Матрос Ольга Олександрівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Теорія та історія соціального виховання»
 • «Історія соціальної роботи»
 • «Актуальні проблеми соціальної педагогіки»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького (1845-1918)»

Основні публікації

Монографії

 1. Матрос О.О. Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького (1845-1918) : моног. / О.О. Матрос. – Умань :Видавничо-поліграфічний центр Візаві, 2016. – 200 с.

Посібники

 1. Історія соціальної роботи : навчальний посібник // Уклад. : О.О.Кравченко, О.О. Матрос. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 68 с.

Статті

 1. Матрос О.О. Основні засади соціального захисту та соціально-педагогічної інтеграції осіб з інвалідністю в Україні: переваги та проблеми / О.О. Матрос // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 178. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – С. 128–132.
 2. Матрос О.О. Становлення та розвиток прав осіб з інвалідністю на освіту та працевлаштування в Україні / О.О. Матрос // Інноваційна педагогіка / Ред. кол. К.М. Байша, Т.М. Дмитренко, М.М. Козяр та ін. – Випуск 13. – Том 2. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. – С. 137–140.
 3. Матрос О.О. Особливості соціального страхування в Україні як один із аспектів соціального захисту / О.О. Матрос // Соціальна робота та соціальна освіта / Ред. кол.: Н. М. коляда, О.О. Кравченко, О. І. Безлюдний та ін. – Випуск 2. – Умань, 2019. – С. 29–32.
 4. Матрос О.О. Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю як заклади соціального захисту в Україні / О.О. Матрос // Соціальна робота та соціальна освіта / Ред. кол.: Н. М. коляда, О.О. Кравченко, О. І. Безлюдний та ін. – Випуск 1. – Умань, 2018. – С. 31–34.
 5. Матрос О.О. Соціально-виховні погляди Івана Васильовича Лучицького / О.О. Матрос // Історико-педагогічний альманах / Ред. кол.: О. В. Сухомлинська (гол. ред.), Н.М. Коляда, Л. Д. Березівська та ін. – Випуск ІІ (27). – Умань, 2018. – С. 14–20
 6. Матрос О.О. Основні аспекти та напрями роботи уповноваженого Верховної Ради України з захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні / О.О. Матрос // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – № 1 (53) січень. – С. 98–103.
 7. Основні засади соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні, 2018
 8. Єдність людини та професії у соціальній роботі на прикладі досвіду США, 2017
 9. Соціально-педагогічні права дітей у поглядах Томаса Мора, 2017
 10. Публічні лекції Івана Васильовича Лучицького як один із аспектів соціальної роботи в Україні в кінці XIX – на початку XX століття, 2017
 11. Правові аспекти соціальної політики у сфері зайнятості населення, 2017
 12. Матрос О.О. Громадсько-благодійна діяльність Марії Вікторівни Лучицької у кінці XIX на початку XX століття / О.О. Матрос // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон, 2018. – № 80. – С. 224–228.
 13. Благодійна діяльність Івана Васильовича Лучицького як невід’ємна складова у розвитку соціальної роботи в Україні, 2016
 14. Матрос О. О. Соціалізація як ключова проблема у педагогічно-просвітницькій спадщині І. Лучицького (кінець XIX – початок XX ст.) / О. О. Матрос // Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22-23 січня 2016 р.). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. – С. 107–109.
 15. Матрос О.О. Іван Васильович Лучицький – основоположник науки «Нова історія» в освітніх закладах Києва/ О.О. Матрос // «Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування» : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22 жовтня 2015 р.) / [ред. кол.: О. В. Сухомлинська, Л. Л. Хоружа, В. В. Прошкін]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 254–259.
 16. Матрос О. А. Формирование мировоззрения и личности Ивана Лучицкого как педагога (1845–1869) / О. А. Матрос // Вестник Академии знаний. – Краснодар, 2013. – № 3 (6). – С. 138–141.

Тези

 1. Матрос О.О. Освітньо-професійне становище осіб з інвалідністю при виборі фахової спеціальності / О.О. Матрос // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 11 жовтня 2019 р.) / [ред. кол. : Безлюдний О.І. та ін.]. – Умань : Візаві, 2019. – С. 95–98.
 2. Матрос О.О. Права дітей з інвалідністю на освіту / О.О. Матрос // Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21-22 травня 2019 р.) та науково-методичного семінару «Права дітей: від витоків до сьогодення» (Умань, 29 травня 2019 р.) / За заг. ред. Н.М. Коляда. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 16–18.
 3. Матрос О. О. Система соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні на сучасному етапі / О. О. Матрос // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 25 квітня 2019 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 81–84.
 4. Матрос О.О., Бондаренко І. Сутність і зміст діяльності ЦСССДМ як суб’єктів допомоги у складних життєвих обставинах / О.О. Матрос, І. Бондаренко // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 11-12 жовтня 2018 р.) /[ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 103–106.
 5. Матрос О. О. Пенсійне забезпечення як одна із складових соціального захисту осіб з інвалідністю / О. О. Матрос // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 18 квітня 2018 р. та 26 квітня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 100–102.
 6. Матрос О.О. Сутність поняття «дитяча інвалідність» та його основні категорійні ознаки / О.О. Матрос // Матеріали 32 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32. – С. 152– 155.
 7. Матрос О.О. Радянська система захисту дітей у період більшовицької влади (1918-1920 рр.) / О.О. Матрос // Права дітей: від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 23 травня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 99–101.
 8. Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні на сучасному етапі, 2017
 9. Соціально-педагогічна діяльність Михайла Драгоманова у створенні національної школи в Україні, 2017
 10. Особливості роботи служби ювенальної превенції, 2017

Контакти

e-mail: