Полєхіна Вікторія Миколаївна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Організація та облік соціальних виплат»
 • «Чинники успішного працевлаштування»
 • «Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки»
 • «Основи консультування»

 

Сфера наукових досліджень

 • Тема кандидатської дисертації: «Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
 •  Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери.

Основні публікації

Монографії

Полєхіна В.М. Національна система професійної освіти у тандемі з міжнародним правовим захистом прав особи. Соціальна робота: від теорії до практики : колективна монографія / авт. кол. : І.В. Албул, О.Д. Балдинюк, Н.М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. Ч.2

Полєхіна В. Зарубіжний досвід соціально-педагогічної роботи з сім’єю // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С.159-166

Навчально методичні видання

 1. Чинники  успішного працевлаштування за фахом навчально-методичне видання Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 108 с.

 2. Пам’яті Андрія Васильовича Царюка художньо-документальне видання  Укл. Полєхіна В.М. Нестругіна Л.М.– Умань: Видавництво УДПУ, друк  ПП Мороз, 2015. – 150 с.

 3. Організація та облік соціальних виплат Навчальний посібник// Укл.: Полєхіна В.М.  – Умань:  ФОП Жовтий О.О., 2016. – 120 с.
 4. Основи консультування Навчально-методичний посібник // укл. І.О.Карпич, В.М. Полєхіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 118 с.
 5. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної  поведінки навчально-методичний посібник // укл. В.М.Полєхіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 110 с. Умань: СПД Жовтий О.О. ,

Статті

 1. Полєхіна В. М.  Парадигма  сімейного виховання у творчій спадщині Василя Сухомлинського  / В. М. Полєхіна //  Психолого- педагогчні проблеми сучасної школи.  Випуск 2 /  МОН України, Уманський  державний  педагогічний   університет  імені Павла Тичини  [гол. ред.:  С.В. Совгіра ]. –  Умань : – Умань: ВІЗАВІ, 2019. –182 с. С. 103- 113
 2. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної  поведінки навчально-методичний посібник // укл. В.М.Полєхіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 110 с. Умань: СПД Жовтий О.О. ,
 3. Полєхіна В.М. Особливості державного піклування про дітей у неповній сімї /Полєхіна В.М., 2017
 4. Полєхіна В.М. Діяльність «університету третього віку» в умовах сучасного соціуму /В. М. Полєхіна // “Педагогічні науки” збірник наукових праць. – Херсон Вип.№77. Том 2 ст. , 2017 –с. 173-177
 5. ГРОШОВА ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
 6. СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ РОБІТНИКІВ З ВИМУШЕНО ПЕРЕСЕЛЕНИМИ ОСОБАМИ, 2016
 7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СФЕРІ ПРАЦІ, 2016
 8. Соціальні дослідження мікроісторії освіти регіону у краєзнавчо-пошуковій роботі студентської молоді, 2015
 9. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В США: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2015
 10. Особливості превентивності делінквентної поведінки у соціальній роботі, 2015
 11. Полєхіна В.М. Соціально – педагогічна   робота  з сім’єю: зарубіжний досвід  / В. М. Полєхіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. –Вип.45.- Ч.4. – 396 с. С. 217- 222.
 12. Полєхіна В.М. Особливості  професійної  підготовки майбутніх сoцiальних педагогів   засобами  педагогічного  краєзнавства / В. М. Полєхіна // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць  Уманського державного педагогічного університету  імені Павла Тичини  [гол. ред.: Н.С. Побірченко]. –  Умань : ФОП Жовтий О.О. , 2014.  – Випуск 10.  –  Частина 1. -323 с. С. 194-200.
 13. Актуальність проблеми соціального захисту безробітних в Україні, 2013

Тези

 1. Полєхіна В.М. Ефективність активізації студентської молоді до краєзнавчих досліджень / Збірник студентських наукових праць/за заг. ред. Кравченко О.О.-Умань; ВПЦ«Візаві», 2018. – 175 с.
 2. Полєхіна В.М. Професійне самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою /В.М. Полєхіна// Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери», (Умань, 27 квітня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2017. –– С. 114-118
 3. Полєхіна В.М. Деякі аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з мігрантами та біженцями // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С.95-99.
 4. Полєхіна В.М. Чинники успішного працевлаштування: перспективи та розвиток //Актуальні проблеми підготовки соціальних педагогів: матеріали науково-методичного семінару (Умань, 24 квітня 2013 р.)/ [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий, 2013. – С. 125-128.
 5. Полєхіна В.М. Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / В.М. Полєхіна. – К. : “Видавництво “Науковий світ””, 2012. – 22 с.
 6. Полєхіна В. Особливості підготовки соціальних педагогів до попередження агресивної поведінки підлітків // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. : М. Т. Мартинюк. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 261-266.

Контакти

е-mail: viktoriya.polehina@udpu.edu.ua

polehina_v@gmail.ru