Діяльність «Центру професійного розвитку» з розвитку лідерського потенціалу управлінсько-адміністративного складу університету

15 червня 2017

Актуалізація лідерства як нової управлінської парадигми, сутність якої відповідає сучасним реаліям, детермінується наявними суспільними тенденціями, трансформацією організаційних структур і моделей управління. Основні парадигмальні зміни, що притаманні сучасним підходам до розвитку університетів зумовлюють трансформацію змісту управлінської компетентності керівників кафедр, як основних структурних підрозділів вищого навчального закладу, у напряму розвитку лідерського потенціалу, що спричинено еволюцією теорії та практики управління; імплементацію компетентнісного підходу. Важливими при цьому є усвідомлення й сприйняття необхідності впровадження нової парадигми управлінської діяльності, і зокрема, переходу до лідерства.

У 2016–2017 н.р. кафедрою педагогіки та освітнього менеджменту у рамках діяльності «Центру професійного розвитку» (очільник – д. пед.н., професор Коберник О.М.) реалізовано програму з розвитку лідерства та  управлінської компетентності завідувачів кафедр.

Упродовж навчального року відбулися 3 науково-методичні семінари (модератор – д.пед.н., доцент Кірдан О.Л.) під час яких з’ясовано низку актуальних питань, зокрема:

  1. Нова стратегія підготовки педагогів в умовах реалізації концепції нової української школи (Доп.: завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, д.пед.н., професор Коберник О.М.);
  2. Освітньо-правова база вищої школи та її кадрове забезпечення в умовах кафедри (Доп.: начальник відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти Лиманюк І.І.);
  3. Документознавство кафедри. Вимоги до ведення документації кафедри (Доп.: начальник навчально-методичного відділу Павленко Г.М.);
  4. Професійне вигорання викладачів вищої школи та його профілактика (Доп.: кандидат психологічних наук, доцент Шулдик Г.О.);
  5. Компетентнісний підхід як основа розроблення сучасних стандартів освіти (Доп.: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Коберник О.М.);
  6. Новий держстандарт середньої загальної освіти як провідний  засіб модернізації підготовки сучасного вчителя (Доп.: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної освіти, член робочої групи МОН Терещук А.І.);
  7. Сучасні стандарти змісту вищої освіти: теоретико-методологічний підхід до їх розроблення (Доп.: кандидат хімічних наук, доцент, член робочої групи МОН Валюк В.Ф.)
  8. Ректорський контроль якості залишкових знань здобувачів вищої освіти: вимоги до укладання тестів та формування пакетів РКР (Доп.: кандидат філологічних наук, доцент, директор Центру забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої діяльності Комарова З.І.);
  9. Про нові вимоги до написання дисертаційних досліджень та присудження наукових ступенів і вчених звань (Доп.: завідувач відділу аспірантури та докторантури, кандидат педагогічних наук Чирва Г.М.);
  10. Відкрите заняття та його аналіз (Доп.: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Коберник О.М.)

Реалізувати завдання діяльності «Центру професійного розвитку» допоміг креативно налаштований управлінсько-адміністративний та науково-педагогічний склад нашого вищого навчального закладу, в якому відбувається інтеграція освітнього процесу і наукової діяльності, розвиваються технології управління, постійно підвищується управлінська компетентність завідувачів кафедр.