Лабораторія «Педагогічне краєзнавство Черкащини»

Лабораторія заснована в листопаді 2003 р. на честь 50-річчя утворення Черкаської області.

Проведення досліджень в лабораторії здійснюється за такими напрямами:

·    освіта на Черкащині,

·    педагогічна думка Черкащини;

·    науковий доробок учених Черкаського краю.

У науково-дослідній лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини» працюють викладачі та студенти усіх структурних підрозділів університету. Поряд з фаховою підготовкою майбутні вчителі отримують поглиблену краєзнавчу підготовку, засвоюють необхідний обсяг знань не тільки загального, але й регіонального педагогічного краєзнавства, набувають методичних умінь і навичок проводити науково-пошукову та краєзнавчу роботу в школі, усвідомлюють її значення у вихованні учнів.

Науково-дослідна лабораторія входить до складу Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування НАПН та МОН України при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

У структурі Центру працюють три наукові секції – історії регіональної освіти, секція персоніфікованої педагогіки та секція усного історико-педагогічного джерелознавства, а також студентське наукове товариство імені Олександра Антоновича Захаренка. До структури Центру входить Науково-дослідна лабораторія «Педагогічне краєзнавство Черкащини» УДПУ імені Павла Тичини, ряд науково-дослідних підрозділів та ВНЗ України: відділення у Херсонському державному університеті, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

Наукові дослідження лабораторії здійснюються у контакті з науковими закладами Національної академії педагогічних наук України (відділення історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України та ін..), вищими навчальними закладами України (Херсонський державний університет, Рівненський державний гуманітарний університет, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та ін.).

Члени науково-дослідної лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини» входять до Всеукраїнської асоціації істориків педагогіки, Всеукраїнської асоціації імені В.О. Сухомлинського, Асоціації істориків педагогіки Великобританії.

В різні роки наукова робота лабораторії здійснювалася в межах розробки держбюджетних тем «Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» (2010-2012 рр.),  «Розвиток дитячого руху в Центральній Україні» (2010-2013 рр.) та ін.

У 2015 році колектив лабораторії завершив розробку наукового проекту на замовлення Міністерства освіти і науки України «Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», що виконувався упродовж 2013–2015 років. Характер НДР: фундаментальне дослідження. Номер державної реєстрації НДР: № 0113U000331.

Практична цінність результатів НДР.

За результатами наукових досліджень захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, 19 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Опубліковано 24 монографії, 63 посібники, 4 бібліографічні покажчики, 111 статей у фахових виданнях, 113 тез наукових конференцій, 36 публікацій у зарубіжних виданнях, 11 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Розробники дослідження стали організаторами двох Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 3 семінарів; прийняли участь у 37 Міжнародних та 44 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, захищено 10 дипломних та магістерських робіт.

Монографії

 1. Войтова (Хоменко) Л. В. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20–30-ті роки ХХ століття) : монографія / Л. В. Войтова. − Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. − 226 с.
 2. Роєнко С.О. Розвиток шкільної приватної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) : монографія. – Умань: ФОП Жовтий, 2014. – 298 с.
 3. Федосова І. В. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) : монографія / І. В. Федосова. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 397 с.
 4. ГребіньЛ. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.) : монографія / Л. О. Гребінь. – Умань : ПП Жовтий, 2015. – 301 с.
 5. Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) : монографія / В. П. Ісаченко. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 252 с.
 6. Коляда Т. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Умань: ФОП Жовтий, 2015. – 295 с.
 7. Підвальна Ю. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександролвича Андрієвського (1845-1902) : монографія. – ФОП Жовтий, 2015 р. – 204с.
 8. Шевчук О.М. Організація і зміст навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (1871 –1920 рр.) : монографія / О.М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2013. – 250 с.
 9. Кушнір В. М. Теорія і практика профільного навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ ст.). Монографія / В. М. Кушнір. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – 418 с.
 10. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / І. В. Албул, О.О. Гоменюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 417 с.
 11. Теоретичні засади підготовки студентів до педагогічної роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : Монографія [заг. ред. Т. Кочубей]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2016. 100 с.
 12. Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.) : монографія / І. О. Карпич. – Умань : Візаві, 2016. – 184 с.
 13. Всеукраїнський Пролеткульт : освітньо-просвітницька та культуротворча діяльність (1917‒1932) : монографія / О.О. Кравченко. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 386 с.
 14. Бойко О. М. «Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні в 1920–1927 роках» : монографія / О.М. Бойко. – Умань , 2016. – 250 с.
 15. Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 200 с.
 16. Матрос О.О. Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича   Лучицького (1845-1918) : монографія / О.О. Матрос. – Умань : «ВІЗАВІ», 2016. – 200 с.
 17. Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія. Частина 1.  / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 204 с.
 18. Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія. Частина 2.  / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – 210 с.
 19. Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття) : колективна монографія / / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – 200 с.
 20. Дитинство: радість пізнання (за ідеями В.О. Сухомлинського): колективна монографія. / авт. кол.: Т.Д. Кочубей, Н.В. Безлюдна, Л.В. Ткачук,– Умань : ВПЦ «Візаві», 2017.– 180 с.
 21. Психолого-педагогічний супровід формування особистості дошкільника: колективна монографія / Т.Кочубей, В.Кузь, Л.Іщенко [та ін.]; за заг. ред. В.Кузя. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2017. – 212 с.
 22. Клименко Ю.А. Розвиток есперанто-руху в Україні (кінець ХХ – середина 30-х років ХХ століття) : моногр. / Ю.А. Клименко. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2017 р. – 456 с.
 23. Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018.
 24. Гончар І.Г. Соціально-педагогічні ідеї у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857–1947 рр.) : моногр. / І. Г. Гончар. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 250 с.

Посібники

 1. Розвиток дитячого і молодіжного руху: історія та сучасність: Словник-довідник // Уклад. О.Д. Балдинюк, Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2013. – 179 с.
 2. Методика організації волонтерського руху: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – 2-е вид., переробл. та доповн. –Умань: РВЦ «Софія», 2013. – 116 с.
 3. Заєць С.С. Педагогіка сімейного виховання: теорія і практика: навчальний посібник для студентів педагогічних університетів / Укл.: Заєць Світлана Сергіївна; Міністерство освіти і науки України. Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань :  ФОП Жовтий , 2013. – 124 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14.1/12-Г-531 від 02.04.2014 р.).
 4. Розвиток дитячого руху в Україні: документи та матеріали (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.). Збірник / уклад. Н. М. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2013. – 228 с.
 5. Кочубей Т. Д. Філософія дитинства: соціально-педагогічний аспект: навч. посіб. / Т.Д. Кочубей. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 185 с.
 6. Пам’яті Андрія Васильовича Царюка : художньо-документальне видання / укл. Полєхіна В. М. Нестругіна Л.М. – Умань : ПП Мороз, 2015. – 150с.
 7. Карпич І. О. Періодичні видання України 20-х – початку 30-х років ХХ століття як засіб популяризації теорії та практики дитячого руху: наукове видання / І. О. Карпич. – Умань : ПП Жовтий, 2015. – 97с.
 8. Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія» (І-ІІ зміни) / уклад.: О.О. Гоменюк, М.В. Горенко, Н.М. Коляда, О.Ю. Мазур. – Умань, 2015. – 100 с.
 9. Сільська бібліотека (зібрання «метеликів») [першоджерела] / укладач О.О. Гоменюк. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 388 с.
 10. Іващенко К.В. Технології соціальної роботи за місцем проживання : навч. посібник / укладачі Іващенко К. В., Коцур І. В. 2-ге вид., оновл. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 114 с.
 11. Іващенко К.В. Технології соціальної роботи за рубежем : навч. посібник / укладачі Іващенко К. В. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 140 с.
 12. Ведення професійних документів: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – 150 с.
 13. Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчальний посібник / [уклад. : Т.Д. Кочубей, О. М. Бойко]. – Умань : ФОП Жовтий О.В., 2016. – 278 с.
 14. Теорія соціальної роботи : навчально-методичний посібник / уклад. Ю. В. Підвальна – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 120 с.
 15. Менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. І. В. Албул, Ю. В. Підвальна. – Умань ФОП Жовтий О. О., 2016. – 150 с.
 16. Історія соціальної роботи: навчальний посібник // укл. О.О. Кравченко, О.О. Матрос. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 68 с.
 17. Соціальна політика : навчальний посібник // укл. І.О.Карпич, Н.М.Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 134 с.
 18. Соціальна геронтологія : навч. посібник / уклад. Н. М. Коляда, Т. В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 126 с.
 19. Основи консультування : навчально-методичний посібник // укл. І.О.Карпич, В.М.Полехіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 118 с.
 20. Організація та облік соціальних виплат Навчальний посібник// Укл.: Полєхіна В.М.  – Умань:  ФОП Жовтий О.О., 2016. – 120 с.
 21. Соціальний аудит та інспектування: навчальний посібник / Уклад.: Г. В. Бондаренко. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 145 с.
 22. Інформаційно-комунікативні технології в соціальній сфері : навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 151 с.
 23. Методи соціальної роботи: курс лекцій / Н.І. Ревнюк. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016 – 98 с.
 24. Практикум з соціальної роботи : Навчально-методичний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 100 с.
 25. Заєць С.С. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» в схемах і таблицях : навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Сергіївна Заєць. – Умань, 2016. – 58с.
 26. Ісаченко В. П. Система організації соціальних служб : Навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 166 с.
 27. Ісаченко В. П. Людина в сучасному соціумі: Навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 196 с.
 28. Перфільєва М.В., Войтовська А.І. Управління проектами: навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва, А. І. Войтовьска. – Умань : ФОП Жовти           й, 2017. – 124 с.
 29. Перфільєва М.В., Войтовська А.І. Основи інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / уклад. : Перфільєва М.В.,  Войтовська А.І. – Умань :ВІЗАВІ , 2017 р.. – 120 с.
 30. Заєць С.С. Технології роботи соціального гувернера / С.С. Заєць. – Умань :    2017. – 126 с.
 31. Соціальна політика: навчальний посібник // уклад. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. – Умань : ВПЦ «Візаві», –  Вид. 2-е доповн. та переробл. – 2017. – 136 с.
