Міщенко Марина Сергіївна

 

Міщенко Марина Сергіївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Соціальна психологія

Методика роботи психолога

Психологія особистості

Психологія життєвої кризи особистості

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів», 2016 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Міщенко М. С. Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : монографія. Умань : Візаві, 2016. 236 с.

Посібники

Міщенко М. С. Психологія особистості : навчальний посібник. Умань: ПП Жовтий О.О., 2017. 110 с.

Статті

Bezliudnyi О. І., Kravchenko О. О., Mishchenko М. S. Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators. Journal of Physical Education and Sport. 2019.19 (3). Р. 1585–1590.

Mischenko M. S., Shelenkova N. L. The Study of Future Psychologists’ Personal Potential in the Process of Their Professional Development. Science and education. Issue 5. Psychology. P. 12–18.

Міщенко М. С. Програма психокорекції синдрому емоційного вигорання у майбутніх психологів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. Випуск 1. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_1_6

Міщенко М. С. Вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості майбутнього психолога на розвиток синдрому емоційного вигорання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки.   Випуск 2.  Том 2.  С. 48–53.

Mischenko M. S., Shelenkova N. L. Future Psychologists’ Burnout Syndrome: Results of an Empirical Study. Science and education. 2017. №3.  P. 28–32.

Міщенко М. С. Проблема міжособистісного конфлікту як інтерактивного аспекту спілкування у студентів. Збірник наукових праць Національної академії Державної  прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. – №1 (6). – С. 139–147.

Міщенко М. С. Вплив самооцінки на рівень успішності професійної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки.  Вип. 6.  Т. 1.  С. 78–83.

Міщенко М. С. Профілактика та корекція емоційного вигорання у практичних психологів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. 2015. Вип. 57.  С. 30–34.

Міщенко М. С. Синдром емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : результати емпіричного дослідження. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Серія : Психологія.   Вип. 2 (36). Том 20. C. 98–108.

 

Стажування за останні 5 років

Науково-педагогічне стажування «Освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи в галузі політології, соціології, філософії, психології, історії згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» (м. Сладковічево, Словацька Республіка), 2017 р.

Підвищення кваліфікації «Коучингові технології діяльності фахівців системи освіти» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»), 2019 р.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

mishch.marina@gmail.com

Google Scholar