Шевчук Оксана Миколаївна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу»
 • «Самовиховання і саморегуляція особистості»
 • «Практикум з соціальної роботи»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Організація і зміст навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (1871–1920 рр.)»

Основні публікації

Монографія:

 1. Шевчук О.М. Організація і зміст навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (1871–1920 рр.) : монографія / О.М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2013. – 250 с.

Навчально-методичний посібник (у співавторстві)

 1. Березівська Л. Д., Шевчук О. М. Колегія Павла Галагана в контексті розвитку освіти в Україні (1871–1920) / Л. Д. Березівська, О. М. Шевчук // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курило, Н. П. Дічек. Л. Д. Березівська, Н. С. Побірченко, Н. Б. Антонець, Л. С. Бондар, Т. В. Філімонова, М. Я. Антонець, Т. І. Куліш, О. М. Шевчук. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 444 с. – С. 14–41.

Хронологічно-тематичний покажчик

 1. Українська історико-педагогічна наука у дзеркалі тематики дисертаційних досліджень (1995–2014): хронологічно-тематичний покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01 / автор проекту і наук.ред. Сухомлинська О. В. ; наук. конс. Побірченко Н. С. ; упоряд.: Коляда Н. М., Албул І. В., Бондаренко Г. В., Кравченко О. О., Шевчук О. М. – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – 357 с.

Навчальні посібники

 1. Шевчук О. М. Самовиховання і саморегуляція особистості : навчальний посібник// Уклад.: О. М. Шевчук. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – 160 с.
 2. Шевчук О. М. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу: навчальний посібник // Уклад. : О.М. Шевчук. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 133 с.
 3. Шевчук О. М. Практикум з соціальної роботи : навчально-методичний посібник// Уклад.: О. М. Шевчук. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 100 с.

Статті:

 1. Шевчук О. М. Історія створення Колегії Павла Галагана / Оксана Шевчук // Історико-педагогічний альманах. – 2012. – № 1. – С. 87–96.
 2. Шевчук О.М. Соціально-педагогічна технологія у діяльності соціального педагога / О.М. Шевчук // Актуальні проблеми підготовки соціальних педагогів : матеріали науково-методичного семінару / за заг. ред. Побірченко Н. С. – Умань  : ПП Жовтий, 2012. – С. 164–172.
 3. Шевчук О. М. Історіографія й джерельна база проблеми заснування та функціонування Колегії Павла Галагана (1871–1920 рр.) / О. М. Шевчук // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 753–758.
 4. Шевчук О. М. Формування професійно-значущих вмінь та якостей майбутніх фахівців соціальної сфери / Шевчук О. М. // Актуальні проблеми соціальної роботи : монографія / [За заг.ред Н.М.Коляди]. – ФОП Жовтий, 2015. – 212 с. – С. 182–190.
 5. Шевчук О. М. Участь Колегії Павла Галагана в громадському житті України / Шевчук О. М. // Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / [За заг.ред. Н.М. Коляди]. – ФОП Жовтий, 2015. – 417 с. – С. 356–374.
 6. Шевчук О. М. И. И. Ничипоренко «Несколько положений из моего педагогического катехизиса…» / Оксана Шевчук // Історико-педагогічний альманах. – 2015. – №1. – С. 110–113.
 7. Шевчук О. М. Особливості процесу соціального виховання у Колегії Павла Галагана / Оксана Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 748. – С.203–213.
 8. Шевчук О. М. Роль школи в соціалізації особистості / Шевчук О. М. // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2015. – №53. – С.158–167.
 9. Шевчук О. М. Формування вмінь та якостей майбутніх соціальних працівників під час вивчення курсу «Практикум з соціальної роботи» / Шевчук О. М. // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – 2015. – №28 (361). – С. 60–65.
 10. Шевчук О. М. Навики і уміння фахівця з соціальної роботи на індивідуально-особистісному рівні / Шевчук О. М. // Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 200 с.

Контакти

e-mail: oksana.shevchuk@udpu.edu.ua