Неперервний професійний розвиток викладачів університету

31 березня 2020

Нині розвиток вищої освіти пов’язаний з переходом до нової освітньої парадигми, спрямованої на створення системи неперервного професійного розвитку. Запровадження принципу «освіта впродовж життя», який проголошено базовим у європейському та вітчизняному освітньому просторі, та забезпечення якості освітньої діяльності стали визначальними у діяльності університету.

Серед підрозділів, що забезпечують професійне зростання науково-педагогічних працівників, з 2016 р. функціонує Науково-методичний центр професійного розвитку викладачів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (директор – д. пед. н., професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Олександр Коберник). Діяльність Науково-методичного центру спрямовано на створення системи неперервного підвищення кваліфікації викладачів університету; організацію системної науково-методичної діяльності, спрямованої на розвиток наукової творчості, професіоналізму та професійної компетентності науково-педагогічних та адміністративно-управлінських працівників; організацію постійно діючих науково-методичних семінарів для різних категорій працівників університету; проведення наукових досліджень у сфері вищої освіти; видання науково-методичних рекомендацій та посібників з питань удосконалення освітнього процесу у ЗВО та ін.

У структурі Науково-методичного центру функціонують три сектори: «Школа професійного зростання молодого викладача» (керівник к.пед.н., доцент Надія Стеценко), «Школа професійної майстерності викладачів» (керівник д.пед.н., доцент Оксана Бялик) та «Школа розвитку управлінської компетентності та лідерського потенціалу завідувачів кафедр» (керівник д.пед.н., доцент Олена Кірдан).

«Школа професійного зростання молодого викладача» надає дієву допомогу молодим викладачам в адаптації до умов діяльності в університеті, сприяє розвитку їх загальних та професійних компетентностей, удосконаленню педагогічної майстерності. На засіданнях науково-методичного семінару та тренінгових заняттях обговорено низку актуальних проблем, а саме: нові вимоги до захисту дисертаційних досліджень, усунення перешкод особистісно-освітнього розвитку особистості, методика організації і проведення лекційних та семінарських занять, використання хмарних технологій в освіті й навчанні, імідж викладача вищої школи та ін.

Діяльність «Школи професійної майстерності викладачів» спрямовано на розвиток викладацької майстерності викладачів університету, розширення знань та формування професійних компетентностей щодо нормативно-законодавчого забезпечення освітнього процесу, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, педагогіки та психології вищої школи.

На засіданнях «Школи розвитку управлінської компетентності та лідерського потенціалу завідувачів кафедр» організовано системне підвищення кваліфікації очільників кафедр щодо низки актуальних питань , а саме: дотримання вимог законодавства про вищу освіту; підготовки до акредитації освітніх програм; механізмів оцінювання якості результатів навчання здобувачів вищої освіти; особливостей підготовки науково-педагогічних кадрів; розвитку лідерського потенціалу та емоційного інтелекту завідувача кафедри та ін.

Перспективними напрямами подальшої діяльності Науково-методичного центру професійного розвитку викладачів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є започаткування роботи семінарів, коучингів та тренінгів для науково-педагогічних працівників ЗВО регіону, структурування нормативно-правового забезпечення з розвитку викладацької майстерності та ін.


Фото новини: