Науково-дослідні лабораторії

Лабораторія «Педагогічне краєзнавство Черкащини»

ЛАБОРАТОРІЯ

«ПЕДАГОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЧЕРКАЩИНИ»

координатор – Інститут педагогіки АПН України

(керівник – професор ПобірченкоН.С.)

Лабораторія заснована в листопаді 2003р. на честь 50-річчя утворення Черкаської області.

Проведення досліджень в лабораторії здійснюється за такими напрямами:

  • освіта на Черкащині,
  • педагогічна думка Черкащини;
  • науковий доробок учених Черкаського краю.

У науково-дослідній лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини» працюють викладачі та студенти усіх структурних підрозділів університету. Поряд з фаховою підготовкою майбутні вчителі отримують поглиблену краєзнавчу підготовку, засвоюють необхідний обсяг знань не тільки загального, але й регіонального педагогічного краєзнавства, набувають методичних умінь і навичок проводити науково-пошукову та краєзнавчу роботу в школі, усвідомлюють її значення у вихованні учнів.

Наукові дослідження лабораторії здійснюються у контакті з науковими закладами Академії педагогічних наук України, іншими вищими навчальними закладами. Члени науково-дослідної лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини» входять до Всеукраїнської асоціації імені В.О.Сухомлинського.

Результати діяльності лабораторії доводять, що вивчення педагогічного краєзнавства Черкащини сприяє ґрунтовному та об’єктивному висвітленню історії української педагогіки; підвищенню ефективності підготовки майбутніх учителів до навчально-виховної та краєзнавчої роботи у школі; залученню до активної наукової та навчально-дослідної роботи; розвитку творчого мислення, вихованню патріотичних почуттів, активізації громадської діяльності студентської молоді.

Лабораторія педагогічної компетентності

ЛАБОРАТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Лабораторія пед компет

Сьогодні в умовах освітньої євроінтеграції є очевидним, що від особистісного потенціалу педагога, високого рівня його професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей, залежить вирішення наявних проблем навчання та виховання підростаючих поколінь відповідно до нових освітніх парадигм.

У зв’язку з підвищеною зацікавленістю освітньої громадськості, особливо працівників освіти, студентської молоді до проблем формування професійних компетенцій майбутніх педагогів та розвитку педагогічної компетентності викладачів вищої школи в умовах університету на базі Інституту соціальної та мистецької освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини була створена науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності (наказ № 01 від 02.01.2009 року).

Метою створення і діяльності науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності є:

  • проведення ґрунтовних досліджень з окресленої проблеми, забезпечення працівників освіти сучасною актуальною науковою інформацією, дидактичними матеріалами;
  • організація науково-практичних конференцій, семінарів, дискусій, діалогів, тренінгів для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти, розвитку у них умінь організації педагогічної взаємодії та навиків формування психологічного сприятливого освітнього середовища на засадах педагогіки співробітництва та нових освітніх парадигм;
  • координація наукової діяльності студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи зі спорідненими навчальними і науковими установами, а також залучення провідних фахівців для забезпечення наукового керівництва.

У лабораторії педагогічної компетентності дослідження здійснюються висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом кафедр загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, кафедри психології та кафедри виховних технологій та педагогічної творчості. До проведення наукових досліджень долучаються найкращі науково-педагогічні кадри університету, які займаються окресленою тематикою. 82 % членів лабораторії мають вчені ступені і звання.

З січня 2009 року підписано та реалізуються основні завдання угод про творчу співпрацю між науково-дослідною лабораторією педагогічної компетентності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та кафедрою педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кафедрою методик початкового навчання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та загальноосвітніми школами Черкаської області.

Свою роботу лабораторія розпочала з проведення Міжвузівського науково-методичного семінару «Використання європейського досвіду організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України», на якому відбулось обговорення актуальних проблем організації навчальної та наукової діяльності студентів у вищих навчальних закладах Польщі та в інших країнах Європи в умовах впровадження ідей Болонського процесу. В роботі семінару взяли участь науковці вищих навчальних закладів м. Умань, а також стажери та магістранти Європейського колегіуму імені Яна Павла ІІ (м.Гнєзно) Познанського Університету імені Адама Міцкевича.

Впродовж періоду діяльності лабораторії її членами було організовано навчально-методичний семінар-тренінг для викладачів економічного факультету нашого університету на тему: «Інтерактивні методи навчання у вищій школі та їх використання в процесі викладання економічних дисциплін».

Керівником лабораторії створено сайт «Педагогіка це твоє!» (http://www.zag-pedagogika.at.ua), на якому користувачі всесвітньої мережі можу ознайомитись з основними науковими результатами діяльності членів лабораторії та запланованими заходами, а також долучитись до обговорення та перегляду фото-звітів про проведенні наукові, методичні та навчальні семінари, диспути, тренінги.

Тож за час свого існування науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності зуміла зробити не мало важливих справ спрямованих на розвиток педагогічної компетентності викладачів вищого навчального закладу. Маємо надію, що подальша діяльність лабораторії сприятиме активній науково-пошуковій роботі з дослідження проблем формування професійних компетенцій майбутніх педагогів і розвитку педагогічної компетентності викладачів вищої школи та реалізуватиме цей процес в умовах нашого університету.

Завідувач науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності  к.п.н., доцент Ярошинська О.О.

Лабораторія «Вдосконалення майстерності практичного психолога»

 НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

«ВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА»

Керівник – кандидат психологічних наук, доцент Діхтяренко С.Ю.

Лабораторію створено у вересні 2011 року. Метою її діяльності є широке залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів ВНЗ, практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів до розв’язання широкого кола проблем вдосконалення психологічної майстерності майбутніх практичних психологів та викладачів вищої школи.
Проведення досліджень в лабораторії здійснюється за такими напрямками:
• вдосконалення майстерності практичних психологів, викладачів психології та майбутніх практичних психологів в умовах освітнього середовища;
• впровадження інноваційних технологій в роботу практичних психологів.
Пріоритетні завдання лабораторії полягають у забезпеченні підвищення якості підготовки спеціалістів для школи через впровадження інноваційних технологій у психологічну практику та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету; забезпечення працівників освіти сучасною актуальною науковою інформацією, методичними матеріалами; проведення науково-практичних конференцій, семінарів, дискусій, круглих столів, тренінгів для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти та практикуючих психологів.
Напрями роботи лабораторії реалізуються в науково-дослідному секторі та секторі розробки та апробації професійно-орієнтованих тренінгових програм.