Кудла Марія Валеріївна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

  • «Педагогіка»
  • «Інноваційні педагогічні технології»
  • «Історія педагогіки»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади управління початковою школою в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.»

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники

Нормативно-законодавче регулювання управління початковою школою в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : зб. докум. / укл. М. В. Кудла. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 179 с.

Статті:

  1. Кудла М. В. Дослідження проблеми розвитку початкової школи в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: історіографічний та джерелознавчий аспект / М. В. Кудла // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 293-299.
  2. Кудла М. В. Cтворення і розвиток системи управління початковими школами на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / М. В. Кудла // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. – № 4 (55), грудень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 357-361.
  3. Кудла М. В. Управління початковою школою: категорійно-поняттєвий аналіз / М. В. Кудла // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 37, Том ІІІ (71) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – К. : Гнозис, 2016.– С. 329-337.
  4. Кудла М. В. Трансформація законодавчого забезпечення діяльності земств в управлінні початковою освітою України у 1864-1914 рр. / М. В. Кудла // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том І (61) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – К. : Гнозис, 2015.– С. 498-505.
  5. Кудла М. В. Система управління початковою школою в Україні у другій половині XІX початку XX століття / М. В. Кудла // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФПО Жовтий О. О., 2013. – Випуск 47. – С. 289-295.
  6. Кудла М. В. Управление начальной школой в Украине: грани прошлого, горизонты будущего / М. В. Кудла // Научный журнал Nauka i studia. Pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia. – Ptzemysil, 2016. – С. 57-64.

Контакти

e-mail:  masha-kudla@rambler.ru