Юрченко Оксана Володимирівна

Дисципліни, які викладає

 • «Педагогіка»
 • «Теорія і методика наукових досліджень»
 • «Історія педагогіки»
 • «Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти»
 • «Методика викладання у вищій школі»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів»

 

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники

Основи формування соціальної компетентності молодших школярів : практичний порадник / О. Юрченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. − 250 с.

 

Статті:

 1. Проценко О. Соціальна компетентність молодших школярів як предмет наукових досліджень / Оксана Проценко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [ред. кол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 35 (88). – С. 451–457.
 2. Юрченко О. Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності: теоретичні основи / Оксана Юрченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2015. – Вип. 11. − С. 122–129.
 3. Юрченко О. Структура соціальної компетентності молодшого школяра / Оксана Юрченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 7 (61). – С. 234–244.
 4. Юрченко О. Структурний аналіз готовності майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів / Оксана Юрченко // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2016. – Випуск № 21. – С. 202–208.
 5. Юрченко О. Становлення мотиваційної сфери майбутніх учителів початкової школи на основі атрибутивного підходу як педагогічна умова їх підготовки до формування соціальної компетентності молодших школярів / Оксана Юрченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. Н. А. Сейко]. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. − Випуск 1 (87).− С.168−172.
 6. Юрченко О. Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів / Оксана Юрченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38: Педагогіка. – С. 128–137.
 7. Yurchenko O. Development of the motivational component of future primary school teachers readiness to forming the social competence of the pupils / Oksana Yurchenko // The Advanced Science Journal. – Volume 2017. – United States, 2017. − P. 52–57.

 

Контакти

e-mail:  oksana_yurchenko_ua@ukr.net