Левченко Наталія Володимирівна

 

Левченко Наталія Володимирівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Менеджмент соціальної роботи

Технології соціально-педагогічної роботи

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття)»

Тема держбюджетної теми для молодих учених «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (2020-2022 рр.)

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографія

Левченко Н.В. Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) : монографія / Н.В. Левченко. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 363 с.

Статті

Технології соціально-педагогічної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями, 2018

Возносименко Д.А. Особливості валеологічної підготовки майбутніх педагогів / Д. А. Возносименко, Н. В. Левченко // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі», 20-21 квітня 2018 р., м. Одеса, – С.67-69

Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми, які мають опорно-рухові порушення, ВПЦ “Візаві”, 2017

Коляда Н.М., Левченко Н.В. Основні аспекти надання соціальних послуг сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах / Н.М. Коляда, Н.В. Левченко // Іноваційний вісник . – Словаччина. 2017 – С. 212 – 215

Коляда Н.М., Левченко Н.В. особливості роботи з дітьми в умовах притулку / Н.М. Коляда, Н.В. Левченко // International scientific-practical conference “Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology”: Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen. – 46-49

Левченко Н.В. Особливості запобігання та протидія корупції в Україні / Н.В. Левченко // Соціальна робота від теорії до практики: колективна монографія (частина 2.) / авторський колектив: Албул І.В., Балдинюк О.Д. та ін. – Умант: ФОП Жовтий О.О., 2017р. – 135 – 145

Левченко Н.В. Основні аспекти соціально-педагогічної роботи в літніх оздоровчих таборах / Н.В. Левченко // Соціальна робота від теорії до практики: колективна монографія (частина 1.) / авторський колектив: Албул І.В., Балдинюк О.Д. та ін. – Умант: ФОП Жовтий О.О., 2016 р. – 109 – 117

Тези

Левченко Н.В. Підготовка організаторів дитячого руху: понятійний аспект / Н.В. Левченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогінчого університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – Випуск 56. – С. 243 – 253

Коляда Н.М., Левченко Н.В. Менеджмент соціальної роботи: теоретичний аспект / Н.М. Коляда, Н.В. Левченко // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: Матеріали наук.-практ. конф. (5-6 квітя 2017 р.) (за ред. Семигіної Т.В.). – К.: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. – 117 – 120

Левченко Н.В. Підготовка керівників дитячого руху в Україні: до історії питання / Н.В. Левченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол.ред. М.Т. Мартинюк. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2017. – Вип.2, Ч.1. – С. 227-237

Левченко Н.В. Інновації надання соціальних послуг: теоретичний аспект / Н.В. Левченко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 27 квітня 2017 р.) / ред.кол.: Коялда Н.М. та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2017 – С.97-100)

Левченко Н.В. Підбір персоналу як один із видів роботи менеджера в соціальній сфері / Н.В. Левченко // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах: сучасні підходи»  (16-17 листопада 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 82–85;

 

Стажування за останні 5 років

З 23 по 30 листопада 2019 р. наукове закордонне стажування у Латвії. Мета – проходження наукового стажування у галузі освіти та інновацій, проведення досліджень у соціальній та гуманітарній сферах, а також вивчення деяких питань в освіті (управління людськими ресурсами, європейські проекти та розвиток ЗВО у сучасному світі). Завдання: ознайомлення з інфраструктурою університету та його розробками у сфері трансферу знань та інновацій; аналіз особливостей розвитку вищої освіти Латвії; вивчення ефективних форм забезпечення академічної доброчесності; дослідження змісту підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

n.levchenkod@gmail.com

Google Scholar