Войтовська Алла Іванівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі»
 • «Соціально-педагогічне проектування»
 • «Інформаційно-комунікаційні технології»
 • «Основи соціалізації особистості»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ»

Основні публікації

Посібник:

 1. Управління проектами : навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва, А. І. Войтовська – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 148 с.

Статті:

 1. Войтовська А. І. Формування гендерної чуйності викладачів ВНЗ у контексті інклюзивної освіти / А. І. Войтовська / Проблеми та  перспективи  розвитку  освіти.  Матеріали IІІ Міжнародної  науково-практичної  конференції  (м.  Львів,  30-31  березня 2017 року). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 165-166.
 2. Войтовська А. І. Гендерна соціалізація студентів з особливими освітніми потребами (із досвіду Центру соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів» УДПУ імені Павла Тичини) / А. І. Войтовська / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 142 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – С. 26-31 (Серія: Педагогічні науки)
 3. Войтовська А. І. Підготовка викладацького складу до співпраці у інклюзивному середовищі для гендерної соціалізації / А. І. Войтовська / Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. – 23-24 листопада 2016 р.). Частина 1. – К.: Університет «Україна», 2016. – С.76-78.
 4. Войтовська А. І. Особливості роботи соціального педагога з неблагополучними сім’ями / А. І. Войтовська / Соціально-професійна мобільність в умовах сучасної освіти: матеріали міжнародної конференції, Київ, 5 грудня 2016. /  за заг. ред. проф. А. О. Ярошенко. – К.: НПУ імені  М. П. Драгоманова, 2016. – С. 46-47. реп
 5. Войтовська А. І. Проблеми гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ /А. І. Войтовська / Рівність,  лідерство,  спілкування  в  європейських  прагненнях української  молоді:  ґендерний  дискурс : збірник  матеріалів  Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Тернопіль, 5–7 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. проф. В. П. Кравця. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – C. 143-145.реп
 6. Войтовська А. І. Gender socialization of students (by the experience of the Center of Gender Education in USPU) /  Аlla Voitovska / SWorld Journal, Issue №11, Vol. 8. Pedagogy, Psychology and Sociology (Scientifik world, Ivanovo, 2016) – URL: – Article CID Number. – P. 78-81.
 7. Войтовська А. І. Історичний аспект розвитку соціальної інтеграції осіб з особливими освітніми потребами / А. І. Войтовська / Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – C. 22-25.
 8. Войтовська А. І. Gender socialization of students with special educational needs / А. І. Войтовська // Матеріали ХХV  Всеукраїнської  науково-практичної  інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 25. ‒ С.63-65.
 9. Войтовська А. І. Gender socialization of students with special educational needs (by the experience of the Center of Social and Educational Integration “Without Barriers” in USPU) / Аlla Voitovska // Збірник наукових праць «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 25. C. 63-66.
 10. Войтовська А. І. Поняттєво-категоріальний апарат гендерної соціалізації студентів з особливими освітніми потребами / А. І. Войтовська // Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії: Збірник міжнародної науково-практичної конференції, – Харків: Cхідноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. – С. 93-96.
 11. Войтовська А. І. Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ / А. І. Войтовська // Інтелектуальний потенціал в умовах сучасного суспільства: матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених, –  Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.22-24.

Контакти

e-mail: alla.voytovskaya@gmail.com