Матрос Ольга Олександрівна

Матрос Ольга Олександрівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

 • Історія соціальної роботи,
 • Система соціального захисту в Україні,
 • Правові основи соціальної роботи,
 • Міжнародні гарантії прав людини,
 • Запобігання та протидія корупції в соціальному забезпеченні

Сфера наукового дослідження:

Соціально-правовий захист осіб з інвалідністю в Україні, Історичні витоки соціальної допомоги та благодійності

Список праць:

Монографії 

Матрос О.О. Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького (1845–1918) : монографія / О.О. Матрос. – Умань : «ВІЗАВІ», 2016. – 200 с.

Матрос О. О. Профілактика та компенсація, як основні технології оптимізації процесу соціалізації дітей в розлучених сім’ях. Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, В.П. Ісаченко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. С. 98–106.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

 1. Olha Matros, Iulilia Pidvalna, Lilia Morgay. Socio-educational idea of educators and educators of the second half of the XIX- early of the XX century / Olha Matros, Iulilia Pidvalna, Lilia Morgay // Humanities & Social Sciences Reviews. – Vol 8, No 2, 2020, pp 43-53.

Статті у зарубіжних виданнях

Olha Matros, Iulilia Pidvalna, Lilia Morgay. Socio-educational idea of educators and educators of the second half of the XIX- early of the XX century / Olha Matros, Iulilia Pidvalna, Lilia Morgay // Humanities & Social Sciences Reviews. – Vol 8, No 2, 2020, pp 43-53.

Статті у фахових виданнях України:

 • Матрос О.О. Благодійна діяльність Івана Васильовича Лучицького як невід’ємна складова у розвитку соціальної роботи в Україні. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 150. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 159–164.
 • Матрос О.О. Громадсько-благодійна діяльність Марії Вікторівни Лучицької у кінці XIX на початку XX століття. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2017. № 79. Том 3. С. 224–228.
 • Матрос О.О. Соціально-виховні погляди Івана Васильовича Лучицького. Історико-педагогічний альманах / Ред. кол.: О. В. Сухомлинська (гол. ред.), Н.М. Коляда, Л. Д. Березівська та ін.  Випуск ІІ (27).  Умань, 2018. С. 14–20.
 • Матрос О.О. Основні засади соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні / О.О. Матрос // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2018. № 82. С. 224–228.
 • Матрос О.О. Основні засади соціального захисту та соціально-педагогічної інтеграції осіб з інвалідністю в Україні: переваги та проблеми / О.О. Матрос // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 178. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 127–132.
 • Матрос О.О. Становлення та розвиток прав осіб з інвалідністю на освіту та працевлаштування в Україні / О.О. Матрос //  Інноваційна педагогіка / Ред. кол. К.М. Байша, Т.М. Дмитренко, М.М. Козяр та ін. – Випуск 13. – Том 2. Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. С. 137–140.
 • Матрос О.О. Історія становлення інклюзивної освіти в незалежній Україні: соціально-правовий аспект. Соціальна робота та соціальна освіта. Умань, 2020. №1 (4). С. 105–112.
 • Матрос О.О. Правове забезпечення соціальної інтеграції дітей з інвалідністю. Соціальна робота та соціальна освіта. Умань, 2021. Вип.1 (6). С. 14–24.
 • Матрос О.О., Кравченко О.О., Біленко А. Студентське наукове товариство як осередок підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Соціальна робота та соціальна освіта. Умань, 2021. Вип.2 (7). – С. 163-173.

Навчальні посібники:

 1. Історія соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. О. О. Кравченко, О. О. Матрос; МОН України, Уманський державний пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Вид. 3-е доповн. та переробл. Умань : Візаві, 2018. 185 с.
 2. Теорія та історія соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. О. О. Матрос; МОН України, Уманський державний пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. 244 с.
 3. Система соціального захисту в Україні : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. О. О. Матрос. – Умань : Візаві, 2021. – 175 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ імені Павла Тичини, протокол засідання Вченої ради №16 від 27 квітня 2021 року).

Google Scholar

Стажування за останні роки

Вища школа менеджменту інформаційних систем «ISMA» (Рига, Латвія) 01.11.2019 р. по 30.11.2019 р. Сертифікат №6-2.7/08-19

Контакти викладача (електрона пошта):

oljmatros@gmail.com

Підтвердження академічної та професійної кваліфікації