Кочубей Тетяна Дмитрівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Соціальна робота в Україні
 • Чинники успішного працевлештування за фахом

 

Сфера наукових досліджень 

Тема докторської дисертації: «Розвиток української педагогіної думки другої половини XVII-XVIII ст. крізь призму вітчизняних досліджень»

Коло наукових інтересів:

 • Теорія та практика соціальної роботи
 • Історія педагогіки

Основні публікації

Навчально-методичні видання

Монографії:

 1. Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль і місце в історії краю Хмельницьк, 2016. –  441 с.
 2. Соціальна робота: від теорії до практики Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 200 с.

Статті:

 1. Курс етики Якова Козельського – видатна пам’ятка української педагогічної думки Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – Вип. 135. – С. 7–12.
 2. Раціоналізм і картезіанство у педагогічній спадщині Георгія Кониського  Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Серія: Педагогічні науки. – Херсон, 2015. –  С. 118–126.
 3. Історичний розвиток ідеї дитинства у філософських та педагогічних системах із часів Стародавньої Греції та Риму до XVI ст. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / За ред. О.М. Пєхоти. – № 1 (48), лютий 2015. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 173 – 178.
 4. Вплив Феофана Прокоповича на розвиток вітчизняного шкільництва у XVIII ст. Історико-педагогічний альманах. – Вип. 2, 2015. – С.
 5. Стратегія управління інтелектуальним капіталом підприємства Studia Zarzadzania i Finansow. – NR 8. – 2015. – S. 67-74
 6. Сутність поняття  полікультурна освіта в працях українських та зарубіжних вчених   Порівняльно-педагогічні студії: науково-педагогічний журнал. – Умань, 4 (26) 2015. – С. 4-11.
 7. Виховання морально-ціннісних та патріотичних орієнтирів у молоді богословами-просвітниками в період українського бароко Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 86. – С. 294-300.
 8. Соціокультурний феномен дитинства  Вісник науково-дослідної лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ  століття»: 20-річчю від заснування науково-дослідної лабораторії присвячується / за ред. В.Г. Кузя. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – Вип. Х. – 163 с.
 9. Характеристика провідних принципів формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Сер.16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 26 (36) / ред. кол.: Н.В. Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 24-29.
 10. Лінгводидактичні основи розвитку мислення дитини у педагогічній спадщині Василя Рідна школа, 2016. –  № 12. – С. 33-36.
 11. Становлення Львівського університету: історико-педагогічні знахідки  Історико-педагогічний альманах, 2016. – № 2. – С.
 12. Академічна гімназія у Львові Велика українська енциклопедія: т. 1 (А -Акц). – Київ: НАН України, 2017. – С. 478.

 

Контакти

e-mail: udpu_tania@ukr.net