Міщенко Марина Сергіївна

Міщенко Марина Сергіївна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

 • Психологія особистості
 • Методика роботи психолога
 • Соціальна психологія
 • Психологія життєвої кризи особистості
 • Психологія життєвої кризи особистості, вмирання та смерті

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів», 2016 р.

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

 1. Міщенко М. С. Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : монографія. Умань : Візаві, 2016. 236 с.
 2. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії: монографія / Кравченко О. О., Міщенко М. С., Левченко Н. В. та ін. Умань: Візаві,  2020. 144 с.
 3. Сафін О. Д., Кравченко О. О., Міщенко М. С. Збереження психічного здоров’я у фахівців інклюзивно-ресурсних  центрів:  монографія. Умань: Візаві,  2020. 213 с.
 4. Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття – до сьогодення: колективна монографія / Т. В. Семигіна, Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, Т. Д. Кочубей та ін. Умань: Сочінський М. М., 2020. 316 с.
 5. Психологічний супровід і соціально-педагогічна робота в закладі освіти: теорія та практика : колективна монографія / І. В. Албул та ін.; за ред. О. Д. Сафіна. Умань: Візаві, 2020. 395 с.
 6. Формування творчої особистості вчителя, студента, учня: психологічний дискурс: колективна монографія / О. Д. Сафін, Н. В. Гуртовенко, С. Ю. Діхтяренко та ін. Умань: Візаві, 2021. 376 с.

Посібники

Міщенко М. С. Психологія особистості : навчальний посібник. Умань: ПП Жовтий О.О., 2017. 110 с.

Статті у наукометричних базах

 1. Mischenko M. S., Shelenkova N. L. Future psychologists’ burnout syndrome: results of an empirical study. Science and education. Odesa, 2017.  Issue 3. Psychology. Pp. 28–32.
 2. Mishchenko M., Bezliudnyi O., Kravchenko O., Maksymchuk B., Maksymchuk I. Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators. Journal of Physical Education and Sport. № 19 (3), 2019, Pp.1585–1590.
 3. Kravchenko O., Shelenkova N., Mishchenko M. Development of psychological readiness of the high school students to enter higher educational institutions. AHFE 2020: Advances in Human Factors, Business Management and Leadership: International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 2020. Pp. 407–413.
 4. Kravchenko O.,  Shelenkova N.,  Mishchenko M.,  Boichevska I. Computer-Based Testing Complex «Profvybir»: Occupational Guidance Diagnostics. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1828. 2021. doi:10.1088/1742-6596/1828/1/012125
 5. Kravchenko O., Mishchenko M., Klymenko Y., Kuzmenko M., Potapchuk N. (2021) Inclusive-Resource Center Specialists’ Mental Health. Advances in Human Factors and Ergonomics in Healthcare and Medical Devices. AHFE 2021, vol 263. Springer, Cham. P. 40–47  https://doi.org/10.1007/978-3-030-80744-3_6
 6. Safin O., Kravchenko O., Mishchenko M., Potapchuk Y. (2021) Peculiarities of Psychologists’ and Social Pedagogues’ Work in Terms of Quarantine. Advances in Human Factors, Business Management and Leadership. AHFE 2021, vol 267. Springer, Cham. P. 149–157 https://doi.org/10.1007/978-3-030-80876-1_20

Статті у фахових виданнях України

 1. Міщенко М. С. Вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості майбутнього психолога на розвиток синдрому емоційного вигорання.  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон : Гельветика, 2017. Випуск 2. Том 2. С. 48–53.
 2. Міщенко М. С. Програма психокорекції синдрому емоційного вигорання у майбутніх психологів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія (електронне видання). Хмельницький, 2017. Випуск 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_1_6
 3. Міщенко М. С. Проблема міжособистісного конфлікту як інтерактивного аспекту спілкування у студентів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки (друковане видання). Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2017. № 1 (6). С.139–147.
 4. Shelenkova N., Mishchenko M. The Study of Future Psychologists’ Personal Potential in the Process of Their Professional Development. Наука і освіта.  2018.  №5–6.  С. 12–18.
 5. Міщенко М. С. Теоретичні засади проблеми психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання. Габітус. 2020. №18. С. 89–93.
 6. Кравченко О. О., Міщенко М. С. Дослідження психологічного стану в умовах ізоляції. Габітус. 2020. № 13. С. 150–155.
 7. Кравченко О.О., Міщенко М. С. До проблеми фізичного супроводу осіб з інвалідністю. Наука і освіта. 2021. №1. С. 56–61.
 8. Кравченко О. О., Міщенко М. С. Соціально-психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. № 8. С. 90–100.
 9. Кочубей Т. Д., Міщенко М. С. Сучасні підходи до проблеми профорієнтаційної роботи. Габітус.  №26. 2021. С. 85–89.
 10. Кравченко О. О., Міщенко М. С., Скочко М. О. Культурно-рекреаційно-туристична черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта (з досвіду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини). Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. №2 (7). С. 127–134.

Посібники

 1. Міщенко М. С. Психологія особистості : навчальний посібник. Умань: ПП Жовтий О.О., 2017. 110 с.
 2. Від абітурієнта до студента (досвід роботи «Студії успішного абітурієнта): навчальний посібник / Н. Л. Шеленкова, С. Ю. Діхтяренко, М. С. Міщенко, В. П. Ісаченко, І. Г. Гончар, Ю. А. Клименко, М. В. Горенко, О. Р. Поліщук, І. А. Лівандовська, О. М. Шевчук, В. І. Станішевська / під  заг. ред. О. О. Кравченко. Умань: Візаві, 2019. 124 с.
 3. Психологія життєвої кризи особистості:  навчально-методичний посібник / уклад.  М. С. Міщенко. Умань: Візаві,  2020. 154 с.
 4. Супроводжувач осіб з інвалідністю: навч.-метод. посіб. / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, Н. В. Левченко та ін. Умань: Візаві,  2020. 117 с.
 5. Доступність об’єктів соціокультурної інфраструктури для дітей та молоді з особливими освітніми потребами: навч.-метод. довід. / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, І. Г. Резніченко, К. О. Чупіна та ін. Умань : Візаві, 2020. 153 с.
 6. Соціальна інклюзія дистанційного освітнього процесу : навч.-метод. довід. / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, І. Г. Резніченко [та ін.]. Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2021.  173 с.
 7. Ігри для дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного туризму: навч.-метод. довідник / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, І. А. Молоченко та ін. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2021. 157 с.

Стажування за останні 5 років

 1. Науково-педагогічне стажування «Освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи в галузі політології, соціології, філософії, психології, історії згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» (м. Сладковічево, Словацька Республіка), 2017 р.
 2. Підвищення кваліфікації «Коучингові технології діяльності фахівців системи освіти» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»), 2019 р.
 3. Підвищення кваліфікації «Психологічний супровід навчального процесу в умовах нової української школи (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), 2020 р.
 4. International educational grant № EG/U/2021/03/12 from the International Historical Biographical Institute and the International program of professional development of heads of educational institutions, pedagogical and scientific-pedagogical staff (International Historical Biographical Institute,) 2021.
 5. Підвищення кваліфікації «Промоція освітніх послуг, або навіщо викладачу копірайтинг» (Сумський державний університет), 2021 р.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 • Член громадської спілки «Національна психологічна асоціація»

Контакти викладача (електрона пошта):

mishch.marina@gmail.com

maryna.mishchenko@udpu.edu.ua

Google Scholar

Підтвердження академічної та професійної кваліфікації