Кочубей Тетяна Дмитрівна

 

Кочубей Тетяна Дмитрівна 

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Соціальна робота з різними групами клієнтів

Соціальна робота в Україні

Проблеми розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжних країнах

Методика викладання спеціальних дисциплін

Чинники успішного працевлаштування за фахом

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Сфера наукового дослідження: проблеми соціальної роботи, історико-педагогічна тематика, духовно-моральне виховання, народна педагогіка, компаративістські дослідження. У 2002 році захистила дисертацію «Філософія дитинства у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2013 році захистила дисертацію «Розвиток української педагогічної думки другої половини XVII–XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Здійснює керівництво науковою школою «Актуальні проблеми освіти і виховання: історія, сучасність, перспективи». Основними напрямами її діяльності є: концепції виховання в системах освіти України, Європи, Канади та США; освіта в Україні, Європі, Канаді та США (історія та сучасність); підготовка майбутніх фахівців у системі багатоступеневої освіти; соціально-педагогічні засади роботи в умовах сучасного освітньо-виховного середовища; актуальні проблеми соціальної роботи.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Жінки в історії соціальної роботи : кол. монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 196–206.

Дитинство: радість пізнання (за ідеями В. О. Сухомлинського) : кол. монографія / авт. кол.: Т. Д. Кочубей, Н. В. Безлюдна, Л. В. Ткачук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 4–92.

Психолого-педагогічний супровід формування особистості дошкільника : кол. монографія / Т. Кочубей, В. Кузь, Л. Іщенко [та ін.] ; за заг. ред. В. Кузя. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 6–29.

Кочубей Т. Підготовка майбутніх соціальних працівників до реабілітаційної роботи з особами, які звільняються з місць позбавлення волі / Тетяна Кочубей // Соціальна робота: від теорії до практики : кол. монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда [та ін.]. – Умань, 2016. – Ч. 1. – С. 84–92.

Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття) : кол. монографія / авт. кол.: І. В. Албул, Н. М. Коляда, О. О. Кравченко [та ін.]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – С. 8–25.

Кочубей Т. Нормативно-правові основи підготовки майбутніх соціальних працівників до реабілітаційної роботи з особами, які звільняються з місць позбавлення волі / Кочубей Тетяна // Соціальна робота: від теорії до практики : кол. монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда [та ін.]. – Умань, 2017. – Ч. 2. – С. 101–108.

Кочубей Т. Польська мова в історії розвитку освіти на українських землях у XVIII столітті / Тетяна Кочубей // Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль і місце в історії краю : кол. монографія / авт. кол.: Irena Saszko, Володимир Байдич, Олеся Барташук [та ін.]. – Хмельницьк, 2016. – С. 156–168.

Теоретичні засади підготовки студентів до педагогічної роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : кол. монографія / Т. Кочубей, В. Веремюк, І. Бабій, О. Бутенко [та ін.] ; за заг. ред. Т. Кочубей. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 7–41.

Посібники

Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму / [Лепський В. В., Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін. ] ; МОЗ України, КЗ «Черкаський обл. центр медико-соц. експертизи ЧОР», МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 128–129, 130–131, 165–168.

Чинники успішного працевлаштування за фахом: теорія і практика : навч. посібник / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини / уклад.: Кочубей Т. Д., Полєхіна В. М. – Умань : ВІЗАВІ, 2019. – 128 с.

Методика викладання спеціальних дисциплін : навч. посіб. / уклад.: Кочубей Т. Д. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 120 с.

Соціальна робота з різними групами клієнтів : навч. посібник / [уклад.: Т. Д. Кочубей, О. M. Бойко]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 278 с.

Статті

 

 

Kochubei T., Melnykova O. Educational-and-cultural processes in Ukraine in XVIIth Century: european tendencies / Kochubei Tetiana, Melnykova Olha // History of Education & Children’s Literature (HECL) half-yearly journal / rivista semestrale Vol. XIV, n. 1. 2019. S. 513–533. (Scopus, Web of Science)

Кочубей Т. Духовно-творчі вектори виховання особистості в українській народній педагогіці ХІХ–ХХ ст. / Тетяна Кочубей // Проблеми освіти : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – Вип. 91. – С. 256–263.

Кочубей Т., Штурба А. Нормативно-правові засади шкільного освітнього процесу в Канаді / Кочубей Тетяна, Штурба Антоніна // Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2018. – Nr. 15. – C. 145–154.

