Войтова Людмила Володимирівна

Дисципліни, які викладає

  • «Людина в сучасному соціумі»
  • «Теорія і практика соціально-педагогічної комунікації»

Сфера наукових досліджень

Тематика наукових досліджень:

  1. «Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20–30-ті роки ХХ століття)»
  2. «Просвітницька і педагогічна діяльність громадських організацій другої половини ХІХ – початку ХХ століття»

Основні публікації

  1. Людина в сучасному соціумі : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / уклад. : Л. В. Войтова. 2-ге вид., переробл. та доповн. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 107 с.
  2. Войтова Л. В. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20–30-ті роки ХХ століття) : монографія / Л. В. Войтова. − Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. − 226 с.
  3. Войтова Л. Поняття „громадські організації”: змістовий аспект / Л. Войтова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. − Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. − Вип. 43. − Ч. 2. − С. 192−200.
  4. Войтова Л. Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів у педагогічному ВНЗ / Л. Войтова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. − Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. − Вип. 5. − Ч. 1. − С. 144−150.

Контакти

e-mail: voytovalv@meta.ua

Блог викладача