Полєхіна Вікторія Миколаївна

 

Полєхіна Вікторія Миколаївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Організація  та облік соціальних виплат

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Педагогіка сімейного виховання

Політика зайнятості та ринок праці

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: “Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства”

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Полєхіна В. Розвиток професійної  підготовки бакалаврів соціальної роботи: досвід США Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія. / авторський колектив: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань, 2016. – Ч. 1. –  204 с.

Полєхіна В. Національна система професійної освіти у тандемі міжнародним правовим захистом прав особи// Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія. Ч 2 / авторський колектив: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 200 с.

Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття): колективна монографія / авторський колектив : І. В. Албул, Н. М. Коляда, О. О. Кравченко та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017

Полєхіна В. ВІРА ПОЛІЩУК // Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський державний  педагогічний  університет  імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С 188-196

Посібники

Електронний навчальний курс «Чинники успішного працевлаштування за фахом» ОР магістр,  сертифікат №006

Організація та облік соціальних виплат: Навчальний посібник // Укл.: Полєхіна В.М.  – Умань:  ФОП Жовтий О.О., 2016. – 120 с.

Основи консультування : навчально-методичний посібник // укл. І.О.Карпич, В.М.Полєхіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 118 с.

Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки: Навчальний посібник //  Видання друге, виправлене та доповнене. Уклад.: В.М. Полєхіна. – Умань:  АЛМІ, 2017. – 108 с.

Чинники успішного працевлаштування: теорія та практика: Навчальний посібник // Укл.: Кочубей Т.Д.,  Полєхіна В.М.  – Умань: ВІЗАВІ, 2019. – 128 с.

Статті

у наукових виданнях , включених до переліку фахових видань України:

Діяльність «університету третього віку» в умовах сучасного  соціуму          /В.М.Полєхіна //  “Педагогічні науки” збірник наукових праць. – Херсон Вип.№77.  Том 2 ст. , 2017 –с. 173-177.

Підготовка майбутніх випускників університетів до пошуку роботи на ринку праці: з досвіду роботи /Кочубей Т.Д., Полєхіна В. М. // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету  імені Павла Тичини  [гол. ред.: Безлюдний О.І.]. –  Умань : ВПЦ Візаві, 2017.  – Випуск 16.  –  318с. С. 292-299/

Полєхіна В.М. Розвиток соціальної освіти в США: професійна підготовка бакалаврів соціальної роботи. /Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Вип. 1(6). – 364 с. (324 – 330с. )

Полєхіна В.М. Сучасні підходи у підготовці майбутніх соціальних  робітників з вимушено переселеними особами  / В.М.Полєхіна //Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць  Уманського державного педагогічного університету  імені Павла Тичини  [гол. ред.: Безлюдний О.І.]. –  Умань : ФОП  Жовтий О.О. , 2016.  – Випуск 13.  –  227с. С. 212-219 

Полєхіна В. М. Парадигма сімейного виховання у творчій спадщині Василя Сухомлинського / В. М. Полєхіна // Психолого- педагогчні проблеми сучасної школи. Випуск 2 / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини [гол. ред.: С.В. Совгіра ]. – Умань : – Умань: ВІЗАВІ, 2019. –182 с. С. 103- 113

Тези

Полєхіна В.М.  Зарубіжний досвід соціально-педагогічної  роботи  з сім’єю. //Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару ([ред. кол.: Коляда Н.М. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 69–72.

Полєхіна В.М. Деякі аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з мігрантами та біженцями / В..М. Полєхіна // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.)/ [ред. кол.: Коляда Н.М. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 69–72.

Полєхіна В.М. Професійне самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою /Полєхіна В.М. // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери», (Умань, 27 квітня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2017. –– С. 114-118.

Полєхіна В.М. Особливості державного піклування про дітей у неповній сімї /Полєхіна В.М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» (м. Умань, 5-6 жовтня 2017 р.).

Полєхіна В., Заєць С. Особливості  соціальної та культурологічної підготовки фахівців до роботи з дітьми – вихованцями інтернатних установ // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18 квітня 2018р. та 26 квітня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 129-131.

Полєхіна В.М., Полєхіна А.С. Сімейне виховання  у формуванні   краєзнавчих   та  культурних традицій // «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 12 жовтня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 186 c.

Полєхіна В.М. Ефективність активізації  студентської молоді до краєзнавчих досліджень // «Права дітей: від витоків до сьогодення» : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 23 травня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : «Візаві», 2018. – 136 с.

Полєхіна В., Полєхіна А.Особливості соціального захисту неповної сім’ї // Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21–22 травня 2019 р.) та науково-методичного семінару «Права дітей: від витоків до сьогодення» (Умань, 29 травня 2019 р.) / За заг. ред. Н.М. Коляда. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 79–83.

Полєхіна В., Недошовенко Є. Соціальні проблеми старіння сучасного суспільства // Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21–22 травня 2019 р.) та науково-методичного семінару «Права дітей: від витоків до сьогодення» (Умань, 29 травня 2019 р.) / За заг. ред. Н.М. Коляда. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 72–75

 

Стажування за останні 5 років

– Підвищення кваліфікації за програмою  «Соціальна політика держави і соціальна робота» (Академія праці, соціальних відносин і туризму, 23.01.2017 – 30.06.2017 рр., свідоцтво КВ № 04641405/000062-17).

– Кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «231 Соціальна робота», професійна кваліфікація Соціальний працівник, диплом з відзнакою М19№075289

 

Контакти викладача (електрона пошта):

polehina.v@gmail.com

Google Scholar