Шулдик Анатолій Володимирович

 

Шулдик Анатолій Володимирович

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Психологія

Особистість в екстремальних умовах

Екстремальна психологія

Психологічні основи профорієнтаційної діяльності

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів», 2014 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Психологічні особливості розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів, 2017

Посібники

Шулдик А.В., Шулдик Г.О. Педагогічна практика студентів: Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. – Умань: “Візаві”, 2018. – 167 с.

Шулдик А.В., Шулдик Г.О. Фізілогічні механізми психіки: Методичні рекомендації для студентів закладів вищої освіти / Шулдик А.В., Шулдик Г.О. – Умань: «Візаві», 2018. – 30 с.

Загальна психологія. Практичні заняття, 2016

Шулдик А.В. Ефективність управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А.В.Шулдик. – Умань: ПП Жовтий, 2015. – 224 с.

Шулдик А.В. Становлення особистості студента: психологічний аспект: навчальний посібник /А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик. – Умань: ПП Жовтий , 2015. –219 с.

Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник /С.Ю.Діхтяренко, А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 254 с.

Статті

ДІАГНОСТИКА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ, 2019

Шулдик А.В., Шулдик Г.О., Бахрамова Н., Чайиргулиєва А. Психологічні особливості фаз та криз розвитку сім’ї / Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру. –Вип.2, Ч.1. м.Умань, 2018. – С199-205.

Шулдик А.В. Типи корпоративної культури в медичних організаціях // А.В. Шулдик. – Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 27. – К., 2017. – С. 163-168.

ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 2017

Причини та симптоми стресу, 2017

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONALISM OF HEADMASTERS OF COMPREHENSIVE EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2017

Шулдик А.В. Розуміння особистісних проблем засобами психодрами / А.В. Шулдик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2016. – Т.1. – № 5. – С. 191 – 195.

Шулдик А.В. Структура професіоналізму практичного психолога / А.В. Шулдик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2015. – Т.1. –№ 2. – С. 84 – 87

Тези

Шулдик А. В., Шулдик Г. О. Діагностика соціальних страхів студентів. Психічне здоровʼя особистості у кризовому суспільстві / збірник тез ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2018 року) / упор. Н. М. Бамбурак. Львів: ЛьвДУВС, 2018. С. 428-432.

СОЦІАЛЬНІ СТРАХИ СТУДЕНТІВ ТА СПОСОБИ ОПАНУВАННЯ НИМИ, 2018

Шулдик А.В. Діагностика ірраціональних установок особистості / А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик / Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 20-21 квітня, 2016. – С35-37.

 

Стажування за останні 5 років

У 2018 р. пройшов підвищення професійної кваліфікації на кафедрі публічного здоров’я та кафедрі психопедагогіки родини Інституту наук про родину і соціальну працю Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ в межах програми «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри».

 

Контакти викладача (електрона пошта):

shuldikav@meta.ua

Google Scholar