Кочубей Т. Д. Регіональний вимір становлення науково-педагогічних шкіл в Україні: на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Т. Д. Кочубей // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2018. – Вип. 4(95). – С. 98–103.

Кочубей Т. Д. Іоаникій Галятовський – автор першого підручника з гомілетики / Кочубей Т. Д. // Історико-педагогічний альманах. – 2018. – № 2. – С. 52–65.

Кочубей Т. Д., Коваленко А. С. Історіографічний аналіз становлення вітчизняної інструментальної гітарної освіти / Т. Д. Кочубей, А. С. Коваленко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: О. І. Безлюдний (голов. ред.) та ін.]. – Умань : УДПУ, 2018. – Вип. 18. – С. 365–372.

Кочубей Т. Д. Морально-ціннісні орієнтири у творчому доробку українських просвітників першої половини XVIII ст. / Кочубей Т. Д. // Проблеми освіти : збірник наукових праць / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2018. – Вип. 88 (ч. 1). – С. 298–308.

Кочубей Т. Д., Полєхіна В. М. Підготовка майбутніх випускників університетів до пошуку роботи на ринку праці: з досвіду роботи / Т. Д. Кочубей, В. М. Полєхіна // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – Вип. 16. – С. 292–298.

Кочубей Т. Особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованою особистістю / Тетяна Кочубей // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2017. – Вип. 2(88). – С. 171–175.

Кочубей Т. Д., Люльченко В. С. Історичний розвиток дієтики як науки про збереження здоров’я / Т. Д. Кочубей, В. С. Люльченко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душий, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 29–297.

Кочубей Т. Д. Соціально-педагогічні засади управління освітньою діяльністю в загальноосвітній школі: історичний аспект / Т. Д. Кочубей // Studia Zarządzania i Finansów “Perspektywy rozwoju organizacji w świetle paradygmatów zarządzania i finansów” [red. dr Andrzej Kokiela]. – Poznaniu : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2017. – S. 141–148.

Кочубей Т. Виховання патріотичних почуттів у дитинстві: Василь Сухомлинський / Кочубей Тетяна // Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu “Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym” [redakcja naukowa Andrzej Kokiel]. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016. – Nr 11. – S. 183–191.

Кочубей Т. Д. До проблеми соціалізації дитинства / Т. Д. Кочубей // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. / ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 24(34). – С. 118–122.

Кочубей Т. Д. Курс етики Якова Козельського – видатна пам’ятка української педагогічної думки / Т. Д. Кочубей // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 135. – С. 7–12.

Кочубей Т. Д. Раціоналізм і картезіанство у педагогічній спадщині Георгія Кониського / Т. Д. Кочубей // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія: Педагогічні науки. – Херсон, 2015. – С. 118–126.

Кочубей Т. Д. Історичний розвиток ідеї дитинства у філософських та педагогічних системах із часів Стародавньої Греції та Риму до XVI ст. / Т. Д. Кочубей // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. О. М. Пєхоти. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 1(48). – С. 173–178.

 

Стажування за останні 5 років

Підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту (СА № 003149), категорія керівники навчальних закладів та їх заступники (03 квітня, 2015)

Стажування (6 місяців) у Львівському політехнічному університеті, кафедра соціології та соціальної роботи (січень – червень 2017).

Підвищення кваліфікації з категорії «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни», термін підвищення кваліфікації – з 18 квітня по 29 квітня 2017 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1173-17 від 29.04.2017 р.)

Підвищення кваліфікації в Академії праці, соціальних відносин і туризмі з 23.01.2017-30.06.2017 р. за програмою «Соціальна політика держави і соціальна робота» (м. Київ, свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ № 04641405/000055-17)

Підвищення кваліфікації з організації надання соціальних послуг для сімей, дітей та молоді з 22.05.2017 р. по 22.06.2017 р. Маньківський ЦСССДМ.

Тренінг «Жінки. Мир. Безпека» Гендерні аспекти конфліктів (7-8 вересня 2018 р., Київ, ОБСЄ, Міністерство соціальної політики, Координатор проектів в Україні)

Навчальні тренінги з розвитку цифрової й дидактичної компетентностей вчителів закладів ЗСО в рамках міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання MoPED» ЄС №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP програми Erasmus+KA2 07-11 жовтня 2019 р. на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

udpu_tania@ukr.net

Google Scholar