Стеценко Надія Миколаївна

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

Стеценко Надія Миколаївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка

Педагогіка профільної школи

ІКТ в управлінській діяльності

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема: «Особливості підготовки майбутнього вчителя трудового навчання і фізики до керівництва продуктивною працею учнів», 1990

Тема кандидатської дисертації:  «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання і фізики до керівництва продуктивною працею школярів»

Орієнтовна тема докторської дисертації: «Теорія і практика оцінювання якості профільної підготовки майбутніх фахівців в системі вищої освіти».

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Tkachuk H., Stecenko V., Stecenko N., Bondarenko T. Methodical system of practical and technical training for future it teachers in the context of blended learning. Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: Collective monograph. Bulgaria. Publishing House ACCESS PRESS, 2020. P. 86-103.

Професійна підготовка майбутніх менеджерів освіти на засадах компетентнісного підходу : колективна монографія /В.В.Бойченко, О.В.Бялик, Н.В.Дудник, Н.В.Безлюдна, О.Л.Кірдан, М.В.Кудла, О.М.Коберник, С.М.Прищепа, М.І.Гагарін, Н.М.Стеценко, М.М.Ткачук, Л.В.Ткачук. – Умань. Візаві, 2018 – 330 с.

Посібники

Технології розробки веб-додатків : навч. посібн. / укладачі: Г.В.Ткачук, Н. М.Стеценко, В.П.Стеценко – Умань : ВПЦ «Візаві» – 2017.- 150 с.

Комп’ютерні тестові технології : навч. посібн. / укладачі: Т. В. Бондаренко, В.П. Стеценко, Н. М. Стеценко – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2017. – 167 с.

Інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності : навч. посібн. / укл. Н. М. Стеценко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2017. – 164 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №15 від 27.06.2017 р.).

Методика навчання педагогіки : практико-орієнтований аспект : навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ПВКП «АЛМІ» – 2017. – 152 с.

Педагогіка профільної школи: навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. Авторський колектив: Коберник О. М. (доктор педагогічних наук, професор); Безлюдна Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент; Бойченко В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент; Бялик О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент; Гагарін М. І. – кандидат педагогічних наук, доцент; Дудник Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент; Прищепа С. М. – кандидат педагогічних наук, доцент; Стеценко Н. М. – кандидат педагогічних наук, доцент. / – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2016. –  284 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №6 від 29.11.2016 р.))

Стеценко Н.М. Вища освіта України і Болонський процес: посібник / укл. Н.М. Стеценко. – Вид. 2-ге. Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 166 с. (7 др. арк.)

Статті

Стеценко Н.М. Проблема формування почуття національної гідності майбутніх педагогів у закладах вищої освіти. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 66. 186 с. Т. 2. С. 136-140.

Ткачук Г.В., Стеценко Н.М. Аналіз засобів змішаного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. Вип.6. Том 2. С.172-176.

Стеценко Н.М. Розвиток методичної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в процесі організації методичної роботи в школі. Збірник наукових праць “Педагогічні науки”. Херсонський державний університет Випуск IXXXI, Том 1. С.89-105., 2018

Надія Стеценко. Сутність та структура методичної компетентності керівників загальноосвітньої школи. / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Випуск 57. – 343 с. (с. 120-127).

Стеценко Н.М. Методична підготовка як складова професійної підготовки керівників загальноосвітньої школи. / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., с. 2016. – Випуск 55. – 265 с.

 

Стажування за останні 5 років

Національна Академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво №СП 35830447/1183-17. Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних та інформаційних систем у  підготовці педагогічних кадрів», 2017 р.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

stecenkonm@gmail.com

Google Scholar