Для гарантів ОП

Законодавча база, нормативні документи та допоміжні матеріали з питань акредитації

Закон України «Про вищу освіту» https://tinyurl.com/ZakonUkrayinyProVO
Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності https://tinyurl.com/licenziiniumovy
Затверджені стандарти вищої освіти https://tinyurl.com/StandartiVishoyiOsviti
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти https://tinyurl.com/PolozhAkredytOP
Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми https://tinyurl.com/Forma-vidomostej
Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО) https://tinyurl.com/PoradnykDlyaZVO
Методичні рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми (для експертів) https://tinyurl.com/methodikalrecomendation
Рекомендації стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (для експертів) https://tinyurl.com/Rekomendaciyi-PhD
Путівник щодо роботи з інформаційною системою Національного агентства (інструкція по роботі з електронним кабінетом) https://wiki.naqa.gov.ua/system
Інструкція та особливості проведення акредитаційних зустрічей в дистанційному форматі для ЕГ та ЗВО https://tinyurl.com/InstrukciyayDystFormat
Реєстр нормативної бази Університету https://tinyurl.com/reiestr-normatyvnoi-bazy
Постанова  № 762  Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-galuzej-znan-i-specialnostej-za-yakimi-zdijsnyuyetsya-pidgotovka-zdobuvachiv-vishchoyi-osviti-i070721-762
Постанова № 266 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п#Text

 

Корисні посилання

Схема процесу акредитації https://tinyurl.com/SchemeAkredytaciyi
Права та обов’язки учасників акредитаційного процесу https://tinyurl.com/PravaObovyazkyUchasnykiv
Глосарій https://tinyurl.com/GlosarijAkredytacija
Приклад акредитаційної справи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (самоаналіз, звіт експертної групи, висновок галузевої експертної ради) НМЦ акредитації та ліцензування

https://tinyurl.com/PrykladAkredytacijnoyiCpravy

Приклад акредитаційної справи другого (магістерського) рівня вищої освіти (самоаналіз, звіт експертної групи, висновок галузевої експертної ради) НМЦ акредитації та ліцензування

https://tinyurl.com/PrykladAkredytacijnoyiCpravy

Приклад акредитаційної справи третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого)  рівня вищої освіти (самоаналіз, звіт експертної групи, висновок галузевої експертної ради) НМЦ акредитації та ліцензування

https://tinyurl.com/PrykladAkredytacijnoyiCpravy

Сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, сторінка у фейсбуці та основні хештеги для пошуку актуальної інформації https://naqa.gov.ua/

 

https://www.facebook.com/nazyavo

 

Лист щодо дотримання графіка проходження акредитації Лист щодо дотримання графіка проходження акредитації
Дотримання прав в освіті https://eo.gov.ua/