Роєнко Світлана Олександрівна

 

Роєнко Світлана Олександрівна

 

Науковий ступінь, посада

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Етика соціальної роботи

Основи наукових досліджень у сфері соціальної роботи

Основи наукового дослідження соціальних проблем

Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема «Розвиток шкільної приватної освіти в Україні (ХІХ-початок ХХ століття)», 2014 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Навчальні посібники

Навчальний посібник «Етика соціальної роботи» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88407 від 10.05.2019) (Етика соціальної роботи : навч. посібник / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; уклад. С. О. Роєнко. − 2-е вид., переробл. та доповн. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 202 с. 

Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму.  [Лепський В. В., Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін.]; МОЗ України, КЗ «Черкаський обл. центр медико-соц-ї експертизи ЧОР», МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини.  Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – 563 с. (С. 120–125, 130, 138).

Монографії

Шевчук О., Роєнко С. Соціальна активність особистості як чинник суспільного розвитку: на прикладі життя та діяльності Андроника Степовича (1856–1935 рр.) / Шевчук Оксана, Роєнко Світлана // Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття) : колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, Н. М. Коляда, О.О. Кравченко та ін. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – С. 264-283. 

Роєнко С.О. Роль громадської та приватної ініціативи у поширенні приватних закладів освіти (1906 – 1917рр.) // Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 375-400 с. 

Роєнко С. О. Професійно-етичні основи соціальної роботи // Актуальні проблеми соціальної роботи : колективна монографія / за заг. ред. Н. М. Коляди. – ФОП Жовтий, 2015.

Статті

Шевчук О. М., Роєнко С. О. Соціальна робота з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах // ІІ International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings, February 22th, 2019. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 192 pages. (P. 186‒189.) 

Роєнко С. О. Практика як важлива складова професійної підготовки майбутніх спеціалістів з соціальної роботи // International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings, February 23. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 188 pages. (P. 113‒116.) 

Роєнко С. О. Професійне спілкування в соціальній роботі / Роєнко С. О. // Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce (10−11 marca 2017, Vysoká škola danubius, fakulta sociálnych štúdií) − Sládkovičovo, Slovak Republic, 2017. − С. 221−223. 

Тези

Роєнко С. О. Навчальна дисципліна «Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності» в системі підготовки майбутніх соціальних працівників / С. О. Роєнко // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Умань, 11 жовтня  2019 р.) / [ред. кол. : Безлюдний О. І. та ін.]. Умань : ВІЗАВІ, 2019. – С. 118–121. 

Роєнко С. Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень у сфері соціальної роботи» у системі підготовки майбутніх соціальних працівників / Роєнко Світлана Олександрівна // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18 квітня 2018р. та 26 квітня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 131‒132.

Роєнко С. О. Формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців соціальної сфери під час проходження практики / С. О. Роєнко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 99–102. 

 

Стажування за останні 5 років

Стажування у Вищій школі менеджменту інформаційних систем «ISMA» (Рига, Латвія) з “1” листопада 2019 року по “30” листопада 2019 року. (Сертифікат №6-2.7/10-19, 29 листопада 2019 р., Ризький міжнародний університет «ISMA» (Рига, Латвія).

З 21.10.2019 р по 22.11.2019 р пройшла курси підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (за спеціальністю: 231 Соціальна робота), що проходили на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Свідоцтво про підвищення кваліфікації  ПК №02125639/0000 158-19).

Пройшла підвищення кваліфікації в Академії праці, соціальних відносин і туризму з 23 січня 2017 р. до 30 червня 2017 р. Навчання обсягом 5 кредитів ЄКТС пройшла за програмою: Соціальна політика держави і соціальна робота (Свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ № 046441405/000064-17).

Взяла участь у Літній Авторській школі академіка НАПН України Т. С. Яценко з глибинної психокорекції (метод активного соціально-психологічного пізнання) з 03 по 08 липня 2017 р. (Сертифікат учасника, реєстраційний номер 186/47).

Закінчила у 2017 р. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Здобула кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «Соціальна педагогіка», професійна кваліфікація «Соціальний педагог» (диплом спеціаліста з відзнакою С17 № 074689).

Пройшла підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної педагогічний освіти НАПН України з 19.01.2015 р. до 19.06.2015 р. Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією викладачів-тьюторів (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 141733).

 

Контакти викладача (електрона пошта)

svet.roenko@gmail.com

Google Scholar