Роєнко Світлана Олександрівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Етика соціальної роботи»
 • «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти»
 • «Основи соціально-педагогічних досліджень»
 • «Технології соціально-педагогічних досліджень»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток шкільної приватної освіти в Україні (ХІХ–початок ХХ століття)»

Коло наукових інтересів:

 • професійно-етична культура фахівця соціальної сфери;
 • організація і проведення практики студентів, які навчаються за напрямом/спеціальністю «Соціальна педагогіка»/«Соціальна робота»;
 • історія педагогіки.

Основні публікації

Монографії

 1. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХст.) монографія / авт. кол. : І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 417 с.
 2. Роєнко С. О. Професійно-етичні основи соціальної роботи / С. О. Роєнко // Актуальні проблеми соціальної роботи : колективна монографія / за заг. ред. Н. М. Коляди. – ФОП Жовтий, 2015.
 3. Гущина С. О. До історії приватної освіти на Черкащині (ХVІІІ – початок ХХ століття) / С. Гущина // Розвиток педагогічної думки і освіти на Черкащині : [монографія] / [Андрощук Л. М., Березівська Л. Д., Біда О. А. та ін.; за заг. ред. Н. С. Побірченко]. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 15-21.
 4. Роєнко С.О. Розвиток шкільної приватної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / С.О. Роєнко. – Кіровоград, 2014. – 20 с.

Навчальні посібники

 1. Стажерська діагностико-психокорекційна практика : навчальний посібник / уклад. О. Д. Балдинюк, С. О. Роєнко. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2012. – 202 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-432 від 13.01.2012 р.)

Статті

 1. Роєнко С. О. Практика як важлива складова професійної підготовки майбутніх спеціалістів з соціальної роботи // International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings, February 23. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 113‒116.
 2. Роєнко С.О. Професійне спілкування в соціальній роботі / Роєнко С. О. // Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce (10−11 marca 2017, Vysoká škola danubius, fakulta sociálnych štúdií) − Sládkovičovo, Slovak Republic, 2017. − С. 221−223.
 3. Роєнко С.О. Підготовка студентів до роботи в  оздоровчих закладах / Роєнко Світлана Олександрівна // Методика організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару, 5 травня 2016 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 94-96.
 4. Роєнко С. О. Реалізація соціальним педагогом охоронно-захисної функції щодо дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування / С. О. Роєнко // Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 84-86.
 5. Роєнко С.О. Роль громадської та приватної ініціативи у поширенні приватних закладів освіти (1906 – 1917 рр.) // Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 375-400.
 6. Роєнко С.О. «Журнал Министерства народного просвещения» – важливе джерело дослідження розвитку шкільної приватної освіти // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред.. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 604-610.
 7. Державна політика сприяння розвитку приватної освіти в 50-х роках ХІХ століття,  ТОВ «Інновація», 2013. – Ч. 4. – С. 186-188.
 8. Правовий захист учнів приватних навчальних закладів в Україні (ІІ половина ХІХ століття), Умань : ФОП Жовтий, 2013. – С. 154-157.
 9. Роєнко С. О. Етапи розвитку шкільної приватної освіти в Україні / Світлана Олександрівна Роєнко // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали Бердянської сесії ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 16 травня 2013 р.): у 2-х частинах – Д. : ТОВ «Інновація», 2013. – Ч. 2. – С. 43-
 10. Роенко С. А. К истории открытия частной Киевской мужской гимназии В. Петра (начало ХХ столетия) / С. А. Роенко // Вестник Академии знаний. – 2012. – № 3. – С. 99 – 101.
 11. Роєнко С. О. Зародження приватної шкільної освіти в Україні (ІХ –ХVІІІ століття) / Світлана Роєнко // Зб. наук. праць : Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2012. – № 61. – С. 48 – 54.
 12. Роєнко С. О. Приватні заклади в загальній системі освіти Черкаського повіту Київської губернії (ХІХ – поч. ХХ століття) / С. О. Роєнко // Історико-педагогічний альманах. – 2012. – № 2. – С. 98−103.

Тези

 1. Шевчук О. М., Роєнко С. О. Соціальна робота з сімʼями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах / Шевчук О. М., Роєнко С. О. // II International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» : Conference proceedings. February 22th, 2019, Kaunas : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. – 596 с. – С. 186–189.
 2. Роєнко С. О. Державна політика України щодо оздоровлення та відпочинку дітей / Роєнко Світлана Олександрівна // Права дітей:від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 23 травня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 115-117.
 3. Роєнко С.О. Комплексна реабілітація осіб з інвалідністю: з досвіду роботи центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту Уманської міської ради // Модифікація концепції соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи в Україні у контексті реалізації Цілей сталого розвитку суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Харків – Куряж (14 грудня 2017 року) / Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової. – Х. : ФОП Петров В. В., 2018. – С.132-134.
 4. Роєнко С. Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень у сфері соціальної роботи» у системі підготовки майбутніх соціальних працівників / Роєнко Світлана Олександрівна // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18 квітня 2018р. та 26 квітня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 131‒132.
 5. Роєнко С. О. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у загальноосвітніх навчальних закладах // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 27 квітня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2017. – С. 123−127.
 6. Роєнко С.О. Формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців соціальної сфери під час проходження практики / С. О. Роєнко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 99–102.
 7. Роєнко С.О. Державна політика щодо захисту прав дітей / С. О. Роєнко // Права дітей: від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 25 травня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 93-95.
 8. Роєнко С. О. Практика як чинник формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності / С. О. Роєнко // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах: сучасні підходи» (16-17 листопада 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 97-99.
 9. Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 107 с.
 10. Роєнко С.О. Соціальна адаптація першокурсників в умовах вищого навчального закладу // Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців : сучасні тенденції : Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В. Козубовської. – Ужгород, С. 80-81.
 11. Роєнко С.О. Погляди В. Я. Стоюніна на шкільну приватну освіту / С. О. Роєнко // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти: збірник тез і анотованих матеріалів ХІV Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції.-  К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2014 р. – С. 96-97.
 12. Особистісні та професійні характеристики соціального працівника, Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери (Умань, 2014 р.) / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий, 2014. – С. 85-90.
 13. Роєнко С.О. Толерантність як професійно необхідна якість соціального працівника // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності: Матеріали VII Міжнародних та ХХІ Всеукраїнських читань (м. Миколаїв, 25-26 вересня 2014р.). – Миколаїв, 2014. − С. 64-65.
 14. Роєнко С. О. Партнерство як умова ефективної організації соціально-педагогічної практики студентів // Актуальні проблеми підготовки соціальних педагогів: матеріали науково-методичного семінару (Умань, 24 квітня 2013 р.)/ [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий, 2013. – 131-133
 15.  Роєнко С. О. Особливості організації виховної роботи в приватних комерційних училищах України на початку ХХ століття // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Бердянської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.): у 5-ти частинах / Придніпровський науковий центр НАН України і Міністерства освіти і науки України, Бердянський педагогічний університет та ін. – Д. : ТОВ «Інновація», 2012. – ч. 3. – С. 111-113.
 16. Роєнко С. О. Створення культурно-виховного простору школи: з досвіду роботи авторської школи Олександра Антоновича Захаренка // Вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє: погляд крізь творчу спадщину О.А.Захаренка: матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2012 р.)/ [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий, 2012.

Контакти

e-mail: svet.roenko@gmail.com