Матрос Ольга Олександрівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

  • «Теорія та історія соціального виховання»
  • «Історія соціальної роботи»
  • «Актуальні проблеми соціальної педагогіки»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького (1845-1918)»

Основні публікації

Монографія

  1. Матрос О.О. Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького (1845-1918) : моног. / О.О. Матрос. – Умань :Видавничо-поліграфічний центр Візаві, 2016. – 200 с.

Посібники:

  1. Історія соціальної роботи : навчальний посібник // Уклад. : О.О.Кравченко, О.О. Матрос. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 68 с.

Статті:

  1. Матрос О. А. Формированиемировоззрения и личности Ивана Лучицкого как педагога (1845–1869) / О. А. Матрос // ВестникАкадемии знаний. – Краснодар, 2013. – № 3 (6). – С. 138–141.
  2. Матрос О.О. Іван Васильович Лучицький – основоположник науки «Нова історія» в освітніх закладах Києва/ О.О. Матрос // «Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування» : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22 жовтня 2015 р.) / [ред. кол.: О. В. Сухомлинська, Л. Л. Хоружа, В. В. Прошкін]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 254–259.
  3. Матрос О. О. Соціалізація як ключова проблема у педагогічно-просвітницькій спадщині І. Лучицького (кінець XIX – початок XX ст.) / О. О. Матрос // Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22-23 січня 2016 р.). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. – С. 107–109.
  4. Матрос О. О. Благодійна діяльність Івана Васильовича Лучицького як невід’ємна складова у розвитку соціальної роботи в Україні / О. О. Матрос // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 150. – С. 159–164.

Контакти

e-mail: