Сафін Олександр Джамільович

Сафін-фото

 

Сафін Олександр Джамільович

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Основи наукових досліджень в психології

Теорія і практика психокорекції

Психологія вищої школи

Основи психологічного консультування

Методика роботи психолога

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Психологічні засади оптимальної управлінської діяльності військових кадрів: акмеологічний аспект, 1998 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Шинкарук О.М., Сафін О.Д. Cоціально-психологічні аспекти формування психологічної готовності майбутніх прикордонників до професійної діяльності. Монографія. Хмельницький: Монографія. Хмельницький: НА ДПСУ, 2018. – 185 с.

Сафін О.Д. Підготовка практичного психолога до здійснення консультативної роботи засобами інтервізії / Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика: монографія / за ред. С.Д.Максименка, С.Б. Кузікової, В.Л. Зливкова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. – C. 420-440.

Сафін О.Д. Основні підходи до функціонування системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції / Колективна монографія «Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології», Харків: НУЦЗУ, 2017. – С. 369-382.

Посібники

Сафін О.Д., Байда С.П. Психологія девіантної поведінки: навчальний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 197 с.

Статті

Сафін О.Д. Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний дискурс. Збірник наукових праць НА ДПСУ, Серія Педагогіка та психологія, 2019. Т.13. №2. С. 244-263.

Сафін О.Д. Якимчук А.Психологічні інструменти роботи з учасниками АТО під час їхньої реабілітації. Збірник наукових праць НА ДПСУ, Серія Педагогіка та психологія, 2019. – №3. – С. 64-88.

Safin Oleksandr. Social and psychological rehabilitation of students with disabilities /Kravchenko Oksana, Chupina Kateryna, Safin Oleksandr// Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. 225. ISBN 978-83-953988-2- C. 87-105.

Safin Oleksandr. The development of stress resistance of battle actions participants during their psychological rehabilitation and readaptation /Safin Oleksandr, Yuliya Teptiuk// Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. 225. ISBN 978-83-953988-2-7. C. 133-148.

Safin Oleksandr. Socio-psychological model of the consequences of military captivity / Safin Oleksandr, Timchenko Oleksandr, Shirobokov Yuri// Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. 225. ISBN 978-83-953988-2-7. C. 149-162.

Сафін О.Д., Тімченко О.В., Широбоков Ю.М. До питання про соціально-психологічну модель наслідків військового полону. Психологічний журнал. №2. 2019. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. C. 67-78.

Сафін О.Д. Гармонізація смислової сфери учасників бойових дій: діалектичні стратегії як інструмент психологічного впливу. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 22 листопада 2019 року. С. 187-191.

Сафін О.Д., Тімченко О.В., Широбоков Ю.М. До питання про соціально-психологічну модель наслідків військового полону. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія: електрон. наук. фах. вид. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький. 2019. №2. 

Сафін О.Д., Панасюк О.В. Теоретичний аналіз психологічного дискурсу проблеми емоційного вигоряння сучасного педагога // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологія. 2018. Вип. 2.

Сафін О.Д. Щодо створення системи психологічної реабілітації учасників бойових дій на сході України / Науково-практичний журнал «Причорноморські психологічні студії», Одеса, 2017. – №2. – С.80-84.

Сафін О.Д., Гуртовенко Н.В. Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi ocнoви дocлiджeння прoблeми пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пeдaгoгiв дo прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї / Збірних наукових праць «Проблеми кризової психології». НУЦЗУ, Харків, 2017. – Вип. 22. – С. 227-238.

Сафін О.Д. Індоктринація як інструмент гібридної війни Росії // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 2017. – №2(37). – С. 24-27.

Сафін О.Д., Кузьменко Ю.В. Ocoбливi умoви життєдiяльнocтi тa aдaптaцiйний пoтeнцiaл ocoбиcтocтi: пcиxoлoгiчний аспект / Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки / голов. ред. О.Ф. Волобуєва. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2016. – Вип. 1. – С. 195-209.

Сафін О.Д., Кузьменко Ю.В. Вплив геофізичних умoв рeгioну нa iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi йoгo мешканців / Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 22. – К., 2016. – С. 148-157.

Сафін О.Д. Основні підходи до функціонування системи психологічної реабілітації та реадаптації учасників антитерористичної операції / Наука і оборона, 2016. – №1. – С. 24-30.

Сафін О.Д., Дацков А.В. Психотехнології роботи з учасниками бойових дій та членами їхніх родин щодо їхньої післяекстремальної адаптації до умов мирного життя / Проблеми екстремальної та кризової психології. – Збірник наукових праць. – Вип. 19. – Харків: НУ ЦЗУ, 2016. – С. 182-193.

Сафін О.Д. Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний аспект. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 2016. – №34. – С. 38-43.

Сафін О.Д., Бaлaбушкa Є.O. Iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi i cтупiнь вирaжeнocтi пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду як чинники уcпiшнocтi пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтiв / Проблеми екстремальної та кризової психології. – Збірник наукових праць. – Вип. 19. – Харків: НУ ЦЗУ, 2016. – С. 171-182.

Тези

Сафін О.Д. Умови і технології організації психологічного впливу з метою гармонізації смислової сфери ветеранів бойових дій. VI Міжнародна науково-практична конференція «ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ», 13-15 лютого 2020 р., м. Суми, УДПУ ім. А.С. Макаренка.

Сафін О.Д. Санація психічного стану комбатанта як об`єкта і суб`єкта психореабілітаційної роботи. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Досягнення сучасної психологічної науки та практики», 26 березня 2020 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, філологічний факультет, кафедра психології: м. Вінниця.

Сафін О.Д. Особистісна відкоригованість сучасного поліграфолога. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги». Умань, 30 травня 2019 року. С. 63-66.

Сафін О.Д. Мeтoдoлoгiчнi зacaди викoриcтaння дiaлeктичниx cтрaтeгiй пcиxoлoгiчнoгo впливу у кoнтeкcтi гaрмoнiзaцiї cмиcлoвoї cфeри вeтeрaнiв бoйoвиx дiй / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», м. Суми, 28 лютого – 1 березня 2019 р. С. 445-448.

Сафін О.Д. Діалектичні стратегії психологічного впливу як засіб гармонізації смислової сфери комбатантів / Матеріали VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», м. Хмельницький, 11–12 квітня 2019 р. С. 121-123.

Сафін О.Д. Невербальна поведінка неправдивого об`єкта поліграфологічного обстеження і її основні маркери // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін», Суми, 22-23 лютого 2018 р.

Сафін О.Д. Актуальні питання розвитку психологічної складової професійної компетентності сучасного поліграфолога // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми сучасної психології розвитку», Київ, НПУ, 30 березня 2018 р.

Сафін О.Д. Ціннісні орієнтації особистості як основа її самоідентифікації і чинник міжособистісної сумісності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги», Умань, 31 травня 2018 року. – С. 83-86.

Сафін О.Д. Фахова поведінка поліграфолога як індикатор його професійного здоров`я // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Координати розвитку психології здоров’я: реалії та перспективи», 22-23 листопада 2018 року, м. Вінниця. – C.284-286.

Сафін О.Д. Психічна ригідність особистості при стресових станах // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», 23-24 листопада 2017 року, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця. – С.216-221.

Сафін О.Д. Щодо системи психологічної реадаптації учасників бойових дій // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін», Суми, 16-17 лютого 2017 р. – С. 221-222.

Сафін О.Д. Психосемантика як інструмент маніпуляції свідомістю громадян в умовах гібридної війни Росії проти України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», 30–31 березня 2017 р., Хмельницький національний університет (м. Хмельницький). – С. 159-160.

Сафін О.Д. Реакція активації як шлях до здоров`я через процеси самоорганізації // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги», Умань, УДПУ, 30 червня 2017 р.

Сафін О.Д. До проблеми педагогічної профілактики девіантної поведінки студентської молоді // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» 22-23 вересня 2017 року. – Київ-Херсон, 2017.

Сафін О.Д. Психічна ригідність учасника бойових дій у контексті його адаптації до умов мирного життя // Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України», 2 листопада 2017 року, НАДПСУ ім. Б.Хмельницького. – Хмельницький. – С. 445-446.

Сафін О.Д. Щoдo прoблeми пcиxiчнoї ригiднocтi ocoбиcтocтi при cтрecoвиx cтaнax // Матеріали VІ-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Актуальні наукові психологічні та педагогічні дослідження сучасності», 26-27 жовтня 2017 року, Київ. – С. 18-22.

Сафін О.Д. Особливості підготовки майбутніх військових психологів у змішаних навчальних групах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гендерні аспекти підготовки фахівців соціально-психологічної сфери». – Умань: УДПУ ім. Павла Тичини, 19 грудня 2016 року.

Сафін О.Д. Щодо системи психологічної реабілітації і реадаптації учасників антитерористичної операції // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України», 8 грудня 2016 року. – Хмельницький, НА ДПСУ ім. Б.Хмельницького. – С. 414-415.

Сафін О.Д. Реабілітація і реадаптація учасників АТО у психологічному дискурсі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи дослідження феномену здоров’я у сучасній психології», 24 листопада 2016 року, Донецький національний університет, м. Вінниця. – С. 157-161.

Сафін О.Д., Б.А. Ткачик Психокорекція вольової сфери військовослужбовців після повернення із зони АТО // Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє». – К., ВІ КНУ ім. Тараса Шевченка, 23 листопада 2016 року. – С.170.

Сафін О.Д., Т.А. Новіцький Психологічна реабілітація комбатантів з посттравматичним стресовим розладом із зони антитерористичної операції / Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє». – К., ВІ КНУ ім. Тараса Шевченка, 23 листопада 2016 року. – С.169.

Сафін О.Д. Індоктринація як психотехнологія впливу на радянському і пострадянському просторі: суспільно-політичний дискурс // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання готовності підприємств, установ, організацій та військових частин забезпечення Збройних сил України до виконання завдань за призначенням в мирний час та в особливий період. Проблеми та можливі шляхи їх вирішення». – Київ, 25.05.2016. – С. 294-298.

Сафін О.Д. Про систему психологічної реабілітації і реадаптації комбатантів антитерористичної операції // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», 20–21 квітня 2016 р. – Хмельницький, Хмельницький національний університет. – С. 159-161.

Сафін О.Д. Порівняльний аналіз психотехнологій індоктринації та їхніх соціально-психологічних наслідків у радянський та сучасний періоди історії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів, студентів, аспірантів, докторантів, практичних фахівців та всіх зацікавлених осіб «Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування», 16 квітня 2016 року. – Умань, УДПУ ім. Павла Тичини, 2016. – C.117-121.

Сафін О.Д. Порівняльний аналіз психотехнологій та соціально-психологічних наслідків впливу на свідомість громадян СРСР та його правонаступника // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя». – Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 18-19 лютого 2016 р. – С. 76-79.

Сафін О.Д. Психотехнології роботи з учасниками бойових дій та членами їхніх родин щодо їхньої реадаптації до умов мирного життя // Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування», 2016, НПУ.

 

Стажування за останні 5 років

Хмельницький національний університет, 2019 р.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

245440ss@gmail.com

Google Scholar