з особливими освітніми потребами, з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, задля успішної соціалізації та самореалізації.

Над розробкою цієї тематики працюють, зокрема, члени Центру соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» (факультет соціальної та психологічної освіти).

Мета діяльності Центру – консолідація зусиль відповідних структурних підрозділів університету, залучених органів виконавчої влади та громадських організацій, спрямованих на соціально-педагогічну та психологічну підтримку осіб з особливими освітніми потребами щодо їх адаптації до студентського та педагогічного колективу, інтеграції у освітнє та соціальне середовище.

Задля реалізації визначеної мети членами Центру:

  • проведено науково-практичні конференції, круглі столи, семінари всеукраїнського та міжнародного рівнів із питань організації спільного навчально-виховного середовища для осіб із особливими потребами;
  • організовано та проведено І, ІІ та ІІІ студентський конкурс наукових соціальних проєктів з питань інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Подорожуємо без бар’єрів»;
  • проведено тренінги для молодих викладачів «Етика спілкування з людьми з інвалідністю» та для студентів «Не дай себе продати!»;
  • розроблено програму міждисциплінарного командного підходу для здійснення медико-соціального та психолого-педагогічного супроводу в умовах закладу освіти;
  • для першокурсників та студентів старших курсів розроблені індивідуальні програми адаптації та реабілітації у вищій школі;
  • проведено опитування та створено банк статистичних даних «Готовність майбутніх асистентів вчителя до роботи в інклюзивних класах», «Соціальна захищеність студентів з інвалідністю»;
  • організовано та проведено студентську науково-практичну конференцію, приурочену Міжнародному дню людей з інвалідністю «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»;
  • підготовлено та впроваджено навчальний курс «Інклюзивний туризм», що дало змогу теоретично обґрунтувати доцільність вивчення цієї проблематики у сфері соціальної роботи;
  • удосконалено систему підготовки волонтерів до практичної діяльності; подальшого розвитку набуло застосування виховних заходів зі студентами з інвалідністю як елементів діяльності соціального працівника.

Уже стало традицією щорічно на базі факультету соціальної та психологічної освіти організовувати  фестиваль творчості «Рівні між собою ми. Будемо разом Я і Ти» ( у 2019 році був уже шостий фестиваль). Захід є регіональним, у якому беруть участь студенти та діти з інвалідність та показують свої творчі досягнення.

З метою створення інклюзивного середовища в УДПУ імені Павла Тичини велика увага приділяється забезпеченню реалізації вимог щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: згідно до вимог будівельних норм та стандартів облаштовані пандуси в усіх навчальних корпусах; облаштовано спеціалізовані санітарно-гігієнічні кімнати у відповідності до вимог доступності та Універсального дизайну; закуплено парти для студентів-валізочників; придбано таблички шрифтом Брайля з назвою кожного факультету, кафедри, структурних підрозділів університету; закуплено абетки шрифтом Брайля для студентів – майбутніх психологів, соціальних працівників, педагогів – майбутніх фахівців, які готові працювати в умовах інклюзивної освіти; у читальних залах та комп’ютерних класах облаштовані клавіатури до комп’ютерів шрифтом Брайля для студентів з порушенням зору; для потреб Центру освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» придбано географічні карти Європи шрифтом Брайля; у гуртожитках облаштовані кімнати для студентів з інвалідністю та наявні пандуси;

У 2019 р. університет став переможцем проекту Healthy Challenge, оголошений Фондом народонаселення ООН, та отримав грант у розмірі 15 000 грн. для придбання інвентарю для підтримки здорового способу життя студентів, в тому числі з інвалідністю.

На факультеті соціальної та психологічної освіти створено три інклюзивні групи (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» від 10 липня 2019 року № 635). Розроблено та затверджено «Положення про команду психолого-педагогічного супроводу студентів з особливими освітніми потребами УДПУ імені Павла Тичини» задля функціонування міждисциплінарної команди фахівців.

Проблема соціально-психологічної реабілітації студентської молоді з інвалідністю є темою наукових досліджень співробітників Центру, і в цьому аспекті є наступні результати:

– заснування Всеукраїнської асоціації інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму (2015 р.);

– проведення Першого Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Актуальні проблеми впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні» (2016 р.);

– участь у створенні та впровадженні маршрутів інклюзивного туризму Черкащиною для соціально вразливих категорій громадян;

– перемога студентів у конкурсах наукових робіт: І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Майбутнє туристичної галузі» (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019 р.); ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2019 р.);

– отримання 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на науково-практичний твip;

– видання «Енциклопедії інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму» (авторський колектив: В. Лепський, О. Безлюдний, Н. Коляда, О. Кравченко та ін.) – перший в Україні інформаційний ресурс, покликаний надати всебічне та ґрунтовне уявлення про інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм як вид медичної, психологічної та соціальної допомоги людям з інвалідністю і, водночас, як засіб їхньої комплексної реабілітації;

– друк зарубіжної монографії «Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries» (Актуальні проблеми впровадження інклюзивного туризму в Україні та за кордоном);

– отримання гран-прі на Міжнародній виставці «Лідер вищої освіти» за конкурсну роботу за назвою «Інклюзивна освіта: рівні права – рівні можливості» (2019 р.);

– розробка і провадження програми вивчення жестової мови майбутніми соціальними працівниками і психологами;

– з 1 січня 2020 р. молоді науковці університету розпочали розробку ще однієї науково-дослідної теми за кошти держбюджету: «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму». Строки виконання: 2020-2022 рр.

Таким чином, тенденція щодо зростання контингенту студентів з інвалідністю поставила у число пріоритетів діяльності УДПУ імені Павла Тичини необхідність розв’язання проблеми навчання і соціального розвитку цих осіб, створення новітніх технологій покращення якості життя, запровадження дієвої системи соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму, розробці методичних рекомендацій щодо оптимізації їхніх сильних сторін на шляху до соціальної інтеграції.


Фото новини: