Матрос Ольга Олександрівна

 

Матрос Ольга Олександрівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Історія соціальної роботи

Правові основи соціальної роботи

Правові засади соціальної роботи в Україні

Філософія інклюзії

Система соціального захисту в Україні

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького (1845-1918)».  У 2016 році відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Матрос О.О. Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького (1845-1918) : моног. / О.О. Матрос. – Умань :Видавничо-поліграфічний центр Візаві, 2016. – 200 с.

Колективні монографії

Матрос О.О. Ідеї соціального виховання у поглядах Й. Песталоцці / О.О. Матрос // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи : колективна монографія / авт. кол.: І.В. Албул, О.О. Гоменюк, О.Д. Балдинюк та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 200 с.

Матрос О.О. Особливості аналізу предметної сфери соціальної роботи / О.О. Матрос // Соціальна робота: від теорії до практики : колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань, 2016. – Ч. 1. – 204 с.

Матрос О.О. Соціально-педагогічна та благодійна діяльність Марії Вікторівни Лучицької в кінці XІХ – на початку XХ століття / О. О. Матрос // Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття) : колективна монографія / авт. кол.: І.В. Албул, Н.М. Коляда, О.О. Кравченко та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 406 с.

Матрос О.О. Особливості діяльності уповноваженого Верховної ради України з прав людини / О.О. Матрос // Соціальна робота: від теорії до практики : колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань, 2017. – Ч. 2. – 210 с.

Матрос О.О. Марія Вікторівна Лучицька – благодійна діячка в історії соціальної роботи в кінці XІХ – на початку XХ століття / О. О. Матрос / Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія : / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 252 с.

Посібники

Історія соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. О. О. Кравченко, О. О. Матрос; МОН України, Уманський державний пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Вид. 3-е доповн. та переробл. – Умань : Візаві, 2018. – 185 с.

Теорія та історія соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. О. О. Матрос; МОН України, Уманський державний пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 244 с.

Статті у журналах, що входять до наукометричної бази Index Copernicus

Матрос О.О. Публічні лекції Івана Васильовича Лучицького як один із аспектів соціальної роботи в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / О.О. Матрос // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 3 (43) березень. – С. 521–524. 

Матрос О.О., Карпич І.О. Правові аспекти соціальної політики у сфері зайнятості населення / І. О. Карпич, О. О. Матрос // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 9 (49) вересень. – С. 373–376. 

Матрос О.О. Основні аспекти та напрями роботи уповноваженого Верховної Ради України з захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні / О.О. Матрос // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – № 1 (53) січень. – С. 98–103. 

Статті у фахових виданнях України

Матрос О.О. Вивчення Іваном Васильовичем Лучицьким досвіду навчання історії у закордонних відрядженнях / О.О. Матрос // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 10. – Частина 1. – С. 267–274. 

Матрос О.О. Благодійна діяльність Івана Васильовича Лучицького як невід’ємна складова у розвитку соціальної роботи в Україні / О.О. Матрос // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 150. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 159–164. 

Матрос О.О. Громадсько-благодійна діяльність Марії Вікторівни Лучицької у кінці XIX на початку XX століття / О.О. Матрос // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон, 2017. – № 79. – Том 3. – С. 224–228.  

Матрос О.О. Основні засади соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні / О.О. Матрос // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон, 2018. – № 82. – С. 224–228. 

Матрос О.О. Соціально-виховні погляди Івана Васильовича Лучицького / О.О. Матрос // Історико-педагогічний альманах / Ред. кол.: О. В. Сухомлинська (гол. ред.), Н.М. Коляда,  Л. Д. Березівська та ін. – Випуск ІІ (27). – Умань, 2018. – С. 14–20. 

Матрос О.О. Основні засади соціального захисту та соціально-педагогічної інтеграції осіб з інвалідністю в Україні: переваги та проблеми / О.О. Матрос //  Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 178. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 127–132.

Матрос О.О. Становлення та розвиток  прав осіб з інвалідністю на освіту та працевлаштування в Україні / О.О. Матрос //  Інноваційна педагогіка / Ред. кол. К.М. Байша, Т.М. Дмитренко, М.М. Козяр та ін. – Випуск 13. – Том 2. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. – С. 137–140.

 

Стажування за останні 5 років

Міжнародне стажування – Ризький міжнародний університет «ISMA» (м. Рига, Латвія) з «23» листопада 2019 р. по «30» листопада 2019 р. Мета – дослідити стандарти у соціально-гуманітарній сфері, а також висвітлити питання освіти (управління людськими ресурсами, європейськими проектами, і розвиток вищих навчальних закладів у сучасному світі).

Академія праці, соціальних відносин і туризму, свідоцтво про підвищення кваліфікації. Тема: Соціальна політика держави і соціальна робота (КВ № 04641405/000058-17) від 30 червня 2017 р.

Маньківський ЦСССДМ. Підвищення кваліфікації з організації надання соціальних послуг для сімей, дітей та молоді з 22.05.2017 р. по 22.06.2017 р.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

oljmatros@gmail.com

Google Scholar