Войтова Людмила Володимирівна

Дисципліни, які викладає

 • «Соціальна педагогіка»
 • «Практикум з соціальної роботи»
 • «Соціальний аудит та інспектування»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток шкільного краєзнавства у навчально-виховному процесі національної школи України (20-30-ті роки ХХ століття)»

Сфера наукових інтересів:

«Просвітницька та педагогічна діяльність вітчизняних громадських організацій другої половини ХІХ – початку ХХ століття: різновекторність парадигм і впливів».

Основні публікації

Монографії

 1. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): колективна монографія / І. В. Албул, О. О. Гоменюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 212 с.
 2. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / І. В. Албул, О. О. Гоменюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 202 с.

Посібники:

 1. Антологія педагогічного краєзнавства Черкаського краю: Навчальний посібник / І.Албул, Л. Бадья, В. Бойченко, Н. Коляда та ін.. – Умань, 2008. – 344 с.
 2. Людина в сучасному соціумі : навчальний посібник / Уклад. : Л.В. Войтова. – Умань, 2011. – 85 с.
 3. Інноваційні технології в освіті, науці, соціально-педагогічній діяльності : навчальний посібник / Уклад. : Л.В. Войтова. – Умань, 2011. – 55 с.
 4. Етика і психологія сімейного життя : курс лекцій з навч. дисципліни / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. Павла Тичини ; [уклад. Л. В. Войтова, С. С. Заєць] ; [рец. Кравченко Т. В., Кравченко О. О.]. – Умань : [б.в.], 2011. – 112 с.
 5. Людина в сучасному соціумі : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / уклад. : Л. В. Войтова. 2-ге вид., переробл. та доповн. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 107 с.
 6. Розвиток педагогічного краєзнавства у вищих навчальних закладах України (ІІ половина ХХ століття) : монографія / за заг. ред. Побірченко Н.С. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 160 с.
 7. Войтова Л. Біляшівський Микола Федотович / Л. Войтова // Хрестоматія педагогічного краєзнавства : навчальний посібник: у 2-х кн. / за заг. ред. Побірченко Н. С. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Кн. 2. – С. 67–89.
 8. Войтова Л. В. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20–30-ті роки ХХ століття) : монографія / Л. В. Войтова. − Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. − 226 с.

Наукові видання:

 1. Школи Черкащини у вимірі часу [ упор.: О.В. Фещенко, Н.С. Побірченко, Л.В. Войтова]. – Умань : СПД Жовтий, 2009. – 206 с.
 2. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Черкаська обл. / ред. рада вид. : В. Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; редкол. тому : А. І. Кузьмінський (гол.) [та ін.]. − К. : Знання України, 2010. − 351 с. (авторський колектив).

Статті:

 1. Войтова Л.В. Змістова характеристика категорій „краєзнавство” та „шкільне краєзнавство” / Л.В. Войтова // Освіта Донбасу. − 2011. − № 5. − С. 5−10.
 2. ВойтоваЛ.В. Архівна база дослідження розвитку шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20−30-ті роки ХХ століття) / Л.В. Войтова // Краєзнавство. − 2011. − № 4. − С. 7−13.
 3. ВойтоваЛ. Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів у педагогічному ВНЗ / Л. Войтова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. − Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. − Вип. 5. − Ч. 1. − С. 144−150.
 4. ВойтоваЛ. Історіографія і джерельна база дослідження розвитку шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20−30-ті роки ХХ століття) / Л. Войтова // Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя: зб. наук. праць / Відп. ред. В. І. Марочко, А. Г. Морозов. − Умань ПП Жовтий, 2012. − С. 455−461.
 5. ВойтоваЛ. Здоров’язберігаючі технології в освітніх навчальних закладах / Л. Войтова // Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читань в м. Донецьку „Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту” (11−12 жовтня 2012 р.). − У 4-х т. − Т. 2. − Донецьк : Витоки, 2012. − С. 65−69.
 6. Войтова Л. Поняття „громадські організації”: змістовий аспект / Л. Войтова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. − Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. − Вип. 43. − Ч. 2. − С. 192−200.
 7. Войтова Л. Польсько-українська академічна співпраця (на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) / Л. Войтова // Gnieznienskie studia europejskie : моnоgrafie. – Т. 7. – Poznan: Wydawnictwo poznanskiego towarzystwa przyjaciol nauk, 2012. – С. 297–307.
 8. Войтова Л. Біляшівський Микола Федотович / Л. Войтова // Хрестоматія педагогічного краєзнавства : навчальний посібник: у 2-х кн. / за заг. ред. Побірченко Н. С. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Кн. 2. – С. 45–52.
 9. Войтова Л. Соціально-педагогічна робота щодо профілактики насильства над дітьми в сім’ї / Л. Войтова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. − 2013. − № 1. – С. 79–86.
 10. Войтова Л.В. Розвиток освіти на Черкащині: спроба ретроспекції / Л. Войтова // Історико-педагогічний альманах. – 2013. – № 1. – С. 52–58.
 11. Войтова Л.В. Уставь С.-Петербургского и Московского обществ грамотности 12 марта 1896 года (До історії перших товариств грамотності: Московського та С.-Петербурзького) / Л. Войтова // Історико-педагогічний альманах. – 2013. – № 2. – С. 93–98.
 12. ВойтоваЛ. В. Етапи просвітницько-педагогічної діяльності Санкт-Петербурзького Комітету грамотності (1861−1895 рр.) [Електронний ресурс] / Л. В. Войтова // Науковий вісник Донбасу : електрон. наук. видан. – 2013. – № 3 (23). – Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13vlvpkg.pdf.
 13. Санкт-Петербурзьке Педагогічне товариство: історія становлення // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий, 2014. – Ч. 3. – C. 307–317.
 14. Женское движение в борьбе за равенство гражданских прав (конец ХІХ – начало ХХ столетия) // Науковий огляд. – 2014. – № 6 (7). – С. 102–113. (Журнал включено до науковометричної бази даних „Російський індекс наукового цитування” („Рінц SCIENCE INEX”).
 15. Ліга освіти як координатор просвітницько-педагогічної діяльності (1907–1917) // Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти: [зб. наук. пр.]. Наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2014. – Вип. 10 (53).– С. 71–76.

Контакти

e-mail: voytovalv@meta.ua