Роєнко Світлана Олександрівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Етика соціальної роботи»
 • «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти»
 • «Основи соціально-педагогічних досліджень»
 • «Технології соціально-педагогічних досліджень»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток шкільної приватної освіти в Україні (ХІХ–початок ХХ століття)»

Коло наукових інтересів:

 • професійно-етична культура фахівця соціальної сфери;
 • організація і проведення практики студентів, які навчаються за напрямом/спеціальністю «Соціальна педагогіка»/«Соціальна робота»;
 • історія педагогіки.

Основні публікації

Статті:

 1. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХст.) монографія / авт. кол. : І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 417 с.
 2. Роєнко С. О. Професійно-етичні основи соціальної роботи / С. О. Роєнко // Актуальні проблеми соціальної роботи : колективна монографія / за заг. ред. Н. М. Коляди. – ФОП Жовтий, 2015.
 3. Гущина С. О. До історії приватної освіти на Черкащині (ХVІІІ – початок ХХ століття) / С. Гущина // Розвиток педагогічної думки і освіти на Черкащині : [монографія] / [Андрощук Л. М., Березівська Л. Д., Біда О. А. та ін.; за заг. ред. Н. С. Побірченко]. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 15-21.

Навчальні посібники:

 1. Стажерська діагностико-психокорекційна практика : навчальний посібник / уклад. О. Д. Балдинюк, С. О. Роєнко. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2012. – 202 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-432 від 13.01.2012 р.)

Публікації в закордонних наукових виданнях:

 1. Роенко С. А. К истории открытия частной Киевской мужской гимназии В. Петра (начало ХХ столетия) / С. А. Роенко // Вестник Академии знаний. – 2012. – № 3. – С. 99 – 101.
 2. Роєнко С.О. Професійне спілкування в соціальній роботі / Роєнко С. О. // Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce (10−11 marca 2017, Vysoká škola danubius, fakulta sociálnych štúdií) − Sládkovičovo, Slovak Republic, 2017. − С. 221−223.

Статті та матеріали конференцій:

 1. РоєнкоС. О. Етапи розвитку шкільної приватної освіти в Україні / Світлана Олександрівна Роєнко // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали Бердянської сесії ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 16 травня 2013 р.): у 2-х частинах – Д. : ТОВ «Інновація», 2013. – Ч. 2. – С. 43-
 2. Роєнко С.О. «Журнал Министерства народного просвещения» – важливе джерело дослідження розвитку шкільної приватної освіти // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред.. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 604-610.
 3. РоєнкоС. О. Зародження приватної шкільної освіти в Україні (ІХ –ХVІІІ століття) / Світлана Роєнко // Зб. наук. праць : Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2012. – № 61. – С. 48 – 54.
 4. Роєнко С.О. Державна політика щодо захисту прав дітей / С. О. Роєнко // Права дітей: від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 25 травня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 93-95.
 5. Роєнко С.О. Підготовка студентів до роботи в  оздоровчих закладах / Роєнко Світлана Олександрівна // Методика організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару, 5 травня 2016 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 94-96.
 6. Роєнко С.О. Погляди В. Я. Стоюніна на шкільну приватну освіту / С. О. Роєнко // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти: збірник тез і анотованих матеріалів ХІV Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції.-  К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2014 р. – С. 96-97.
 7. Роєнко С. О. Практика як чинник формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності / С. О. Роєнко // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах: сучасні підходи» (16-17 листопада 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 97-99.
 8. Роєнко С. О. Приватні заклади в загальній системі освіти Черкаського повіту Київської губернії (ХІХ – поч. ХХ століття) / С. О. Роєнко // Історико-педагогічний альманах. – 2012. – № 2. – С. 98−103.
 9. Роєнко С. О. Реалізація соціальним педагогом охоронно-захисної функції щодо дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування / С. О. Роєнко // Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 84-86.
 10. Роєнко С.О. Толерантність як професійно необхідна якість соціального працівника // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності: Матеріали VII Міжнародних та ХХІ Всеукраїнських читань (м. Миколаїв, 25-26 вересня 2014р.). – Миколаїв, 2014. − С. 64-65.
 11. Роєнко С.О. Формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців соціальної сфери під час проходження практики / С. О. Роєнко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 99–102.
 12. Роєнко С. О., Котик В. Центр соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів» / Світлана Роєнко, Вікторія Котик. // Наукові праці молодих учених // Психологія і суспільство : спецвипуск. – 2016. – Том 2. – С. 55−64.

 

Контакти

e-mail: svet.roenko@gmail.com