Міщенко Марина Сергіївна

 Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • « Психологія»
 • «Соціальна психологія»
 • «Психологія особистосі »

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів»

Навчальні посібники  з грифом МОН України або рекомендовані Вченою радою університету:

 1. Міщенко М. С. Психологія особистості : навчальний посібник / М.С. Міщенко. – Умань : ПП Жовтий О.О. – 110 с.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Mischenko M. S., Shelenkova N. L. Future Psychologists’ Burnout Syndrome: Results of an Empirical Study // Наука і освіта. – 2017. – №3. – 28–32.
 2. Міщенко М. С. Вплив самооцінки на рівень успішності професійної діяльності / М. С. Міщенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2017. – Випуск 6. – Том 1. – 78 – 83.
 3. Міщенко М. С. Вплив індивідуально-психологічних особливостей  особистості  майбутнього психолога на розвиток синдрому емоційного вигорання / М. С. Міщенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2017. – Випуск 2. – Том 2. – С. 48–
 4. Міщенко М. С. Програма психокорекції синдрому емоційного вигорання у майбутніх психологів / М. С. Міщенко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (електронне видання). – – Випуск 1. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vnadpn_2017_1_6
 5. Міщенко М. С. Проблема міжособистісного конфлікту як інтерактивного аспекту спілкування у студентів / М. С. Міщенко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України – 2017. – № 1 (6). – С.139–147.

Тези доповідей:

 1. Міщенко М. С.  Проблема внутрішньо особистісного конфлікту у професійній діяльності психолога / М. С. Міщенко // Збірник праць XXI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21. – С. 456–459.
 2. Міщенко М. С. Профілактику синдрому емоційного вигорання психологів / М. С. Міщенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології». – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С.106– 111.
 3. Міщенко М. С. Взаємозв’язок синдрому емоційного вигорання з індивідуальними характеристиками особистості / М. С. Міщенко // Збірник матеріалів VI Всеукраїнського наукового-практичного семінару «Особливості діяльності психолога в сучасних умовах». – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 80-83.
 4. Міщенко М. С. Особливості адаптації студентів в процесі навчальної діяльності / М. С. Міщенко // Збірник праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість в кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін». – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 129– 131.
 5. Міщенко М.С. Формування наукового світогляду у студентів-психологів / М. С. Міщенко // Education in modern university – project-based approach to the work organization in political science, sociology, philosophy, psychology, history according to the guidelines of the European qualifications framework (experience of Danubius University): the abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientific and pedagogical internship. – Danubius University (March 22-24, 2017). – Sladkovicovo, Slovak Republic, 2017. – S. 53–55.
 6. Міщенко М. С. Агресія як професійна деформація особистості вчителя / М. С. Міщенко // Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktika konferencia «Inovacne vyskum v oblasti sociologie». – Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, 2017. – S. 106–109.

 

Контакти

email: marina.mishchenko@udpu.edu.ua