Карпич Ірина Олександрівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Соціальна молодіжна політика»
 • «Інноваційні моделі надання соціальних послуг»
 • «Правове регулювання соціального захисту»
 • «Основи соціально-педагогічних досліджень»

Сфера наукових дослідження

Тема кандидатської дисертації: «Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.)»

Основні публікації

Монографії

Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.) : монографія / І. О. Карпич. – Умань : Візаві, 2016. – 184 с.

Посібники

 1. Соціально-педагогічне консультування : навчально-методичний посібник / уклад. І. О. Карпич, Ю. В. Підвальна. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – 111 с.
 2. Соціальна політика : навчальний посібник // укл. І.О.Карпич, Н.М.Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 134 с.
 3. Основи консультування : навчально-методичний посібник // укл. І.О.Карпич, В.М.Полехіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 118 с.

Статті

 1. Карпич І. О. Проблеми теорії та практики соціального виховання в періодиці України в 20-х роках. ХХ століття / І. О. Карпич // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Випуск 12. – Том 1. – Одеса : Вид-во ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки ті інновацій», 2019. – С. 119 – 122.
 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ, 2018
 3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ у 20-х рр. ХХ ст., 2018
 4. Карпич І.О. Особливості соціалізації особистості в дитячих об’єднаннях / І. О. Карпич // «Молодий вчений» : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2018. – № 1. – С. 788–790.
 5. Карпич І. О. Становлення та розвиток соціального виховання дітей в Україні (20 ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 24 (І том): збірник наукових праць. – К.: Вид.-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – С. 58–64.
 6. Правові аспекти соціальної політики у сфері зайнятості населення, 2017
 7. Захист прав дітей в системі соціального виховання(20-ті рр. ХХ ст.), 2017
 8. Особливості організації соціального виховання в історичному контексті, 2017
 9. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, 2017
 10. Правове забезпечення інклюзивного туризму в Україні, 2016
 11. Карпич І. О. Історія становлення та розвитку періодичних видань України в контексті політики соціального виховання (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Історико-педагогічний альманах. – 2016. – № 1. – С. 19–24.
 12. Карпич І. О. Проблеми педагогіки дитячого руху на сторінках журналів «Дитячий рух» та «Вожатый» (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Наук. вісн. Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича : зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2015. – Вип. 734. – С. 56–62.
 13. Карпич І. О. Питання розвитку піонерської періодики та науково-методичної літератури на сторінках української преси (20 – початок 30 х рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобичського держ. пед. ун-ту імені Івана Франка / ред. кол.: Н. Скотна (гол. ред.), М. Чепіль (ред. розд.) [та ін.]. – Дрогобич : Вид. від. ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 29, ч. 3: Педагогіка. – С. 69–76.
 14. Карпич І. О. Проблеми педагогіки дитячого руху на сторінках періодичної преси України (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) / І. О. Карпич // «Молодий вчений» : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 120–123.
 15. Карпич І. О. Дитячий рух як фактор соціального виховання (20 і рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Т. ХІ: Соціальна психологія, вип. 6, кн. І. – С. 404–412.
 16. Карпич І. О. Періодичні видання України як засіб популяризації теорії та практики дитячого руху у 20 – на початку 30-х рр. ХХ ст. / І. О. Карпич // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 315–320.
 17. Карпич И. О. Детское движение как среда социального воспитания (20 е гг. ХХ в.) / И. О. Карпич // Вестник академии знаний : Всерос. журн. – Краснодар, 2013. – № 3 (6). – С. 119–122.

Тези

 1. Карпич І. О. Дитячі громадські організації як суб’єкти соціальної політики / І.О.Карпич // Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В. Козубовської, Ф.Ф. Шандора. – Ужгород: РІК-У, 2018. – С. 41–43.
 2. Карпич І. О. Сімейна політика як важливий напрямок соціальної політики / І. О. Карпич // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18 квітня 2018р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 71–74.
 3. Карпич І.О. Молодіжні громадські організації як суб’єкти соціальної політики / І.О.Карпич // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 11-12 жовтня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», – С. 59–61.
 4. Карпич І.О. Соціальна політика щодо соціального захисту осіб з інвалідністю / І. О. Карпич // Права дітей: від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 23 травня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 31–33
 5. Карпич І.О. Права дітей на участь у діяльності дитячих громадських об’єднань / І.О. Карпич // Права дітей:від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 25 травня 2016 р.) / [ред. кол.: Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С.43–45.
 6. Карпич І. О. Проблеми підготовки працівників соціальної сфери до професійної діяльності / І. О. Карпич // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. проф. І. В. Козубовської, проф. Ф. Ф. Шандора. – Ужгород, 2016. – С. 74–75.
 7.  Карпич І. О. Соціальний захист дітей в історичному контексті (20-ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) /[ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 43–46.
 8. Карпич І.О. Соціальні послуги в Україні у сфері соціальної роботи / І. О. Карпич // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6 7 жовтня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 57–59.
 9. Карпич І. О. Діяльність дитячого руху в контексті політики соціального виховання: історичний аспект / І. О. Карпич // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.)/ [ред. кол.: Коляда Н.М. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 69–72.
 10. Карпич І. О. Соціально-педагогічні особливості підготовки соціальних педагогів до роботи в літніх оздоровчих таборах / І. О. Карпич // Методика організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. семінару, 5 травня 2016 р. / відп. ред. В.В.Макуарчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 52–53.
 11. Карпич І. О. Державна молодіжна політика в контексті розвитку соціальної політики в Україні / І. О. Карпич, Н. М. Коляда // Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців: сучасні тенденції: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В.Козубовської. – Ужгород, 2015. – 158 с., С. 47–49.
 12. Карпич І. О. Проблеми оздоровлення дітей на сторінках журналу «Дитячий рух» (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 239–245.

Контакти

e-mail: