Кудла Марія Валеріївна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Педагогіка»
 • «Інноваційні педагогічні технології»
 • «Історія педагогіки»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади управління початковою школою в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.»

Основні публікації

Монографії

 1. УПРАВЛІННЯ ПОЧАТКОВИМИ ШКОЛАМИ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ПРАКТИКА, 2018

Посібники

 1. Нормативно-законодавче регулювання управління початковою школою в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : зб. докум. / укл. М. В. Кудла. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 179 с.

Статті

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ В АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ О. В. ГОЛОВНІНА, 2018
 2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ В УКРАИНЕ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО ХХ ВЕКА), 2017
 3. ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ В УКРАЇНІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ ТА ПУБЛІЦИСТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ, 2017
 4. Нормативно-законодавче регулювання управління початковою школою в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття), 2017
 5. Кудла М. В. Дослідження проблеми розвитку початкової школи в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: історіографічний та джерелознавчий аспект / М. В. Кудла // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 293-299.
 6. Кудла М. В. Cтворення і розвиток системи управління початковими школами на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / М. В. Кудла // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. – № 4 (55), грудень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 357-361.
 7. Кудла М. В. Управління початковою школою: категорійно-поняттєвий аналіз / М. В. Кудла // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 37, Том ІІІ (71) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – К. : Гнозис, 2016.– С. 329-337.
 8. Кудла М. В. Управление начальной школой в Украине: грани прошлого, горизонты будущего / М. В. Кудла // Научный журнал Nauka i studia. Pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia. – Ptzemysil, 2016. – С. 57-64.
 9. Кудла М. В. Трансформація законодавчого забезпечення діяльності земств в управлінні початковою освітою України у 1864-1914 рр. / М. В. Кудла // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том І (61) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – К. : Гнозис, 2015.– С. 498-505.
 10. ЗМІСТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ, ФОП жовтий, Умань, 2013
 11. Кудла М. В. Система управління початковою школою в Україні у другій половині XІX початку XX століття / М. В. Кудла // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФПО Жовтий О. О., 2013. – Випуск 47. – С. 289-295.
 12. Кудла М. В. Система управління початковою школою в Україні у другій половині XІX початку XX століття / М. В. Кудла // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФПО Жовтий О. О., 2013. – Випуск 47. – С. 289-295.
 13. ПОЧАТКОВА ШКОЛА УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.): ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС, ТОВ “Інновація”,м. Кривий Ріг, 2012

Тези

 1. Кірдан О.Л., Кірдан О.П., Кудла М.В. Освітній маркетинг – сучасний механізм управління закладом вищої освіти / О.Л. Кірдан, О.П. Кірдан, М.В. Кудла // International Scientific-Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April12-13th, 2018. Poznan, Poland: WSPiA Publishing. – С. 81-84.
 2. ТИПИ ПОЧАТКОВИХ НАРОДНИХ ШКІЛ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ ЗА «ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ПОЧАТКОВІ НАРОДНІ УЧИЛИЩА» 1864 Р.
 3. Кудла М. В. Законодавчі основи діяльності земств в Україні у сфері управління початковою народною школою (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. В. Кудла // Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (7-8 квітня 2016 р., м. Харків). – Х. : ФОП Бровін О. В., 2016 р. – С. 15-17.
 4. Кудла М. В. Проблема підготовки народного вчителя: погляди К. Д. Ушинського / М. В. Кудла // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес (До 55 річниці першого польоту людини у космос)» : тези доповідей Міжнародної наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 19-20 квітня 2016 р. : у 3 ч. – Ч. 1 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.] – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – С. 204-206.

Контакти

e-mail:  masha-kudla@rambler.ru