Стеценко Надія Миколаївна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Педагогіка»
 • «Педагогіка профільної школи»
 • «ІКТ в управлінській діяльності»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації:  «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання і фізики до керівництва продуктивною працею школярів»

Орієнтовна тема докторської дисертації: «Теорія і практика оцінювання якості профільної підготовки майбутніх фахівців в системі вищої освіти».

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники:

 1. Педагогіка профільної школи : навч. посібн. // За заг. ред. О.М. Коберника. / Умань : ВПЦ «Візаві». – 2016. – – 284 с.
 2. Стеценко Н.М. Вища освіта України і Болонський процес: посібник / укл. Н.М. Стеценко. – Вид. 2-ге. Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 166 с. (7 др. арк.)
 3. Стеценко Н.М. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти : навчально-методичний посібник / укл. Н. М. Стеценко. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – 257 с.
 4. Стеценко Н.М. Вступ до спеціальності [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Н.М.Стеценко. – Умань : 2015. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM). — (Абв…). — Систем.вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows XP; 15 Mb вільного дискового простору; NET Framework 2.0. — 168 ст. (7,00 др.арк.) 2014 р.

Статті:

 1. Стеценко Н.М. Проблеми створення інформаційно-освітнього середовища для студентів очної та заочної (дистанційної) форм навчання [Текст] // Матеріали VІІІ  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції «Тенденції  та  перспективи  розвитку  науки і освіти в  умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2015. ‒ Вип. 8. ‒ 575 с.
 2. Стеценко Н.М. Використання інформаційно-освітнього середовища для вивчення педагогічних дисциплін [Текст] / Н.М.Стеценко // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (22-23 травня 2015р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – 112 с.
 3. Стеценко Н.М. Створення та використання інформаційно-освітнього середовища у навчальному процесі (на прикладі УДПУ) [Текст] / Н.М.Стеценко // Аналіз засобів здійснення дистанційного навчання та особливостей їх використання у навчальному процесі : тези науково-методичного семінару, / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; гол. ред. Ткачук Г.В. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015 – 103 с.
 4. Стеценко Н.М., Ткачук Г.В. Особливості організації технологій дистанційного навчання в усіх ланках системи освіти [Текст] / Н.М.Стеценко, Г.В.Ткачук // Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та у виробництві: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Маріуполь: МДУ, 2015. – 244с.
 5. Формування інформаційно-комунікаційної культури керівника освітньої установи. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 березня 2016 р. – 215 с.
 6. Стеценко Н.М. Методична підготовка як складова професійної підготовки керівників загальноосвітньої школи. / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 55. – 265 с.
 7. Надія Стеценко, Алла Коломієць. Критерії та показники рівня сформованості методичної компетентності керівників загальноосвітньої школи. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 17. ‒ 270 с. (с.91-96)
 8. Стеценко Н.М. Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності студентів з дисциплін педагогічного циклу [Текст] / Н.М.Стеценко // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 жовтня 2015 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – 140 с.
 9. Стеценко Н.М.Використання вільнопоширюваних програмних засобів для виявлення плагіату у студентських наукових роботах з педагогіки / Н.М. Стеценко // Міжнародна науково-практична конференція. “Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього. Зб. наук. праць – Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”, 2016. – с.73-76.

Контакти

e-mail:  stecenkonm@gmail.com