Коляда Тетяна Василівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Соціальна геронтологія»
 • «Соціальна робота на підприємстві»
 • «Соціальна робота з жінками»
 • «Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб»
 • «Основи сценарної роботи соціального педагога»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.)»

Основні публікації

Монографія

Коляда Т. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.) :монографія / Коляда Т. В. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 295 с.

Посібники

 1. Соціальна робота на підприємстві : навч. посібник / Уклад.: Н. М. Коляда // Т. В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 98 с.

 2. Соціальна геронтологія : навч. посібник / Уклад.: Н. М. Коляда // Т. В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 84 с.

Статті

 1. ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЕЛІТНІЙ ШКОЛІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ХІХ СТ., Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016.
 2. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін., 2016
 3. Koliada T. Non-formal education in Ukraine before World War I: Aspiring for Better Life or Learning to Live in Grisis? / Zabolotna O., Koliada N., Koliada T. // Education, War & Pease. Abstracts. ISCHE 36 / Institute of Education, University of London (London, 23–26 july 2014). – London, 2016. – C. 380–381.
 4. Zabolotna O., Koliada N., Koliada T., Panchenko I. Non-formal education in Ukraine in early 20th century: aspiring for better life or learning to live in crisis? // History of Education & Children’s Literature. – 2016. – № XI/1. – ISSN 1971-1093 (print), ISSN 1971-1131 (online)
 5. Коляда Т.В. Соціальна робота як захист населення в зарубіжних країнах (на прикладі Великої Британії)/ Тетяна Коляда // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 200 с.
 6. Коляда Т. В. Частная инициатива в истории элитного образования Украины. Сравнительный контекст с Великобританией (ХХ – нач. ХХ ст.) / Татьяна Коляда // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2014. – № 7(97). – С. 81–83.
 7. ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЕЛІТНІЙ ШКОЛІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. ДИСКУРС ХІХ ПОЧ. ХХ СТ., Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : матеріали науково-практичного семінару, (м. Київ, 5 червня 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 36–37.
 8. Розбудова системи професійної підготовки майбутніх вчителів у Великобританії (ХІХ ст.),  Наукові записки.Серія “Психолого педагогічні науки”(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014
 9. Коляда Т. В. Освіта для еліти чи елітарність освітніх послуг для всіх: історичний досвід Великобританії та перспективи Україні / Т.В. Коляда // Nowa jakosc w edukacji? / pod red. J. Piekarskiego, L. Tomaszewskiej, A. Glowali, M. Kaminskiej. – Plocku : Redakcja naczelna wydawnictwa panstwowej wyzszej szkoly zawodowej w Plocku, 2013. – № 4. – C. 130–137.
 10. Коляда Т. Генезис елітної освіти у Великобританії (на прикладі школи Рагбі) / Тетяна Коляда // Порівняльно-педагогічні студії. – 2012. – № 2(12). – С. 57–60.

Тези

 1. Коляда Т.В. Міжнародний досвід функціонування соціального туризму. / Тетяна Коляда //  Матеріали I Міжнародного науково-практичного  симпозіуму з актуальних проблем впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні згідно конвенції ООН про права інвалідів. (Умань, 27-29 жовтня 2016 р). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2016.
 2. Коляда Т.В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб жіночої статі в сучасній Україні. / Тетяна Коляда //  Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» (Умань, 6-7 жовтень, 2016 рік) – Умань : ПП Жовтий О. О., 2016. – С. 87–90.
 3. Коляда Т.В. Соціально-педагогічний супровід, як основа соціальної роботи з дітьми сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування. / Тетяна Коляда // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини» (Умань, 28 вересня 2016 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2016.
 4. Коляда Т. В. Соціальне забезпечення населення у Великій Британії / Т. В. Коляда // Збірник тез III міжн. науково-практ конф. «Теория и практика образования в современном мире» –  (г. Чернигов, 13-14 ноября 2015 г.). — Херсон : Издательский дом “Гельветика” 2015.
 5. Коляда Т. В. Індивідуальна форма позаурочної діяльності в елітних школах Великобританії. Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. / Тетяна Коляда // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 9. – Частина 2. – С. 252–258.
 6. Коляда Т. В. Організація шкільної освіти у Великобританії у 20-х роках ХХ ст.Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. / Тетяна Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 49. – С. 205–209.
 7. Коляда Т. В. Організація шкільної освіти у Великобританії у 20-х роках ХХ ст. / Тетяна Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 48. – С. 247–252.
 8. Позашкільна робота в елітній школі Великобританії. Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст., Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014

Контакти

e-mail: tetianakoliada@ukr.net