 32. Технології соціальної роботи за рубежем : навч. посібник / укладачі Іващенко К. В. 2-ге вид., оновл. –2017. – 172 с.
 33. Теорія і практика соціально-педагогічної комунікації : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Уклад. : Л. В. Войтова, Н. М. Коляда. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – 92 с.
 34. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Умань : «Візаві», 2017. – 133 с.
 35. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки. Навчальний посібник //  Видання друге, виправлене та доповнене. Уклад.: В.М. Полєхіна. – Умань:  АЛМІ, 2017. – 108 с.
 36. Історія соціальної роботи: навчальний посібник / [уклад.: О.О. Кравченко, О.О. Матрос]. – Умань, 2017. – 120 с.
 37. Соціальна робота з жінками : навч. посібник / Уклад.: Т. В. Коляда, Н. М. Коляда. – Умань : ТОВ Візаві, 2017. – 84с.
 38. Соціальна геронтологія : навч. посібник / Уклад.: Т. В. Коляда, Н. М. Коляда. – Умань : ТОВ Візаві, 2017. – 86 с.
 39. Соціальний супровід сім’ї: навчальний посібник / Уклад.: Г.В.Бондаренко. – 3–е вид., переробл. та доповн. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – 113 с.
 40. Соціальний аудит та інспектування: навчальний посібник / Уклад.: Г. В. Бондаренко. – 2–е вид., переробл. та доповн. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – 165 с.
 41. Ісаченко В. П. Менеджмент і маркетинг в організаціях соціально-педагогічної сфери : навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. – Умань, 2017. – 166 с.
 42. Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчальний посібник / [Уклад. Т.Д. Кочубей, О.М. Бойко]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 278 с.
 43. Методика викладання спеціальних дисциплін: навчальний посібник / [Уклад. Т.Д. Кочубей]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 180 с.
 44. Клименко Ю.А. Самоменеджмент ділової кар҆єри : навч. посібник / Ю.А. Клименко. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2017 р. – 120 с.
 45. Соціальна робота у сфері дозвілля: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с.
 46. Проблеми лідерства і керівництва в малих групах : Навчальний посібник / Укладач: І. В. Албул – Умань : «ВІЗАВІ», 2018.
 47. Менеджмент соціальної роботи : Навчальний посібник / Укладачі: Н. В. Левченко, І. В. Албул, Ю. В. Підвальна  – Умань : «ВІЗАВІ», 2018. – 221 с.
 48. Соціологія особистості менеджера соціальної роботи: навч. Посібник / уклад. О. М. Бойко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 80 с.
 49. Соціальні проблеми зайнятості на ринку праці: навч. Посібник / уклад. О. М. Бойко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 95 с.
 50. Методи соціальної роботи : Навчальний посібник // МОН України Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; уклад. : І.Г. Гончар. ‒ Умань : Візаві, 2018. – 117 с.
 51. Соціальна політика: навчальний посібник // уклад. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. –  Вид. 3-е доповн. та переробл.– Умань : ВПЦ «Візаві», – 2018. – 172 с.
 52. Історія соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. О. О. Кравченко, О. О. Матрос; МОН України, Уманський державний пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Вид. 3-е доповн. та переробл. – Умань : Візаві, 2018. – 185 с.
 53. Чинники успішного працевлаштування: теорія та практика  Навчальний посібник // Укл.: Кочубей Т.Д.,  Полєхіна В.М.  – Умань: ВІЗАВІ, 2018. – 128 с.
 54. Технології соціальної роботи : навч. посібник / Уклад. Н.М. Коляда, Н.В. Левченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 338 с.
 55. Самовиховання і саморегуляція особистості : курс лекцій : навчальний посібник // Укладач : О.М. Шевчук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 115 с.
 56. Ісаченко В. П. Соціальний менеджмент: навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. – Умань, 2018. – 126 с.
 57. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота  // Уклад. :Н. М. Коляда,  В. П. Ісаченко. Умань : Візаві, 2018. – 60 с.
 58. Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками : навчальний посібник для студентів спеціальностей 231 Соціальна робота та 232 Соціальне забезпечення (Галузь знань 23 Соціальна робота) / [уклад.: А. І. Войтовська, О. О. Кравченко]. – Умань: Візаві, 2018. – 229 с.
 59. Інлюзивний туризм: навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва, А. І. Войтовьска. – Умань : ФОП Візаві, 2018. – 100 с.
 60. Етика соціальної роботи : навч. посібник / уклад. С. О. Роєнко. – Умань : Візаві, 2018.
 61. Теорія соціального забезпечення: навч. посібник / укладач Іващенко К. В. Умань: «Візаві», 2018. – 95 с.
 62. Художня культура світу: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 117 с.
 63. Методика викладання спеціальних дисциплін / Уклад.: Кочубей Т.Д. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 120 с.

