Войтовська Алла Іванівна

 

Войтовська Алла Іванівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор філософії, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Інклюзивний туризм

Управління проектами

Соціальне проектування

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ» на здобуття ступeня доктора філософії зі спеціальності 231 – соціальна робота.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Коляда Н., Кочубей Т., Кравченко О. та ін. Жінки в історії соціальної роботи: кол. монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи, Гендерний центр. Умань: Візаві, 2018. 252 с.

Войтовська А. І. Гендерні стереотипи сучасної студентської молоді. Соціальна робота: від теорії до практики: кол. монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 56–65.

Посібники

Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками : навчальний посібник для студентів спеціальностей 231 Соціальна робота та 232 Соціальне забезпечення (Галузь знань 23 Соціальна робота) / [уклад.: А. І. Войтовська, О. О. Кравченко]. – Умань: Візаві, 2018. – 229 с.

Управління проектами : навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва, А. І. Войтовська – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 148 с.

Основи інклюзивної освіти: навч.-метод. посіб. / уклад.: А. І. Войтовська, М. В. Перфільєва. Умань: Візаві, 2017. 100 с.

Статті

Voitovska А. Gender socialization of students (by the experience of the Center of Gender Education in USPU). SWorld Journal. 2016. Issue 11, Vol. 8: Pedagogy, Psychology and Sociology. P. 78–81.

Войтовська А. І. Гендерна соціалізація студентів з особливими освітніми потребами (із досвіду Центру соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів» УДПУ імені Павла Тичини). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 142. С. 26–

Войтовська А. І. Гендерний підхід у соціалізації студентської молоді з інвалідністю в навчальний процес ВНЗ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2017. Вип. 156. С. 138–142. 

Войтовська А. І. Проблеми навчання і виховання студентів з інвалідністю. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2017. Вип. 1. С. 59–68. 

Войтовська А. І. Правове виховання студентства: гендерний аспект. Збірник наукових праць Херсонського державного університету «Педагогічні науки». Херсон, 2017. № 75. C. 104–108. 

Войтовська А. І. Особливості інклюзивного туризму. Народна освіта. 2017. № 3(33). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/

Войтовська А. І. Толерантність і гендерні стереотипи у відносинах студентства (на прикладі УДПУ ім. Павла Тичини). Гендерна парадигма освітнього простору. Кривий Ріг, 2017. Вип. 5. С. 128–134.

Войтовська А. І., Безлюдний О. І., Кравченко О. О. Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності. Народна освіта. № 2(38). URL: https://www.
narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5681 

Войтовська А. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. Гендерне виховання в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Нова педагогічна думка. Рівне, 2019. № 3(99). С. 157–160. 

Koliada N., Kravchenko O., Voitovska A. Social and Economic Principles of Single Mothers’ Support in Ukraine. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. 961. 293–303 (Scopus).

Тези

Войтовська А. І., Кравченко О. О. До питання гендерної соціалізаці дитини в сім’ї. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару (Умань, 25 квітня 2019 р.). Умань: Візаві, 2019. С. 67–

Войтовська А. І. До проблеми гендерно-чутливого спілкування студентської молоді. Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: матеріали ІІ-ї Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21–22 травня 2019 р.) та наук.-метод. семінар «Права дітей: від витоків до сьогодення», (Умань, 29 травня 2019 р.). Умань: Візаві, 2019. С. 66–69.

Войтовська А. І. Нормативно-правові аспекти соціального захисту жінок-військовослужбовців / А. І. Войтовська, А. А. Кравченко // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 12 жовтня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С.15-18.

Войтовська А. І. Стратегія впровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти / А. І. Войтовська, О. О. Кравченко // Права дітей:від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 23 травня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 21-24.

Войтовська А. І. Соціалізація ВПО: гендерний вимір / А. І. Войтовська, О. О. Кравченко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18 квітня 2018р. та 26 квітня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 94-96.

Войтовська А. І. Гендерна складова національної освіти. Наукова молодь 2018: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 16 листопада 2018 р.). Київ: ІІТЗН НАПН України, 2018. С. 83–

Войтовська А. І. Формування гендерної чуйності викладачів ВНЗ у контексті інклюзивної освіти. Проблеми та перспективи розвитку освіти: матеріали IІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (30–31 березня 2017 р.). Львів. Херсон: Гельветика, 2017. C. 165–166.

Войтовська А. І. Проблема соціальної інтеграції осіб з особливими освітніми потребами на сучасному етапі. Актуальні проблеми впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні: матеріали І-го Міжнар. наук.-практ. симпозіуму (Умань, 27–29 жовтня 2016 р.). Умань: ФОП Жовтий, 2017. С. 22–24.

Войтовська А. І. Мотивація викладачів до співпраці в інклюзивному середовищі у контексті гендерної соціалізації. Актуальні наукові психологічні та педагогічні дослідження сучасності: матеріали VІ-ї Всеукр. наук. Інтернет-конф. (Київ, 26–27 жовтня 2017 р.). Київ: НУБіП, 2017. С. 43–44.

Войтовська А. І. Гендерні особливості підготовки фахівців соціальної сфери. Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали дев’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 17 травня 2017 р.). Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2017. С. 253–255.

Войтовська А. І. Історичний аспект розвитку соціальної інтеграції осіб з особливими освітніми потребами / А. І. Войтовська / Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – C. 22-25.

Войтовська А. І. Проблеми гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ /А. І. Войтовська / Рівність,  лідерство,  спілкування  в  європейських  прагненнях української  молоді:  ґендерний  дискурс : збірник  матеріалів  Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Тернопіль, 5–7 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. проф. В. П. Кравця. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – C. 143-145.реп

Войтовська А. І. Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ / А. І. Войтовська // Інтелектуальний потенціал в умовах сучасного суспільства: матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених, –  Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.22-24.

Войтовська А. І. Gender socialization of students with special educational needs / А. І. Войтовська // Матеріали ХХV  Всеукраїнської  науково-практичної  інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 25. ‒ С.63-65.

Войтовська А. І. Поняттєво-категоріальний апарат гендерної соціалізації студентів з особливими освітніми потребами / А. І. Войтовська // Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії: Збірник міжнародної науково-практичної конференції, – Харків: Cхідноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. – С. 93-96.

Войтовська А. І., Кравченко О. О. Підготовка викладацького складу до співпраці у інклюзивному середовищі для гендерної соціалізації. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб  з інвалідністю: матеріали ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23–24 листопад 2016 р.). Київ: Університет «Україна», 2016. Ч. 1. С. 76–78

 

Стажування за останні 5 років

Академія праці, соціальних відносин і туризму. Програма: Соціальна політика держави і соціальна робота. Підвищення кваліфікації з 23.01.2017р. – 30.06.2017р. Тема: «Основи правового виховання у ВНЗ». Свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ № 04641405/000046-17.

 

Контакти викладача (електрона пошта)      

alla.voytovskaya@gmail.com

Google Scholar