МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ПАВЛА ТИЧИНИ 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Балдинюк Олена Дмитрівна

Бондаренко Галина Василівна 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання курсових робіт

 

2015

Укладачі:

Балдинюк О.Д. – канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Бондаренко Г.В – канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Рецензенти:

Гоменюк О.О. – канд. пед. наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Коляда Н.М. – док. пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Затверджено на засіданні ради факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 4 від 12 листопада 2015 року

Методичні рекомендації до написання курсових робіт (по кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи) // Уклад. О.Д. Балдинюк, Г.В. Бондаренко – Умань: 2015 – 38 с.

Методичні рекомендації призначені для студентів, які навчаються за напрямом «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота».

© Уманський державний педагогічний

університет імені Павла Тичини, 2015

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента, виконується у сьомому або восьмому навчальному семестрах. Виконання курсової роботи має за мету дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути у них навички творчої самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання, теми навчальної дисципліни. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Методичні рекомендації побудовані, насамперед, на загальнонаукових засадах вимог до написання такого виду робіт з урахуванням внутрішньовузівського положення про курсові роботи, яке подаємо далі.

Методичні рекомендації містять доповнення, внесені кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи до загальних вимог щодо виконання студентом курсової роботи, де подається список викладачів кафедри, які керують курсовими роботами та дні їх чергування.

Враховуючи сучасне оцінювання навчальних досягнень студентів за 100-бальною шкалою, у таблиці даємо рекомендовані оцінки видів навчальної діяльності за виконання роботи та терміни здачі кожного етапу, захисту курсової роботи студента.

Сподіваємося, що студентську працю полегшать вказані вимоги до написання наукового апарату дослідження, список рекомендованої літератури та додатки із конкретними прикладами-зразками: оформлення титульної сторінки, змісту, методики експерименту дослідження (другої – експериментальної частини курсової роботи), результатів експериментального дослідження у вигляді діаграм, списку використаних джерел; опорних словосполучень щодо аналізу наукових джерел, виступу на захист та орієнтовних запитань, які можуть бути поставлені студенту у процесі захисту курсової роботи; на прохання студентів – вимоги до написання та захисту повідомлень (рефератів), адже такий вид робіт виконується частіше за курсовий проект.

Сподіваємося, що методичні рекомендації значно полегшать роботу студентів щодо здійснення наукових досліджень.

 


Загальноуніверситетські рекомендації

 

 1. Виконання студентами курсових робіт – одна із важливих форм підготовки висококваліфікованих спеціалістів, яка забезпечує формування у майбутніх учителів творчого підходу до організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах.

Курсова робота виконується з профілюючих дисциплін і має навчально-дослідницький характер.

Мета написання курсової роботи:

 • поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних знань та практичних умінь студентів;
 • вироблення навичок самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовувати сучасні інформаційні засоби та технології;
 • розвиток творчого підходу до застосування на практиці набутих знань та розв’язання практичних завдань;
 • систематизація та узагальнення навчального матеріалу;
 • здійснення наукового пошуку при проведенні дослідження;
 • вироблення у студентів навичок самостійних творчих досліджень;
 • виявлення наукових здібностей студентів і залучення їх до дослідницької роботи.

Курсова робота – окремий заліковий кредит навчальної дисципліни, що оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента і виконується після закінчення вивчення певного предмета або групи дисциплін.

 

 1. Тематика курсових робіт формується на початку навчального року, затверджується на засіданні кафедри і поновлюється щорічно. Вона повинна відповідати навчальним завданням профілюючої дисципліни, пов’язуватися з практичними потребами певної галузі науки і виробництва, бути актуальною і тісно пов’язаною з вирішенням практичних фахових завдань.

Студентам надається можливість подавати власні пропозиції щодо тематики курсових робіт на розгляд відповідної кафедри. Після того, як розгляд пропозицій студентів і затвердження тем відбулися, студенти можуть вибирати теми лише зі списку, запропонованого кафедрою.

 

 1. Керівниками курсових робіт призначаються найбільш кваліфіковані та досвідчені викладачі кафедри, здебільшого з числа кандидатів і докторів наук.

Кожна кафедра повинна розробити методичні вказівки щодо написання курсових робіт, в яких передбачити завдання курсової роботи, особливості, обсяг і зміст окремих частин та порядок її виконання.

 

 1. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно змісту, вичерпаності теми, так і форми, структури тощо.

Курсова робота умовно складається зі вступу, кількох розділів теоретичної та практичної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі потрібно довести актуальність даної проблеми для даної галузі науки і практики; вказати, хто з вчених займався цією проблемою; визначити науковий апарат дослідження (визначити об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, вказати базу проведення дослідження).

Основна частина складається з теоретичної та практичної, де розкривається зміст теми дослідження.

Зокрема у першій частині (теоретичній) курсової роботи з психолого-педагогічних дисциплін або методик дається аналіз наукової літератури, що включає: а) історико-педагогічний аспект проблеми; б) психологічне обґрунтування з позицій педагогічної науки; в) провідні концепції сучасної педагогічної теорії з певної проблеми.

