Кудла Марія Валеріївна

Кудла М.В.

 

Кудла Марія Валеріївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Менеджмент в освіті

Основи наукових досліджень

Педагогіка

Управління навальною та виховною діяльністю

Історія педагогіки

Педагогічна майстерність викладача ВНЗ (денна форма навчання)

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади управління початковою школою в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.», 2017 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Управління початковими школами України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: теорія, історія, практика: монографія / М. Кудла; МОН України, Уманський державний педагогічний ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 222 с.

Професійна підготовка майбутніх менеджерів освіти на засадах компетентнісного підходу : колективна монографія / [В. В. Бойченко, О. В. Бялик, Н. В. Дудник та ін.]; [за ред. О. М. Коберника]. – Умань : Візаві, 2018. – 330 с.

Посібники

Історія педагогіки: навчально-методичний посібник / укл. О. Л. Кірдан, М. В. Кудла, Л. В. Ткачук, М. М. Ткачук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 220 с.

Нормативно-законодавче регулювання управління початковою школою в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : зб. докум. / укл. М. В. Кудла. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 179 с.

Статті

Організаційні передумови становлення системи управління початковою школою в Україні в другій половині ХХ століття / М. В. Кудла // Науковий журнал Научен вектор на Балканите. – Болгарія. – Т 3, 2 (4), 2019. – С. 33–38.

Кудла М. В. Адміністативно-управлінська діяльність Миколи Пирогова та його внесок у розвиток початкової освіти в Україні в другій половині ХІХ століття. Научный журнал Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum. Болгарія. 2018.

Кудла М. В. Основні напрямки реформування системи управління початковою школою в адміністративно-управлінській діяльності та педагогічній спадщині О. В. Головніна. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2018. Вип. 17. С. 277–283.

Кудла М. В. Периодизация развития системы управления начальной школой в Украине (вторая половина ХІХ – начало ХХ века. Научный журнал Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum. Казахстан, 2017. С. 26–32.

Кудла М. В. Проблема управління початковою школою в Україні в педагогічній науці та публіцистиці другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Сер.: Педагогіка. Одеса, 2017. Вип. 2. С. 53–56.

Нормативно-законодавче регулювання управління початковою школою в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття), 2017

Кудла М. В. Дослідження проблеми розвитку початкової школи в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: історіографічний та джерелознавчий аспект / М. В. Кудла // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 293-299.

Кудла М. В. Cтворення і розвиток системи управління початковими школами на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / М. В. Кудла // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. – № 4 (55), грудень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 357-361.

Кудла М. В. Управління початковою школою: категорійно-поняттєвий аналіз / М. В. Кудла // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 37, Том ІІІ (71) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – К. : Гнозис, 2016.– С. 329-337.

Кудла М. В. Управление начальной школой в Украине: грани прошлого, горизонты будущего / М. В. Кудла // Научный журнал Nauka i studia. Pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia. – Ptzemysil, 2016. – С. 57-64.

Кудла М. В. Трансформація законодавчого забезпечення діяльності земств в управлінні початковою освітою України у 1864-1914 рр. / М. В. Кудла // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том І (61) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – К. : Гнозис, 2015.– С. 498-505.

Тези

Кірдан О.Л., Кірдан О.П., Кудла М.В. Освітній маркетинг – сучасний механізм управління закладом вищої освіти / О.Л. Кірдан, О.П. Кірдан, М.В. Кудла // International Scientific-Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April12-13th, 2018. Poznan, Poland: WSPiA Publishing. – С. 81-84.

ТИПИ ПОЧАТКОВИХ НАРОДНИХ ШКІЛ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ ЗА «ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ПОЧАТКОВІ НАРОДНІ УЧИЛИЩА» 1864 Р.

Кудла М. В. Законодавчі основи діяльності земств в Україні у сфері управління початковою народною школою (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. В. Кудла // Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (7-8 квітня 2016 р., м. Харків). – Х. : ФОП Бровін О. В., 2016 р. – С. 15-17.

Кудла М. В. Проблема підготовки народного вчителя: погляди К. Д. Ушинського / М. В. Кудла // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес (До 55 річниці першого польоту людини у космос)» : тези доповідей Міжнародної наук.-теор. конф. студ. і аспір., м. Харків, 19-20 квітня 2016 р. : у 3 ч. – Ч. 1 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.] – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – С. 204-206.

 

Стажування за останні 5 років

НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1174-17 від 29 квітня 2017 р.

У 2018 р. закінчила навчання в магістратурі зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою «Управління закладом освіти», диплом магістра М 18 № 190386.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

masha-kudla@rambler.ru

Google Scholar