Карпич Ірина Олександрівна

 

Карпич Ірина Олександрівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Соціальна політика

Молодіжна політика

Основи інклюзивної освіти

Політика соціального забезпечення

Основи соціалізації особистості

Інноваційні моделі надання соціальних послуг

Організація та інфраструктура молодіжної роботи

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.) : монографія / І. О. Карпич. – Умань : Візаві, 2016. – 184 с.

Карпич І. О. Особливості організації соціального виховання  у 20-х рр. ХХст. / І. О. Карпич // Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття) : колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, Н. М. Коляда, О. О. Кравченко та ін. – Умань : ВПЦ Візаві, 2018.  – С. 25–34.

Посібники

Основи соціалізації особистості: навчальний посібник // уклад. І. О. Карпич. – Умань : Візаві, – 2019. – 118 с. –

Соціальна політика: навчальний посібник // уклад. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. –  Вид. 3-е доповн. та переробл.– Умань : ВПЦ «Візаві», – 2018. – 172 с. –

Соціальна політика: навчальний посібник // уклад. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. Умань : ВПЦ «Візаві», –  Вид. 2-е доповн. та переробл. – 2017. – 136 с.

Соціальна політика : навчальний посібник // укл. І.О.Карпич, Н.М.Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 134 с.

Основи консультування : навчально-методичний посібник // укл. І.О.Карпич, В.М.Полехіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 118 с.

Статті у фаховому науковому виданні

Карпич І. О. Проблеми педагогіки дитячого руху на сторінках журналів «Дитячий рух» та «Вожатый» (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) / І. О. Карпич // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2015. Вип. 734. – С. 56–62. – 

Карпич І. О. Історія становлення та розвитку періодичних видань України в контексті політики соціального виховання (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Історико-педагогічний альманах. – 2016. – № 1. – С. 19–24. – 

Карпич І. О. Становлення та розвиток соціального виховання дітей в Україні (20‑ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 24 (І том): збірник наукових праць. – К.: Вид.-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – С. 58–64.

Карпич І. О. Розкриття історія вітчизняного дитячого руху на сторінках українських періодичних видань (20-ті – початок 30-х рр. ХХ століття) / І. О. Карпич // Електронне наукове фахове видання «Народна освіта». – 2019. [Електронний ресурс].

Карпич І. О. Проблеми теорії та практики соціального виховання в періодиці України в 20-х роках. ХХ століття / І. О. Карпич // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Випуск 12. – Том 1. – Одеса : Вид-во ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки ті інновацій», 2019. – С. 119 – 122 – 

Карпич І. О., Перфільєва М. В. Проблеми соціалізації дітей та молоді в Польщі та Україні / І. О. Карпич, М. В. Перфільєва // Наукові записки / ред. кол. В. Черкасов, В. Радул, Н. Савченко та ін. – Випуск 182. – Серія: педагогічні науки. – Кропивницький РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 125–130. – 

Статті

Карпич І. О. Правове забезпечення розвитку інклюзивного туризму в Україні / І.О.Карпич, М. В. Перфільєва // «Молодий вчений» : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 418‑421. – 

Карпич І.О. Правове регулювання соціальної роботи в України / Карпич І.О. // Вісник Українсько –туркменського культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 1, Ч. 1. – С. 41–47. – 

Карпич І. О. Правові аспекти соціальної політики у сфері зайнятості населення / І.О.Карпич, О. О. Матрос // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2017. – № 9. – С. 373–376. – 

Карпич І.О. Особливості соціалізації особистості в дитячих об’єднаннях / І. О. Карпич, М. В. Перфільєва // «Молодий вчений» : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2018. – № 1. – С. 788–790. – 

Тези

Карпич І. О. Діяльність дитячого руху в контексті політики соціального виховання: історичний аспект / І. О. Карпич // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.)/ [ред. кол.: Коляда Н.М. (гол. ред.) та ін.].  – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 69–72. –

Карпич І. О. Соціально-педагогічні особливості підготовки соціальних педагогів до роботи в літніх оздоровчих таборах / І. О. Карпич // Методика організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. семінару, 5 травня 2016 р. / відп. ред. В.В.Макуарчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 52–53. –

Карпич І. О. Права дітей на участь у діяльності дитячих громадських об’єднань / І. О. Карпич // Права дітей:від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 25 травня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 43–45. –

Карпич І. О. Проблеми підготовки працівників соціальної сфери до професійної діяльності / І. О. Карпич // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. проф. І. В. Козубовської, проф. Ф. Ф. Шандора. – Ужгород, 2016. – С. 74–75. – 

Карпич І. О. Соціальний захист дітей в історичному контексті (20-ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) /[ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 43–46. – 

Карпич І.О. Соціальні послуги в Україні у сфері соціальної роботи / І. О. Карпич // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 57–59. – 

Карпич І. О. Особливості організації соціального виховання в історичному контексті / І. О. Карпич // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2017 р.) [ред. кол.: Коляда Н.М. (гол. ред.) та ін.].  – Умань: ФОП Жовтий, 2017. – С. 53-57. –

Захист прав дітей у системі соціального виховання (20-ті рр. ХХ ст.) // Права дітей:від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 24 травня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2017. – С. 43–45. –

Карпич І.О. Соціальна політика у сфері трудових відносин / І. О. Карпич // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Умань, 5‑6 жовтня  2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – С. 57–59. – 

Карпич І. О. Сімейна політика як важливий напрямок соціальної політики / І. О. Карпич // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18 квітня 2018р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 71–74. – 

Карпич І.О. Соціальна політика щодо соціального захисту осіб з інвалідністю / І. О. Карпич // Права дітей: від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 23 травня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 31–33. – 

Карпич І. О. Дитячі громадські організації як суб’єкти соціальної політики / І.О.Карпич // Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В. Козубовської, Ф.Ф. Шандора. – Ужгород: РІК-У, 2018. – С. 41–43. –

Карпич І.О. Молодіжні громадські організації як суб’єкти соціальної політики / І.О.Карпич // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 11-12 жовтня  2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», – 2018. – С. 59–61. – 

Карпич І.О. Соціальна робота у сфері зайнятості населення» / І. О. Карпич // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 25 квітня 2019 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 46–48. –

Карпич І.О. Особливості гендерної соціалізації особистості / І. О. Карпич // Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: матеріали ІІ-ї Всукраїнської конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти»  (Умань, 21-22 травня 2019 р.) та науково-методичного семінару  «Права дітей: від витоків до сьогодення» (Умань, 24 травня 2019 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 90–92. – 

Карпич І. О. Соціально-педагогічна профілактика наркоманії серед молоді / І. О. Карпич // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти (Рівне, 10 травня 2019 р.) / [ред. кол. : Мошинський В. С. та ін.].  – Рівне. – 2019. – 322–333. –

 

Стажування за останні 5 років

Пройшла навчання в Академії праці, соціальних відносин та туризму м. Києва з 23 січня 2017 р. по 30 червня 2017 р. за програмою «Соціальна політика держави і соціальна робота» обсягом 5 кредитів ЄКТС та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації (КВ № 04641405/000051‑17).

За час навчання виконала випускну роботу на тему: Соціальна політика у сфері зайнятості населення.

Пройшла курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників з 21 жовтня  2019 року по 22 листопада 2019 року (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) зі спеціальності 231 Соціальна робота та підвищила кваліфікацію за напрямком: соціальний працівник (обсягом 150 год., 5 кредитів ЄКТС). Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125639/0000 154-19.

 

Контакти викладача (електрона пошта)

irina.karpich@ukr.net

Google Scholar