У другій частині (практичній (експериментальній)) варто описати засоби, технології, методи і форми удосконалення певного аспекту навчально-виховного процесу, педагогічний досвід роботи з відповідної проблеми навчально-виховного закладу (окремого вчителя), використовуючи матеріали спостережень, бесід із учителями, дітьми, батьками або публікації в педагогічній періодиці. Особливо цінним у цій частині роботи є описання власного дослідження. (Див. додаток Д).

Кожен параграф і розділ необхідно завершувати лаконічними висновками, що логічно узагальнюють викладене. При цьому треба пам’ятати, що дослівне запозичення чужого тексту, яке не супроводжується посиланням на джерело, називається плагіатом і суворо карається у науковому середовищі. Робота, автор якої допустився плагіату, знімається з розгляду незалежно від стадії підготовки без права її повторного захисту.

Зміст курсової роботи передбачає назву розділів й основних параграфів та нумерацію сторінок. (див. додаток Б).

Список використаних джерел складається студентом як результат перегляду наукового апарату, який послужив методологічною, спеціальною теоретичною і методичною опорою при написанні роботи. У список використаних джерел включаються тільки ті праці та джерела, на які робилися посилання, чи які використовувалися у роботі.

Додатки передбачають таблиці, схеми, малюнки, зразки планів-конспектів уроків, дидактичного матеріалу, робіт учнів, анкети, тести тощо. Вони розміщуються в кінці роботи після списку використаних джерел.

Курсова робота повинна бути представлена в електронному вигляді або чітко написана від руки, роздрукована і вкладена у стандартну папку. Середній її обсяг – до 30-35 сторінок з параметрами сторінки: ліве поле – 3 см., праве – 1,0 см., верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., шрифт: Times New Roman, розмір символів: 14, між стрічковий інтервал: 1,5 («полуторный»). Обов’язкова нумерація сторінок.

Курсова робота починається з титульної сторінки, на якій номер сторінки не ставиться. Зразок оформлення титульної сторінки (див. Додаток А). На другій сторінці подається зміст. Зміст – це остаточно відредагований план курсової роботи з вказівкою сторінок кожного розділу і параграфа в тексті (див. Додаток Б). На наступних сторінках номери проставляються у правому верхньому куті сторінки без крапки після цифри.

У процесі написання курсової роботи керівником надаються консультації щодо її виконання. Повністю оформлену курсову роботу потрібно здати науковому керівникові на перевірку. При необхідності вона доопрацьовується згідно з його зауваженнями, а потім допускається до захисту.

Курсова робота перед здачею повинна бути підписана студентом і подається керівнику за два тижні до захисту на рецензування.

 

5 Порядок захисту курсової роботи:

 1. Виступ автора (до 10 хвилин), в якому розкривається основний зміст роботи, результати експериментального дослідження, висловлюються власні пропозиції та методичні рекомендації.
 2. Відповіді автора на запитання щодо досліджуваної проблеми членів комісії та присутніх на захисті студентів.
 3. Оцінювання членами комісії змісту та захисту курсової роботи студента.

При оцінці курсової роботи враховуються:

 1. Науково-теоретичний рівень змісту, теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий апарат.
 2. Вироблення навичок щодо розробки і вирішення наукової проблеми, вміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти й аналізувати провідні концепції, ставити експеримент, грамотно оформляти бібліографію.
 3. Використання методів дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу явищ і процесів.
 4. Планомірний і систематичний характер роботи студента над темою.
 5. Правильність оформлення курсової роботи і своєчасність її здачі.

Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюється за шкалою оцінювання ECTS, для студентів, що навчаються за кредитно-модульною системою.

Для решти студентів курсова робота оцінюється за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Якщо при захисті курсової роботи студент отримав оцінку «незадовільно», то рішенням кафедри йому пропонується нова тема роботи, яку повинен виконати у встановлений комісією термін.

 

 1. У випадку порушення термінів здачі робіт без поважних причин на кафедру (терміни визначені кафедрою), курсова робота лаборантом не приймається, а студент не допускається до захисту і вважається академічною заборгованістю. Ліквідація академзаборгованості здійснюється аналогічно до інших форм підсумкового контролю. В інших випадках (хвороба тощо) студент має право на продовження сесії.
 2. Після захисту курсова робота здається викладачем лаборанту для зберігання.

Курсові роботи, що мають теоретичну та практичну цінність, подаються на конкурси студентських наукових робіт, пропонуються до впровадження.

Після закінчення терміну зберігання курсових робіт (1 рік) вони списуються за актом.

Склад комісії для списування курсових робіт: керівник курсової роботи, завідувач кафедри, лаборант, один-два викладачі кафедри.

Завідувач кафедри в кінці навчального року за клопотанням викладачів може залишити для подальшого зберігання кращі курсові роботи, про що приймається рішення на засіданні кафедри.

 

 

Стеценко Н.М., канд. пед. наук, доцент,

заступник ректора з науково-інформаційних питань

Уманського державного педагогічного університету

 імені Павла Тичини


Доповнення, внесені кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи до загальних вимог щодо виконання студентом курсової роботи

 

 1. У процесі написання курсової роботи необхідно орієнтуватися на теоретичні та практичні засади вивченого навчального курсу «Основи наукових досліджень».
 2. Не потрібно порівнювати один у одного зауваження, зроблені науковим керівником у чернетці курсової роботи.
 3. Чернетку подавати:
 • із виділеними абзацами, пронумерованими сторінками та вільними берегами на них;
 • чітко написану, адже нерозбірливо написані роботи на кафедру не приймаються!
 • написану через два інтервали, щоб можна було записати зауваження.
 1. Науковий керівник має право робити виправлення на чернетці ручкою із червоним чорнилом.
 2. Робота виконується від першої особи множини: «Ми зробили…».
 3. На кожному етапі написання курсової роботи потрібно радитися із науковим керівником. Якщо студент у процесі написання роботи на кожному не радився етапі з науковим керівником, робота для перевірки не приймається!
 4. Науковий керівник не зобов’язаний виправляти орфографічні, граматичні та пунктуаційні помилки. Робота із великою кількістю згадуваних помилок не рецензується і повертається студенту!
 5. Курсова робота – це не реферат, не конспект, а індивідуальне дослідження студента. Звісно, від студента не вимагається самостійного написання курсової роботи від першої до останньої сторінки, адже усі наступні дослідження будь-якого рівня обов’язково ґрунтуються на попередніх дослідженнях, зроблених іншими науковцями у галузі визначеної проблеми. Тому основна увага звертається на уміння студента:
 • правильно обирати літературу щодо кола питань досліджуваної теми;
 • уміння аналізувати та систематизувати її;
 • робити висновки із прочитаного.
 1. Якщо в тексті вживається словосполучення «ряд дослідників», то далі у ньому потрібно перерахувати прізвища науковців.
 2. Не завжди можна дослівно вводити у контекст курсової роботи цитату використаної літератури, відповідаючи потім науковому керівнику на його зауваження висловом: «Я списувала із книжки, а там так написано!». Виклад матеріалу у різних джерелах може мати не науковий стиль або стиль, що не відповідає специфіці написання курсового дослідження.
 3. Кожен параграф першого розділу обов’язково потрібно розпочинати із аналізу ключових понять за усіма можливими словниками.
 4. Міні-висновки до кожного параграфу та загальні висновки повинні бути логічно пов’язаними із вступом дослідження (завдання поставили – виконали; гіпотезу сформулювали – довели).
 5. Науковий керівник рекомендує літературу, але не зобов’язаний давати студенту її повний перелік, або ж свою власну літературу, адже це персонально студентське дослідження.
 6. Не потрібно вдаватися до надмірного цитування.
 7. Писати треба вдумливо, не вказувати абсурдних цитат, не наводити неосмислених прикладів типу студентського запису: «Генеральний секретар ЦК КПРС Л.І.Брежнєв писав про навчання дітей у початкових класах…».
 8. У процесі аналізу літератури необхідно вказувати автора інформації, наукової думки, цитати, експериментальних досліджень, сайтів тощо (див. додаток З). Наприкінці роботи має вказуватися точний перелік використаних наукових джерел. Порядковий номер використаного у тексті джерела повинен співпадати із його порядковим номером у списку. Наприклад, у тексті: «Про що писала у своєму досліджені Г.М. Бевз [2]». У списку використаних джерел:
 9. Аркин А.А. Психологическое развитие детей, воспитивающихся вне семьи. – М., 1957. – С.121.
 10. Бевз Г.М. Дитина в прийомній сім’ї. – К., 2001. – 101 с.

 

 1. Коли ж у тексті подається цитата, то потрібно посилатися не лише на порядковий номер джерела відповідно із його подальшим номером у списку, а й вказувати сторінку наукової роботи, з якої використано цитату: [4, с. 35].
 2. Тексти творів, анкет, зразки учнівських робіт, значна частина таблиць та рисунків подаються у додатку, інколи у основному тексті курсового дослідження.
 3. Кожен параграф має закінчуватися вашим невеликим (один абзац) висновком про результати здійсненого у параграфі дослідження: «Отже, …», «Таким чином, …», «Отож, …», «Аналіз літератури дозволив нам зробити такі висновки…», який, у свою чергу, має підтверджувати назву параграфу.
 4. Загальні висновки повинні складатися із логічно поєднаних висновків усіх попередніх параграфів, розділів. У загальних висновках обов’язково має бути зазначено про підтвердження гіпотези, загальний внесок у теорію та практику даної галузі науки, окреслено коло наступних наукових досліджень даного напряму.
 5. Кількість використаних наукових джерел у переліку має складати не менше 35 одиниць для написання курсового дослідження.
 6. Курсова робота, написана на тему, не запропоновану кафедрою або видозмінена студентом, для перевірки не приймається!

 

 

Осадченко І.І., канд. пед. наук, доцент,

зав. кафедри виховних технологій

та педагогічної творчості
Повний варіант методичних рекомендацій