Бібліографічні покажчики

 1. Албул І.В. Проблеми соціально-педагогічної теорії та практики на сторінках періодичних видань / бібліографічний покажчик/ Уклад. І. В.Албул. – Умань: ФОП Жовтий, 2013. – 128 с.
 2. Українська історико-педагогічна наука у дзеркалі тематики дисертаційних досліджень (1995–2014) : хронологічно-тематичний покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01 / автор проекту і наук. ред. Сухомлинська О. В. ; наук. конс. Побірченко Н. С. ; упоряд.: Коляда Н. М., Албул І. В., Бондаренко Г. В., Кравченко О. О., Шевчук О. М. – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – 357 с.
 3. Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія» (ІІІ-ІV зміни) \ уклад.: Н.М. Коляда, О.О. Кравченко, О.Ю. Мазур, К.О. Чупіна. – Умань, 2016. – 66 с
 4. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт / Уклад. В. П. Ісаченко, Н.М. Коляда. – Умань, 2017. – 78 с.

Теми захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук (2013–2019 роки):

 1. Коляда Н. М. «Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 у Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 18 грудня 2013 р.
 2. Кочубей Т. Д. «Розвиток української педагогічної думки другої половини XVII-XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 у Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 20 грудня 2013 р.
 3. Федосова Ірина Василівна «Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 24 жовтня 2014 р.
 4. Кравченко Оксана Олексіївна «Освітньо-просвітницька діяльність Пролеткульту в Україні в контексті суспільно-політичних змін 1917-1932 роки». Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 27 жовтня 2017 р.
 5. Клименко Юлія Анатоліївна «Розвиток есперанто-руху в Україні (кінець ХІХ – середина 30-х років ХХ століття». Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 27 квітня 2018 року.

Теми захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук (2013–2019 роки):

 1. Шевчук О. М. «Організація і зміст навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (1871–1920 рр.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН України. 23 травня 2013 року.
 2. Гончар Інна Григорівна «Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857–1947 рр.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН України. 20 лютого 2014 року.
 3. Роєнко Світлана Олександрівна «Розвиток шкільної приватної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття)». Спеціалізована вчена рада в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. 15 лютого 2014 року.
 4. Гончаренко Наталія Валеріївна «Організаційно-педагогічні основи викладання іноземних мов у контексті розвитку реального напряму вітчизняної освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 14.053.01 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. 20 травня 2014 року.
 5. Гребінь Лілія Олегівна «Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 24 жовтня 2014 р.
 6. Паладьєва Алла Федорівна «Розвиток педагогічних дискусій щодо навчання стародавніх мов у вітчизняній гімназійній освіті (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 22 жовтня 2014 р.
 7. Наровлянський Олександр Данилович «Організаційно-виховні засади діяльності Українського дитячого центру «Молода гвардія» (1923–1992 рр.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 24 жовтня 2014 р.
 8. Мельникова Ольга Миколаївна «Науково-просвітницька та управлінська діяльність В. Н. Каразіна (1773–1842 рр.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 26 листопада 2014 р.
 9. Кришко Анна Юріївна  «Вплив ідей Вільгельма Гумбольдта (1767–1835 ) на вітчизняну мовну освіту ХІХ – початку ХХ століття». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 28 листопада 2014 р.
 10. Веремюк Людмили Леонідівни «Педагогічні засади «школи дії» В. А. Лая в контексті європейської реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 19 грудня 2014 р.
 11. Булгакова Вікторія Георгіївна «Навчально-виховний зміст підручників з іноземної мови для учнів 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946–1961 роки)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 26 лютого 2015 р.
 12. Резніченко Ірина Геннадіївна «Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русова (1847–1915 рр.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 27 лютого 2015 р.
 13. Дука Тетяна Миколаївна «Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України (60-ті роки ХХ ст.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 01 квітня 2015 р.
 14. Підвальна Юлія Василівна «Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845–1902)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 31 березня 2015 р.
 15. Ісаченко Вікторія Павлівна «Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 25 травня 2015 р.
 16. Коляда Тетяна Василівна. «Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 27 травня 2015 р.
 17. Левченко Наталія Володимирівна «Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 24 червня 2015 р.
 18. Карпич Ірина Олександрівна «Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-тих рр. ХХ століття)». Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 27 листопада 2015 р.
 19. Панченко Єлизавета Андріївна «Формування лідерських якостей старшокласників засобами неформальної освіти у США». Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. 18 квітня 2019 року.

Використання результатів у навчальному процесі.

Фактичний матеріал, теоретичні положення і висновки дослідження використовуються для розширення, доповнення та оновлення змісту навчального курсу «Історія педагогіки»; у підготовці навчально-методичного забезпечення з навчальних курсів «Теорія та історія соціального виховання», «Соціальна молодіжна політика», «Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України»; при написанні підручників та посібників з історії педагогіки та соціальної педагогіки.


Звіт за 2019 рік