Станішевська Вікторія Іванівна

Боднар

 

Станішевська Вікторія Іванівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Арт-терапія (заочна форма навчання)

Диференційна психологія (денна форма навчання)

Психологічна служба в системі освіти

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Особливості прояву внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці»

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посібники

Боднар В.І. Психологічна профілактика попередження виникнення та подолання внутрішньо особистісних конфліктів у підлітковому віці. ( на прикладі тренінгової програми «Вчимось конструктивно вирішувати конфліктні ситуації» / В. І. Боднар //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки.(Протокол від 29.02. 2016 р.)/ гол. ред. Блинова О. Є. – Херсон, 2015. – Вип. 6. – 201 с.

Від абітурієнта до студента (досвід роботи «Студії успішного абітурієнта»): навчально-методичний посібник / Н. Л. Шеленкова, М. С. Міщенко, О. Р. Поліщук, В. І. Станішевська [та ін.]; [за ред. О. О. Кравченко]; МОН України, Уманський держ. пед. у – тет імені Павла Тичини. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – 123 с.

Статті

Станішевська В. І. Психологічні особливості підлітка як передумова його внутрішньоособистісної конфліктності./ В. І. Станішевська // ВІСНИК Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологія. Електроне фахове видання. – Хмельницький, 2019.- Вип. 1.

Тези

Станішевська В. І. Використання тренінгових технологій у роботі зі студентами / В. І. Станішевська //«Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»: матеріали ХІІІ-ї Міжнародної науково – практичної конференції, 22-25 листопада 2018 року.

Станішевська В. І. Поняття та механізми психологічного захисту особистості / В. І. Станішевська //Т 33 Теоретичні та практичні аспекти розвитку психології в Україні: матеріали VІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 16-17 жовтня 2018 р. / гол. ред. Сафін О. Д. – Умань. – 128 с.

Боднар В. І. Корекція внутрішньоособистісних конфліктів у підлітків засобами психологічного тренінгу / В. І. Боднар // «Психологія: сучасні методики та інновації в досвіді діяльності практичного застосування: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, Умань, 14 квітня 2016 року/ [ред. кол.: Сафін О. Д. (гол. ред.) та інші]. – Умань: Видавничо – поліграфічний центр «Візаві». – 2016. – 152 с.

Боднар В. І. Особливості прояву внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці/ В. І. Боднар // актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково – практичного семінару (31 березня 2015 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015.

Боднар В. І. Попередження внутрішньо собистісних конфліктів у підлітковому віці/ В. І. Боднар // «Проблеми та перспективи педагогічної науки і практики в сучасних умовах»: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції (17 квітня 2015 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015.

Боднар В. І. Подолання внутрішньоособистісного конфлікту у педагога, як запорука успішної професійної діяльності/ В. І. Боднар // «Інноваційна культура педагога: стан сформованості» »: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції 17-18 квітня 2015 .

Боднар В. І. Криза ідентичності у студентському віці/ В. І. Боднар // «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців»матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції 21–22 квітня 2015.

Боднар В. І. Внутрішньоособистісніконфлікти у процесі навчання у студентів./ В. І. Боднар // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Практична психологія освіти XXI століття проблеми та перспективи» (22-23квітня 2015 року) / гол.ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015.

Боднар В. І. Подолання внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці засобами арт – терапії / В. І. Боднар // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Зб. наук. праць. ‒ матеріали ХІХ Всеукраїнської наукової – практичної інтернет-конференції (24 – 25 грудня 2015 року) / гол. ред. Коцур В. П. – Переяслав – Хмельницький, 2015 . – Вип. 19. ‒ 245 с.

 

Стажування за останні 5 років

Проходила курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників з 21. 01. 2019 по 22.06.2019 у НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447 /1235-19

 

Контакти викладача (електрона пошта):

stanishevskayaviktoriya@ukr.net

Google Scholar