Околіт Олена Анатоліївна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Загальна і вікова психологія»
 • «Психологія з практикумом»

Основні публікації:

 1. Іващенко О. Критерії розвитку моральних цінностей майбутніх психологів // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – вип. 32. –С. 206 – 215.
 2. Іващенко О. Духовні та моральні цінності у професійній діяльності психолога-консультанта // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 34. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова , 2014. – С. 154 – 159.
 3. Иващенко Е.А. Тренинг как метод развития моральных ценностей будущих психологов // Духовно-нравственные ценности и профессиональные компетенции рабочей и учащейся молодежи: сб. науч. трудов VIII Международной научно-практической конференции. – Первоуральск, 2014. – С. 51 – 57.
 4. Иващенко Е.А. Специфика развития моральных ценностей в юности // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, №11, ноябрь. Часть ІІ. – Москва, 2013. – С. 266 – 269.
 5. Іващенко О.А. Моральні цінності психолога. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 1. Серія «Психологічні науки» – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 26 – 30.
 6. Іващенко О.А. Умови розвитку моральних цінностей майбутніх психологів. // Український психолого-педагогічний науковий збірник. Науковий журнал. № 10. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 89-94.
 7. Іващенко О.А. Розвиток моральних цінностей психологів у юності.- Особистість, сім’я і суспільство: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 листопада 2016 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С.26-30.
 8. Іващенко О. А. Розвиток моральних цінностей майбутніх психологів // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань, 31 березня 2015 р. / [ред. кол.: Сафін О.Д. (гол.ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2015. – С. 27 – 30.
 9. Іващенко О. А. Духовно-моральні цінності як один із факторів професійного становлення майбутніх психологів // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2011. – Вип. 566. – С. 57-62.
 10. Іващенко О.А. Роль духовно-моральних цінностей у процесі соціалізації майбутніх психологів // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип. 6. – Книга І – С. 377- 385.
 11. Іващенко О.А. Моральні цінності майбутніх психологів. // Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 26-27 жовтня 2015 р. / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 70 – 73.