Стеценко Надія Миколаївна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Педагогіка»
 • «Педагогіка профільної школи»
 • «ІКТ в управлінській діяльності»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації:  «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання і фізики до керівництва продуктивною працею школярів»

Орієнтовна тема докторської дисертації: «Теорія і практика оцінювання якості профільної підготовки майбутніх фахівців в системі вищої освіти».

Основні публікації

Посібники

 1. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності : навч. посібн. / укл. Н. М. Стеценко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2017. – 164 с.
 2. Методика навчання педагогіки : практико-орієнтований аспект : навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ПВКП «АЛМІ» – 2017. – 152 с.
 3. Педагогіка профільної школи: навч. посібн. // За заг. ред. О.М. Коберника. / Умань : ВПЦ «Візаві». – 2016. – – 284 с.
 4. Стеценко Н.М. Вища освіта України і Болонський процес: посібник / укл. Н.М. Стеценко. – Вид. 2-ге. Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 166 с. (7 др. арк.)
 5. Стеценко Н.М. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: навчально-методичний посібник / укл. Н. М. Стеценко. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – 257 с.

Статті

 1. Стеценко Н.М. Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів засобами платформи Moodl (на прикладі вивчення курсу «Педагогіка») / Коберник О.М., Стеценко Н.М., Бойченко В.В., Прищепа С.М. // Научен вектор на Балканите. –2018. –№1. –С.53-59.
 2. Стеценко Н.М. Методична підготовка як складова професійної підготовки керівників загальноосвітньої школи. / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 55. – 265 с.
 3. Стеценко Н.М. Формування професійних якостей майбутнього педагога в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сборник материалов междунар. науч.- практ. конф., Брест, 10 ноября 2017 г. : Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; редкол.: Л.М. Максимук, Н.В. Иванюк. – Брест : БрГУ, 2018. – 225 с. (c. 164-167).
 4. Стеценко Н.М. Організація навчання технологіям дистанційного навчання майбутніх учителів інформатики / М.П.Малежик, Н.М.Стеценко, Г.В.Ткачук // International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – С.157-159.
 5. Стеценко Н.М.. Методична підготовка як складова професійної підготовки керівників загальноосвітньої школи. / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2-16. – Випуск 55. – 265 с.
 6. Стеценко Н.Н., Ткачук Л.В. Подготовка будущих учителей в условиях информатизации общества. // Личность. Образование. Общество. Инновационная деятельность субъектов образования : материалы международной научно-практической конференции (г. Гродно, 24–25 ноября 2016 г.) : в 2 ч. / ред. кол.: С. А. Сергейко [и др.]. – Гродно : ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 2016. – Ч. 2. – 156 с.

Тези

 1. Стеценко Н.М. Особливості сертифікації електронних навчальних курсів на базі платформи MOODLE / Стеценко Н. М., Стеценко В. П. // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці», 27-28 березня 2019 р. – Умань : Візаві, 2019. С. 135-137
 2. Формування готовності керівника закладу загальної середньої освіти до інноваційної діяльності. МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: Матеріали П`ятої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 11–12 жовтня 2019 року // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – 272 с. с. 227-230
 3. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності керівника закладу освіти. Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2019 р, м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. – Ч. 2. – 108 с. С. 90-93.
 4. Стеценко Надія. Підготовка майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності / Н. М. Стеценко // Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Умань, 22 листопада 2018 р.) / гол. ред. Бойченко В.В. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2018. – С.29-33
 5. Комп’ютерна підтримка процесу управління у закладі загальної середньої освіти. МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ : Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 11–12 жовтня 2018 року / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 230 с. (с.204-206)
 6. Стеценко Надія. Розвиток методичної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти у процесі організації методичної роботи в школі. // Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 20–21 квітня 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 124 с. (с.104-107).
 7. Стеценко Н.М. Коннективіський підхід як важливий компонент дистанційного навчання / Г.В.Ткачук, В.П.Стеценко, Н.М.Стеценко // Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті”, 29 – 30 березня 2018 року. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Просвіт, 2018. – С.72-74
 8. МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 5-6 жовтня 2017 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві»., 2017. – 214 с.
 9. Стеценко Н.М. Організація тестового контролю навчальних досягнень студентів з дисциплін педагогічного циклу. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : Матеріали першої міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 6 квітня 2017 року // FOLIA COMENIANA : Вісник польсько-української науково-дослідної лабораторії психодіагностики імені Я.А. Коменського / гол. ред. Осадченко І.І. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – Ч. І. – 113 с.
 10. Надія Стеценко, Алла Коломієць Критерії та показники рівня сформованості методичної компетентності керівників загальноосвітньої школи. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»:Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 17. ‒ 270 с. (с.91-96)
 11. Формування інформаційно-комунікаційної культури керівника освітньої установи. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 березня 2016 р. – 215 с.
 12. Надія Стеценко, Алла Коломієць. Критерії та показники рівня сформованості методичної компетентності керівників загальноосвітньої школи. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 17. ‒ 270 с. (с.91-96)
 13. Стеценко Н.М. Використання вільнопоширюваних програмних засобів для виявлення плагіату у студентських наукових роботах з педагогіки / Н.М. Стеценко // Міжнародна науково-практична конференція. “Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього. Зб. наук. праць – Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”, 2016. – с.73-76.
 14. Стеценко Н.М. Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності студентів з дисциплін педагогічного циклу [Текст] / Н.М.Стеценко // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 жовтня 2015 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – 140 с.
 15. Стеценко Н.М. Проблеми створення інформаційно-освітнього середовища для студентів очної та заочної (дистанційної) форм навчання [Текст] // Матеріали VІІІ  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції «Тенденції  та  перспективи  розвитку  науки і освіти в  умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2015. ‒ Вип. 8. ‒ 575 с.
 16. Стеценко Н.М. Використання інформаційно-освітнього середовища для вивчення педагогічних дисциплін [Текст] / Н.М.Стеценко // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (22-23 травня 2015р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – 112 с.
 17. Стеценко Н.М. Створення та використання інформаційно-освітнього середовища у навчальному процесі (на прикладі УДПУ) [Текст] / Н.М.Стеценко // Аналіз засобів здійснення дистанційного навчання та особливостей їх використання у навчальному процесі : тези науково-методичного семінару, / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; гол. ред. Ткачук Г.В. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015 – 103 с.
 18. Стеценко Н.М., Ткачук Г.В. Особливості організації технологій дистанційного навчання в усіх ланках системи освіти [Текст] / Н.М.Стеценко, Г.В.Ткачук // Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та у виробництві: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Маріуполь: МДУ, 2015. – 244с.

Контакти

e-mail:  stecenkonm@gmail.com